Contido principal do artigo

Mariña Arbor Aldea
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0003-4226-7080
Vol. 24 (2023), Artigos
DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2023.24.0.9861
Publicado: dec. 13, 2023
##submission.howToCite##

Resumo

Neste traballo celébrase o artigo publicado en 2022 por Vittorio Formentin e Antonio Ciaralli en que se edita e se estuda con gran coidado o que até agora é o primeiro e único fragmento coñecido da lírica das orixes (séculos IX-X): Fui eo, madre, in civitate, vidi onesti iovene, / c̻al̻ced̻u̻r̻. A partir deste ensaio, e seguindo o camiño que marcan os dous filólogos italianos, analízanse varias mostras do xénero de amigo que conteñen o segmento inicial da canción procedente da Italorromania, mostrando como emerxe naquelas o motivo do ir, ver e, posteriormente, referir á madre as propias inquedanzas amorosas. Ademais, abórdase a cronoloxía e o estatuto social dos trobadores que empregaron o tema, indicándose como este coñece diversas fases no seu cultivo na área galego-portuguesa, que poden pasar por, primeiro, a súa “escritura”, o seu cultivo “per se”, e, despois, por un proceso de “reescritura” en que converxe con outros elementos temático-retóricos e léxicos característicos dun grupo moi selecto de autores, que fican, así, vinculados entre si. 

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Detalles do artigo

Citas

Arias Freixedo, Bieito (2012). “Elos dunha longa cadea. Pervivencia e variacións dalgúns motivos eróticos medievais na poesía galega de tradición oral”. En Sementar para os que veñan. Homenaxe a Camiño Noia. 45-65. Vigo: Universidade de Vigo.

Arbor Aldea, Mariña (2016): “El arte de la poesía y sus denominaciones técnicas. De la tradición provenzal a la castellana: la lírica gallego-portuguesa”. En Gómez Redondo, Fernando (coord.), Historia de la métrica medieval castellana. 940-993. San Millán de la Cogolla-La Rioja: Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua).

Beltran, Vicenç (1993). s.v. “Leixa-pren”. En Lanciani, Giulia, & Tavani, Giuseppe (coords.), Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa. 386-387. Lisboa: Caminho.

Beltran, Vicenç (2002). “Tópicos y creatividad en la cantiga de amigo tradicional”, Santa Barbara Portuguese Studies, 6, 5-22.

Brea, Mercedes (1996). “Pai Gómez Chariño y el mar”. En Alvar, Carlos, & Lucía Megías, J. Manuel (eds.), La literatura en la época de Sancho IV. 141-152. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.

Brea, Mercerdes (1998). “¿Mariñas ou barcarolas?”. En Actas do Congreso O mar das cantigas. 301-316. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Brea, Mercerdes (1999). “Las «cantigas de romería» de los juglares galegos”. En Fortuño Llorens, Santiago, & Martínez Romero, Tomàs (eds.), Actes del VII Congrés de l´Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997). Vol. I, 381-396. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.

Brea, Mercerdes (2006). “La nuit chez les troubadours galégo-portugais”, Revue des Langues Romanes, 2, 363-377.

Brea, Mercedes (2019). “El mar en los trovadores gallego-portugueses». En Rico García, J. Manuel (ed.), Poeta y mar: seis estudios sobre el mar en la poesía española. 25-48. Huelva: Universidad de Huelva.

Brea, Mercedes, & Lorenzo Gradín, Pilar (1998). A cantiga de amigo. Vigo: Xerais.

Cohen, Rip (2016a). “aaBBB: The Strophic Form of Fernan Rodriguez de Calheiros 7”, Revista Galega de Filoloxía, 17, 33-51.

Cohen, Rip (2016b). “aaBB Cantigas d’Amigo. A Critical Edition wiht a synopsis of strophic design and metrics”, Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric. Dispoñible en: https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/files/2013/05/aaBB-Cantigas-d-Amigo-edition-and-translations-11-Feb-2017.pdf (Consultado en 10.22.2023).

Correia, Ângela (1993a). “Sobre a especificidade da cantiga de romaria”, Revista da Biblioteca Nacional, 8, 7-22.

Correia, Ângela (1993b). s.v. “Cantiga de romaria”. En Lanciani, Giulia, & Tavani, Giuseppe (coords.), Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa. 140-141. Lisboa: Caminho.

Correia, Ângela (2001). As Cantigas de Amor de D. Joam Soares Coelho e o «Ciclo da “Ama”». Edição e Estudo. Dissertação de Doutoramento inédita. Lisboa: Universidade de Lisboa.

Correia, Ângela (2021). O outro nome de «Don Estevan». Oito sátiras trovadorescas relacionadas com Sancho II de Portugal. Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal.

Ferreira, Manuel Pedro (2005). Cantus Coronatus. 7 Cantigas d’El-Rei Dom Dinis. Kassel: Reichenberger.

Ferreira, Maria do Rosário (1999). Águas doces, águas salgadas. Da funcionalidade dos motivos aquáticos na Cantiga de Amigo. Porto: Granito.

