Contido principal do artigo

Alexandre Rodríguez Guerra
Universidade de Vigo
España
https://orcid.org/0000-0002-2022-8243
Vol. 24 (2023), Artigos
DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2023.24.0.9789
Publicado: dec. 13, 2023
##submission.howToCite##

Resumo

Na presente investigación estúdase a configuración sintáctica que adoptan os argumentos Estímulo, Entidade e Suceso, analizados tradicionalmente como suxeitos, cos verbos de sensación, conveniencia e suceso no galego medieval. Con base nun corpus dos ss. XIII a XV, analízanse as realizacións deses argumentos dende diferentes criterios (tipos de unidade, animación, marcaxe...). Alén das raíces latinas destas construcións, reflexiónase sobre a (non) prototipicidade destes constituíntes argumentais á luz, fundamentalmente, da marcación prepositiva nalgúns esquemas construcionais no galego medieval.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Detalles do artigo

Citas

Aikhenvald, Alexandra, Dixon, R. M. W. & Onishi, Masayuki (eds.) (2001). Non-canonical marking of subjects and objects. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

Ares Vázquez, M.ª Carme (1991). “O pronome persoal suxeito na prosa galega medieval”. En Brea, M. & Fernández Rei, F. (coords.), Homenaxe ó Profesor Constantino García, I, 49-55. Santiago de Compostela: Universidade.

Barðdal, Jóhanna & Eythórsson, Thórhallur (2018). “What is a subject. The nature and validity of subject tests”. En Barðdal, J., Pat-El, N. & Carey, S. M. (eds.), 2018, 257-273. DOI: https://doi.org/10.1075/slcs.200.11bar.

Barðdal, Jóhanna, Pat-El, Na’ama & Carey, Stephen Mark (eds.) (2018). Non-Canonically Case-Marked Subjects. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/slcs.200.

Bassols de Climent, Mariano (1987). Sintaxis latina, II. Madrid: CSIC. [1956].

Cabeza Pereiro, Carmen (1997). Las completivas de sujeto en español. Santiago de Compostela: Universidade.

Cano Aguilar, Rafael (1977-1978). “Cambios en la construcción de los verbos en castellano medieval”, Archivum, XVII-XVIII, 335-379.

Cidrás Escáneo, Francisco A. (1986-1987). “A indeterminación do axente na lingua das Cantigas de Santa María (I)”, Verba, 13 (1986), 181-235; (II), 14 (1987), 217-270.

Cidrás Escáneo, F. A. (1998). “Marcaxe preposicional de obxecto en galego. Emerxencia e vicisitudes dun proceso de gramaticalización sintáctica”. En Kremer, D. (ed.), Homenaxe a Ramón Lorenzo, II, 569-580. Vigo: Galaxia.

Cidrás, Francisco (2012). “On the concept of syntactic function in a functional grammar”, Functions of Language, 19: 2, 147-173. DOI: https://doi.org/10.1075/fol.19.2.01cid.

CiGPA = Varela Barreiro, Xavier (dir.) (2004-). Corpus informatizado Galego-Portugués Antigo. Santiago de Compostela: ILG. Versión 2.1 (2007). https://ilg.usc.gal/cgpa/ (Consultado o 26.05.2023).

Dardano, Maurizio (2012). “La subordinazione completiva”. En Dardano, M. (ed.), Sintassi dell’italiano antico. La prosa del Duecento e del Trecento, 120-195. Roma: Carocci editore.

Elvira, Javier (2012). “Construcciones y significado: aspectos diacrónicos de la transitividad en español”. En Maldonado, R. (ed.), Corrientes de estudio en semántica y pragmática históricas, 1-28. Madrid: Instituto Menéndez Pidal.

Ernout, Alfred & Thomas, François (2002). Syntaxe latine. Paris: Klincksieck. [1953].

