Contido principal do artigo

Ana María Iglesias Álvarez
Universidade de Vigo
España
https://orcid.org/0000-0002-4447-7455
Miriam Zorelle Pinto
España
https://orcid.org/0009-0003-2244-1237
Vol. 24 (2023), Artigos
DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2023.24.0.9370
Publicado: dec. 13, 2023
##submission.howToCite##

Resumo

A través dun estudo lonxitudinal a oito suxeitos, desde os tres aos dez anos de idade, analizamos a influencia dos diferentes axentes de socialización nos procesos de adquisición e uso do galego. Con este fin, realizamos entrevistas semi-estruturadas ás familias e docentes, así como probas de competencia ao propio alumnado. Isto permítenos realizar unha primeira valoración das consecuencias do Decreto do plurilingüismo (79/2010). Os resultados indican un claro retroceso no camiño da normalización lingüística, polo menos no contexto urbano analizado, cun predominio da competencia produtiva en castelán sobre o galego, especialmente na oralidade. Ademais, as crianzas pertencentes a familias galegofalantes acaban restrinxindo o uso do galego a este ámbito, mentres que os de familias castelanfalantes non introducen o galego no seu repertorio lingüístico, nin sequera nas materias impartidas nesta lingua. Polo tanto, non se acada un nivel de bilingüismo mínimo, nin a nivel de competencia nin de uso.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Detalles do artigo

Citas

Alonso, Ana (2011). El acertijo de la vida. Madrid: Anaya.

Balea-Fernández, Francisco J. (2021). “El cambio de la socialización primaria y secundaria a la socialización virtual”, International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista de Psicología, 2, 81-92. DOI: https://doi.org/10.17060/ijodaep.2021.n2.v2.2211.

Bayley, R. & Schecter, S. R. (2003). Language Socialization in Bilingual and Multilingual Societies. Clevedon: Multilingual Matters.

Berger, Peter L. & Luckman, Thomas (2008). La construcción social e la realidad. Buenos Aires-Madrid: Amorrortu editores.

Bourdieu, Pierre (1985). ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Madrid: Akal Universitaria.

Caldas, Stephen J. & Caron-Caldas, Suzanne (2000). “The influence of family, school, and community on bilingual preference: Results from a Louisiana/Quebec case study”, Journal of Ap-plied Psycholinguistics, 21(3), 365-381.

Caride, Ramón (2023). O Capitán Aspanitas e o misterio das Burgas. Vigo: Edicións Xerais.

Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia (2010). Diario Oficial de Galicia, 97, de 25 de maio de 2010, 9242 a 9247. Dispoñible en http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2010/05/25/20100525_decreto_pluringuismo.pdf (Consultado en 06.11.2023).

Díaz Guedella, Nuria (2017). “A influencia do ensino no proceso de adquisición lingüística”. Cumieira, 2, 85-104.

García Yanes, Jose Manuel (2011). “A experiencia das liñas de galego no CEIP «Emilia Pardo Bazán» da Coruña”. En Silva Valdivia, Bieito, Rodríguez Rodríguez, Xesús & Vaquero Quintela, Isabel (coords.), Actas das II Xornadas «Educación e linguas en Galicia: A planificación para a normalización lingüística nos centros de ensino non universitarios», 45-52. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Giles, Howard, Justine Coupland & Coupland, Nikolas (1991). “Accomodation Theory: Communication, Context, and Consequences”. En Giles, H., Coupland, J. & Coupland, N. (eds.), Contexts of Accommodation, 1-68. Cambridge: Cambridge University Press.

Gradín, Mario (2020). “Análise comparativa dos dous últimos decretos de distribución de linguas no ensino galego”, Estudos de lingüística galega, 12, 31–65. DOI: https://doi.org/10.15304/elg.12.5747.

IGE (2018). Enquisa estructural a fogares. Coñecemento e uso do galego. Dispoñible en https://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0206004 (Consultado en 06.11.2023).

Iglesias Álvarez, Ana (2002). Falar galego: «no veo por qué?». Aproximación cualitativa á situación sociolingüística de Galicia. Vigo: Xerais.