Ferreiro, Manuel (2008). “Edición e historia da lingua: Sobre a representación da nasalidade no trobadorismo profano galego-portugués e as formas irmana e afins”. En Ferreiro, Manuel, Martínez Pereiro, Carlos Paulo, & Tato Fontaíña, Laura (eds.), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza. 77-96. A Coruña: Baía.

Ferreiro, Manuel (dir.) (2018-). Universo Cantigas. Edición crítica da poesía medieval galego-portuguesa. A Coruña: Universidade da Coruña. http://universocantigas.gal (Consultado en 26.11.2023).

Filgueira Valverde, Xosé (1992 [1958]). “Poesía de santuarios”. En Estudios sobre lírica medieval. Traballos dispersos (1925-1987). 53-69. Vigo: Galaxia.

Formentin, Vittorio, & Ciaralli, Antonio (2022). “Un frammento di canzone di donna in volgare dell’alto medioevo”, Lingua e Stile, 57/1, 1-37. DOI: 10.1417 / 104151.

Gonçalves, Elsa (2016 [1986]). “Pressupostos históricos e geográficos à crítica textual no âmbito da lírica medieval galego-portuguesa: (1) “Quel da Ribera” (2) A romaria de San Servando”. En Dionísio, João, Monteagudo, Henrique, & Ramos, M. Ana (eds.), De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galegoportugueses. 99-109. A Coruña: Real Academia Galega.

Gutiérrez García, Santiago (2018). “Martin Codax y las cantigas de santuario gallegoportuguesas”, Revista de Filología Española, 98/2, 341-370. DOI: https://doi.org/10.3989/rfe.2018.012

Indini, M. L. (1993). s.v. “Juião Bolseiro”. En Lanciani, Giulia, & Tavani, Giuseppe (coords.), Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa. 367-368. Lisboa: Caminho.

Lapa, M. Rodrigues (1981). Lições de Literatura Portuguesa. Época medieval. Coimbra: Coimbra Editora [10.ª ed.].

Larson, Pär (2010). “Da un mare all’altro”. En Brea, Mercedes, & López Martínez-Morás, Santiago (eds.), Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco. 75-90. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Larson, Pär (2020). “Come nel mare l’onda”, Studi mediolatini e volgari, 66, 45-55.

Marcenaro, Simone (2015). “Duplicazioni, doppie tradizioni e attribuzioni divergenti nella tradizione lirica galego-portoghese”, Critica del Testo, 18/3, 73-102.

Michaëlis de Vasconcellos, Carolina (1990 [1904]). Cancioneiro da Ajuda. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2 vols.

Monteagudo, Henrique (1998). “Cantores de santuario, cantares de romaría”. En Actas do Congreso O mar das cantigas. 99-127. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Oliveira, António Resende de (1994). Depois do espectáculo trovadoresco. A estrutura dos cancioneiros peninsulares e as recolhas dos séculos XIII e XIV. Lisboa: Colibri.

Oliveira, António Resende de (2019). “A primeira vida de Paio Gomes Charinho, trovador e almirante do mar”, Acta Iassyensia Comparationis, 23/3, 123-132. Dispoñible en https://www.ceeol.com/search/journaldetail?id=2199 (Consultado en 20/01/2023). DOI: 10.47743/aic-2019-3-0012.

Pousada Cruz, Miguel Á. (2013). O cancioneiro de Nuno Fernandez Torneol. Edición crítica (en formato impreso e electrónico) e estudo. Tese de Doutoramento inédita. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Reali, Erilde (1964). “Le “cantigas” di Juyão Bolseyro”. Napoli: Publicazioni della Sezione Romanza dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli.

Ron Fernández, X. Xabier (2018). “Martin Codax. O nome. A onomástica na lírica trobadoresca”. En Rodríguez Guerra, Alexandre, & Arias Freixedo, X. Bieito (eds.), The Vindel Parchment and Martin Codax: The Golden Age of Medieval Galician Poetry. 221-238. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

Souto Cabo, J. António (2012a). Os cavaleiros que fizeram as cantigas. Aproximação às origens socioculturais da lírica galego-portuguesa. Niterói: EdUFF.

Souto Cabo, J. António (2012b). “En Santiago, seend’albergado en mia pousada. Nótulas trovadorescas compostelanas”, Verba, 39, 273-298.

Souto Cabo, J. António (2018). “Martim Codax e o fenómeno jogralesco na Galiza sul-ocidental”. En Rodríguez Guerra, Alexandre, & Arias Freixedo, X. Bieito (eds.), The Vindel Parchment and Martin Codax: The Golden Age of Medieval Galician Poetry. 83-101. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

Tavani, Giuseppe (1991 [1980]). A poesía lírica galego-portuguesa. Vigo: Galaxia.

Tavani, Giuseppe (1993). s.v. “Paralelismo”. En Lanciani, Giulia, & Tavani, Giuseppe (coords.), Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, 509-512. Lisboa: Caminho.

Vázquez García, Tania (2016). “Johan de Requeixo, xograr esquecido das terras de Asma”, Alicerces. Revista de estudos sobre o Miño Medio, 2, 153-169.