Contido principal do artigo

  • Ângela Correia
Ângela Correia
Portugal
https://orcid.org/0000-0003-3403-6784
Vol. 23 (2022), Artigos, Páxinas 19-35
DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9141
Publicado: dec. 27, 2022
##submission.howToCite##

Resumo

A cantiga Ai flores, ai flores do verde pino, de D. Denís, é unha das máis coñecidas da lírica galego-portuguesa e unha das máis representativas do xénero “cantiga de amigo”. Os manuscritos que a transmitiran (Cancioneiro da Biblioteca Nacional e Cancioneiro da Vaticana) presentan diverxencias sorprendentes, que teñen sido resolvidas nas edicións críticas de forma consensual. Hai, no entanto, razóns para rever este consenso. Por outro lado, tratándose dunha cantiga dialogada, ten tamén habido consenso na atribución do refrán sempre á mesma voz, interrompendo o discurso da segunda voz. A interpretación que conduciu a esta opción e a inscrición da cantiga nunha tradición popularizante pode ser cuestionada con base no entendemento de que D. Denís adapta parte da técnica das cantigas de seguir para obter unha alegoría sentimental e o retrato dunha figura feminina en aflición.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Detalles do artigo

Citas

(1973). Cancioneiro Português da Biblioteca Vaticana (Cod. 4803). Lisboa: Centro de Estudos Filológicos & Instituto de Alta Cultura.

(1982). Cancioneiro da Biblioteca Nacional (Colocci-Brancuti). Cód. 10 991. Reprodução facsimilada. Lisboa: Biblioteca Nacional & Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Beltrán, Vicenç (2013). “Ay flores do verde pino”. Em Parodia y Debate Metaliterarios en la Edad Media, 213-232. Alessandria: Edizioni dell'Orso.

Braga, Teófilo (1878). Cancioneiro Portuguez da Vaticana. Edição Crítica Restituída Sobre o Texto Diplomático de Halle, Acompanhada de um Glossário e de uma Introdução Sobre os Trovadores e Cancioneiros Portugueses. Lisboa: Imprensa Nacional.

Cintra, Luís Filipe Lindley (1984) [1954, 1961]. Crónica Geral de Espanha de 1344. Vols. II-III. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Cohen, Rip (2003). 500 Cantigas de Amigo. Porto: Campo das Letras.

Correia, Ângela (1992). O Refran no Cancioneiros Galego-Portugueses (Escrita e Tipologia). Lisboa: Dissertação de Mestrado em Literatura Portuguesa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Correia, Ângela (2001). As Cantigas de Amor de D. Joam Soares Coelho e o “Ciclo da ‘Ama’”. Edição e Estudo. Lisboa: Dissertação de Doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Correia, Ângela (2016). “A composição de cantigas de amor”. Em Amado, Teresa, & Ramos, Maria Ana (eds.), À Volta do Cancioneiro da Ajuda. Actas do Colóquio “Cancioneiro da Ajuda 1904-2004”. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda [e-book].

Correia, Ângela (2020). “Inovações expressivas no cancioneiro de amigo do trovador Joam Soares Coelho”. Em González, Déborah (ed.), ArGaMed 2/2020 Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Disponível em http://www.cirp.gal/pub/docs/argamed/argamed02.pdf

Fassanelli, Rachele (2021). Don Denis. Cantigas. Roma: Carocci.

Ferrari, Anna (1979). “Formazione e struttura del canzoniere portoghese della Biblioteca Nazionale di Lisbona (Cod. 10 991: Colocci-Brancuti). Premesse codicologiche alla critica del testo (materiali e note problematiche)”, Arquivos do Centro Cultural Português, 14, 27-142.

Ferrari, Anna (1993). “Cancioneiro da Biblioteca Nacional”. Em Lanciani, Giulia, & Tavani, Giuseppe (orgs.), Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, 119-123. Lisboa: Caminho.

Ferreiro, Manuel (dir.) (2018-). Universo Cantigas. Edición crítica da poesía medieval galego-portuguesa. Universidade da Coruña. Disponível em http://universocantigas.gal (Consultado em 01.06.2022).

Gedeão, António (1975). “Ay flores, ay flores do verde pino”, Colóquio / Letras, 26, 45-53.

Gonçalves, Elsa, & Ramos, Maria Ana (1985). A Lírica Galego-Portuguesa. Lisboa: Comunicação.

Lang, H. R. (2010) [1894]. Cancioneiro d’El Rei Dom Denis e estudos dispersos. Edição organizada por L. M. Mongelli e Y. Frateschi Vieira. Niterói: UFF.

Lapa, M. Rodrigues (1970). Cantigas D’Escarnho e de Mal Dizer dos Cancioneiros Medievais Galego-Portugueses. [Vigo]: Galaxia.

Monaci, Ernesto (1875). Il Canzoniere Portoghese della Biblioteca Vaticana. Halle: Max Niemeyer.

Nunes, José Joaquim (1973) [1926-28]. Cantigas d’Amigo dos Trovadores Galego-Portugueses. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro.

Parkinson, Stephen (1987). “False refrains in the Cantigas de Santa Maria”, Portuguese Studies, 3, 21-55.

Roncaglia, Aurelio (1984). “Ay Flores, ay flores do verde pino!”, Boletim de Filologia, 29. Homenagem a Manuel Rodrigues Lapa. Vol. II, 1-9.

Storck, Wilhelm (1885). Hundert Altportugiesische Lieder. Paderborn und Münster: Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh.

Tavani, Giuseppe (1999). Arte de Trovar do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Lisboa: Colibri.