Iglesias Álvarez, Ana (2017). “Programas de inmersión, mantemento e submersión das linguas en Galicia ”, Revista Galega de Educación, 69, 50-57.

Iglesias Álvarez, Ana (2018). “A adquisición da competencia bilingüe no alumnado de educación infantil en Galicia”. En Marta Díaz, Gael Vaamonde, Ana Varela, M.a Carmen Cabeza, José M. García-Miguel & Fernando Ramallo (eds.), Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, 459-466. Vigo: Universidade de Vigo.

Iglesias Álvarez, Ana & Acuña, Virginia (2022). “‘A los niños se les habla en castellano’. Política lingüística familiar en Galicia: habitus o intervención”, Revista española de lingüística aplicada, 35:1, 236-264. DOI: https://doi.org/10.1075/resla.20011.igl.

Kasares, Paula (2017). “La transmisión lingüística intergeneracional desde la socialización lingüística: el caso vasco”, Treballs de Sociolingüística Catalana, 27, 133–147.

King, K. A., Fogle, L. & Logan-Terry, A. (2008). “Family language policy”, Language and Linguistics Compass, 2, 907–922. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1749-818x.2008.00076.x

Loredo Gutiérrez, Xaquín & Silva Valdivia, Bieito (2020). Avaliación da competencia bilingüe nos idiomas galego e castelán do alumnado de 4º da eso. A Coruña: Real Academia Galega. DOI: https://doi.org/10.32766/rag.372.

Monteagudo Romero, Henrique, Loredo Gutiérrez, Xaquín, Gómez Martínez, Lidia & Vázquez-Grandío, Gabino S. (2021). Mapa sociolingüístico escolar de Ames. A Coruña: Real Academia Galega. DOI: https://doi.org/10.32766/rag.380.

Monteagudo Romero, Henrique, Loredo Gutiérrez, Xaquín, Vázquez-Grandío, Gabino S. & Nandi, Anik (2021). Prácticas lingüísticas na infancia. A xestión lingüística nos primeiros contextos de socialización. A Coruña: Real Academia Galega. DOI: https://doi.org/10.32766/rag.389.

Nandi, Anik (2019). “Política lingüística familiar. O papel dos proxenitores pro-galego na transmisión interxeracional”, Estudos de lingüística galega, 11, 77–101. DOI: https://doi.org/10.15304/elg.11.5064.

Ochs, Elinor (1986). “Introduction”. En Schieffelin, Bambi B. & Ochs, Elinor (eds.), Language Socialization Across Cultures, 1-13. Cambridge: Cambridge University Press.

Ochs, Elinor & Schieffelin, Bambi B. (2012). “The theory of language socialization”. En Durant, A., Ochs, E. & Shieffelin, B, (eds.), The Handbook of Language Socialization, 1-21. Wiley-Blackwell.

Restrepo, Eduardo (2018). Etnografía. Alcance, técnicas y ética. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor.

Rodríguez Pascual, Iván & Menéndez Álvarez-Dardet, Susana (2003). “El reto de las nuevas realidades familiares”, Portularia, 3, 9-32.

Simkin, Hugo & Becerra, Gastón (2013). “El proceso de socialización. Apuntes para su exploración en el campo psicosocial”, Ciencia, Docencia y Tecnología, 47, 119-142.

Smith-Christmas, Cassie (2016). Family language policy: Maintaining an Endangered Language in the Home. Hampshire-New York: Palgrave Macmillan.

Spolsky, Bernard (2021). Rethinking Language Policy. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Villamor Varela, Amelia & Oubiña Millán, Dolores (2011). “A experiencia das liñas de galego no EEI da Pastora, Cambados”. En Silva Valdivia, Bieito, Rodríguez Rodríguez, Xesús & Vaquero Quintela, Isabel (coords.), Actas das II Xornadas «Educación e linguas en Galicia: A planificación para a normalización lingüística nos centros de ensino non universitarios», 65-74. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Xunta de Galicia (2022). Rapaciñ@s dixitais. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Dispoñible en https://www.osimga.gal/gl/informes/rapacins-dixitais (Consultado en 06.11.2023).