Ferreiro García, Susana (2003). “Las completivas de sujeto en el esquema ‘SUJETO-PREDICADO-CI’ en gallego”. En Ruiz, L. et alii (eds.), VIII Simposio Internacional de Comunicación Social: Actas, I, 412-416. Santiago de Cuba: Centro de Lingüística Aplicada. Dispoñible en www.cla.cu/simposio/descargar.php?d=1213.

Folgar, Carlos (1993). Diacronía de los objetos directo e indirecto (del latín al castellano medieval). Santiago de Compostela: Universidade.

García Cornejo, Rosalía (2006). Morfología y sintaxis de “que” en la Edad Media. Sevilla: Universidad de Sevilla.

García Gondar, Francisco (1978). O infinitivo conxugado en galego. Santiago de Compostela: Universidade.

García-Miguel, José M.ª (1995a). Las relaciones gramaticales entre predicado y participantes. Colección Lalia / Series Maior, 2. Santiago de Compostela: Universidade.

García-Miguel, José M.ª (1995b). Transitividad y complementación preposicional en español. Anexo 40 de Verba. Santiago de Compostela: Universidade.

GGHF = Marchello-Nizia, Christiane, Combettes, Bernard, Prévost, Sophie & Scheer, Tobias (eds.) (2020). Grande Grammaire Historique du Français. 2 vols. Berlin / Boston: Walter de Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110348194.

IEC = Institut d’Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: IEC.

Lobo, Maria & Martins, Ana Maria (2017). “Subjects”. En Dufter, A. & Stark, E. (eds.), Manual of Romance Morphosyntax and Syntax. Manuals of Romance Linguistics, vol. 17, 27-88. Berlin / Boston: Walter de Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110377088-002.

Martínez García, Hortensia (1992). “Algunas construcciones de infinitivo no-subsistentes en el castellano actual”. En Ariza, M. et alii (eds.), Actas del II Congreso Internacional de Hª de la Lengua Española, I, 631-641. Madrid: Pabellón de España, S.A.

Mattos e Silva, Rosa Virgínia (2008). O português arcaico. Uma aproximação. II Sintaxe e fonologia. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

Meilán García, Antonio J. (1991). La oración simple en la prosa castellana del siglo XV. Oviedo: Universidad de Oviedo.

Melis, Chantal & Flores, Marcela (2013). “On the historical expansion of non-canonically marked ‘subjects’ in Spanish”. En Seržant, I. A. & Kulikov, L. (eds.), 2013, 163-184. DOI: https://doi.org/10.1075/slcs.140.08mel.

Mensching, Guido (2017). “Infinitival clauses”. En Dufter, A. & Stark, E. (eds.), Manual of Romance Morphosyntax and Syntax. Manuals of Romance Linguistics, vol. 17, 369-396. Berlin / Boston: Walter de Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110377088-010.

Míguez, Vítor (2016). “Parámetros sintácticos e semánticos das alternancias obxecto/oblicuo: unha comparación entre os complementos con en do galego e as construcións conativa e antipasiva”, Estudos de Lingüística Galega, 8, 167-185. DOI: http://dx.doi.org/10.15304/elg.8.3049.

Moure, Teresa (1999). “Aspectos da sintaxe do galego desde a perspectiva tipolóxica”. En Álvarez, R. & Vilavedra, D. (eds.), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ao prof. X. Alonso Montero, I, 751-766. Santiago de Compostela: Universidade.

Onishi, Masayuki (2001). “Non-canonically marked subjects and objects: Parameters and properties”. En Aikhenvald, A., Dixon, R. M. W. & Onishi, M. (eds.), 2001, 1-51.

Pinkster, Harm (2015). The Oxford Latin Syntax. I. The Simple Clause. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199283613.001.0001

Rivas, Elena & Rodríguez Espiñeira, M.ª José (1997). La cláusula en castellano medieval: constituyentes funcionales. Santiago de Compostela: Universidade.

Rodríguez Guerra, Alexandre (2004). “Verbo da orde relativa dos constituíntes oracionais non-clíticos do latín ó galego medieval”, Verba, 31, 151-186.

