Información para as autoras/es

Ten interese en facer un envío a esta revista? Recomendámoslle revisar a sección Acerca da revista para consultar a política editorial, ben como as Indicacións para autores/asÉ necesario rexistrarse na revista para facer envíos; se estivese xa rexistrado/a, pode simplemente identificarse e comezar o proceso de 5 pasos.