Contenido principal del artículo

Cilha Lourenço-Módia
Universidade da Coruña
España
http://orcid.org/0000-0003-0577-5852
Xoán López-Viñas
Universidade da Coruña
España
http://orcid.org/0000-0003-3892-608X
Vol. 5 Núm. 1 (2018), Artículos, páginas 42-50
DOI: https://doi.org/10.17979/reipe.2018.5.1.3453
Enviado: may 2, 2018 Aceptado: jun 9, 2018 Publicado: jul 1, 2018
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Este traballo aborda, nunha perspectiva descritivo-explicativa, o tratamento da gramática en libros de texto de Lingua Galega e Literatura de Bacharelato cun triplo obxectivo: avaliar o alcance e a coherencia da concepción gramatical en que asentan estes volumes; calibrar o peso da gramática tradicional, do Estruturalismo e do Funcionalismo na focaxe dos contidos, atendendo cuestións conceptuais, terminolóxicas e prescritivo-normativas; e comprobar se os manuais responden aos parámetros fixados no novo currículo (LOMCE) para a faixa académica estudada. Na discusión póñense de manifesto as inconsistencias dos libros examinados a fin de facilitar a escolla dun proxecto editorial sólido para as aulas e de contribuír a unha reflexión sobre a calidade do ensino da gramática en Bacharelato e a formación lingüístico-pedagóxica do profesorado.

Detalles del artículo

Referencias

Álvarez, R., & Xove, X. (2002). Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Álvarez, R. (2015). “The accusative clitic in intransitive verb constructions: aí o vai, aquí as están”. Dialectologia. Special Issue V, 191-217. https://www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologiaSP2015/

Costa Casas, X. X., González Refoxo, M. A., Morán Fraga, C. C., & Rábade Castiñeira, X. C. (1988). Nova gramática para a aprendizaxe da língua. A Coruña: Vía Láctea.

Fernández Seoane, P. (ed.) (2015). Lingua galega e literatura. 1.º Bacharelato. Santiago de Compostela: Santillana.

Fernández Seoane, P. (ed.) (2016). Lingua galega e literatura. 2.º Bacharelato. Santiago de Compostela: Santillana.

Ferreiro, M. (1999). Gramática histórica galega. Santiago de Compostela: Laiovento.

Freixeiro Mato, X. R. (1999). Gramática da lingua galega. III. Semántica. Vigo: A Nosa Terra.

Freixeiro Mato, X. R. (2000). Gramática da lingua galega. II. Morfosintaxe. Vigo: A Nosa Terra.

Freixeiro Mato, X. R. (2009). “Construcións con pronomes persoais átonos”, Lingua de calidade (pp. 81-85). Vigo: Xerais.

González Avión, I., Ínsua López, E. X. & Rocamonde Gómez, R. (2015). Lingua galega e literatura. 1.º Bacharelato. A Coruña: Baía.

González Avión, I. & Ínsua López, E. X. (2016). Lingua galega e literatura. 2.º Bacharelato. A Coruña: Baía.

Iglesias Álvarez, A., Moo Pedrosa, X. M., Pena Sánchez, X. R., Rodríguez Rodríguez, A. & Rosales Cereijo, M. (2015). Lingua galega e literatura. 1.º Bacharelato. Vigo: Xerais.

Iglesias Álvarez, A., Moo Pedrosa, X. M., Pena Sánchez, X. R., Rodríguez Rodríguez, A. & Rosales Cereijo, M. (2016). Lingua galega e literatura. 2.º Bacharelato. Vigo: Xerais.

Instituto da Lingua Galega (1990-). Atlas Lingüístico da Lingua Galega. A Coruña: Fundación Barrié.

López Viñas, X., Lourenço Módia, C., & Moreda Leirado, M. (2011). Gramática práctica da lingua galega. A Coruña: Baía.

Moreno Cabrera, J. C. (2000). Curso universitario de Lingüística General. Madrid: Síntesis.

Nieto, A. & Troitiño Fraiz, X. (2015). Lingua galega e literatura. 1.º Bacharelato. Madrid: Anaya.

Nieto, A. & Troitiño Fraiz, X. (2016). Lingua galega e literatura. 2.º Bacharelato. Madrid: Anaya.

Real Academia Galega & Instituto da Lingua Galega (2012). Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. A Coruña: RAG/ILG.

Real Academia Galega (2013-). Dicionario da Real Academia Galega. https://academia.gal/dicionario.

Rojo, G. & Jiménez Juliá, T. (1989). Fundamentos del análisis sintáctico funcional. Santiago de Compostela: Universidade.