Rodríguez Guerra, Alexandre (2018). “A lingua de Martin Codax: os esquemas sintácticos”. En Rodríguez Guerra, A. & Arias Freixedo, X. B. (eds.), O Pergamiño Vindel e Martin Codax. O esplendor da poesía galega medieval, 185-219. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/z.218.11rod.

Rodríguez Guerra, Alexandre (2022a). “Quix e querrei e quero e direivos ũa ren: a sintaxe oracional no Pergamiño Sharrer”. En Pichel, R. (ed.), “Tenh’eu que mi fez el i mui gram bem”. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer, 479-510. Madrid: Sílex.

Rodríguez Guerra, Alexandre (2022b). “Os suxeitos explícitos no galego medieval”, Revista Galega de Filoloxía, 23, 144-163. DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9378.

Sánchez Rei, Xosé Manuel (2005). “O complemento preposicional perspectivado desde o marco teórico da gramática de valencias”. En Rio-Torto, G. M., Figueiredo, O. M. & Silva, F. (eds.), Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Mário Vilela, 889-900. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Sánchez Rei, Xosé Manuel (2010). O complemento preposicional en galego. Análise desde a gramática de valencias. Monografía 6 da Revista Galega de Filoloxía. A Coruña: Área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade da Coruña.

Sánchez Rei, Xosé Manuel (2020). “Gramática de valências e sintaxe dialetal no âmbito galego-português: alguns exemplos práticos”, Madrygal, 23, 315-333. DOI: https://doi.org/10.5209/madr.73076.

Serradilla Castaño, Ana M.ª (1997). El régimen de los verbos de entendimiento y lengua en español medieval. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

Seržant, Ilja A. (2013). “The diachronic typology of non-canonical subjects and subject-like obliques”. En Seržant, I. A. & Kulikov, L. (eds.), 2013, 313-360. DOI: https://doi.org/10.1075/slcs.140.14ser.

Seržant, Ilja A. & Kulikov, Leonid (eds.) (2013). The Diachronic Typology of Non-Canonical Subjects. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. DOI: https://doi.org/10.1075/slcs.140.

Soto Andión, Xosé (2012). “As propiedades do suxeito na construción intransitiva”. En Arias Freixedo, B., Gómez Clemente, X. M.ª & Pérez Durán, G. (eds.), Sementar para os que veñan: Homenaxe a Camiño Noia, 439-458. Vigo: Universidade.

Suárez Fernández, Mercedes (1997). El complemento predicativo en castellano medieval (época prealfonsí). Santiago de Compostela: Universidade.

Tato Plaza, Fernando R. (1999). Libro de Notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

TILG = Santamarina, Antón (dir.), González Seoane, E. & Álvarez de la Granja, M.ª (s.d.). Tesouro informatizado da lingua galega (Versión 4.1). Santiago de Compostela: ILG. http://ilg.usc.gal/TILG/ (Consultado o 26.05.2023).

UC = Ferreiro, Manuel (dir.) (2018-). Universo Cantigas. Edición crítica da poesía medieval galego-portuguesa. Universidade da Coruña. http://universocantigas.gal/ (Consultado o 26.05.2023).

Van Valin Jr., Robert D. (2018). “Dative case and oblique subjects”. En Barðdal, J., Pat-El, N. & Carey, S. M. (eds.), 2018, 115-131. DOI: https://doi.org/10.1075/slcs.200.05van.

Vasques, Rui (2001). Crónica de Santa María de Íria. Estudo e edizón de José António Souto Cabo. Santiago de Compostela: Cabido da S.A.M.I. Catedral / SEG.

Vázquez Rozas, Victoria (2006). “Gustar-Type Verbs”. En Clements, J. C. & Yoon, J. (eds), Functional Approaches to Spanish Syntax. Lexical Semantics, Discourse and Transitivity, 80-114. New York: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230522688_4.