Contenido principal del artículo

Beatriz López
Asociación DISMACOR
Leticia Sambade
Asociación DISMACOR
Berta Fraga González
Asociación DISMACOR
Vol. Extr., núm. 11 (2017) - XIV CIG-PP, XIV Congreso Psicopedagogía. Área 11: NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, páginas 188-191
DOI: https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.11.2755
Enviado: jul 16, 2017 Aceptado: dic 13, 2017 Publicado: dic 17, 2017
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Neste estudio explóranse as relacións entre os trastornos específicos da linguaxe e adquisición da lectura. Con esta finalidade avalíanse a un grupo de suxeitos de entre 7 e 15 anos que foron clasificados dentro de Trastornos específicos da linguaxe. Realízase unha avaliación inicial da súa competencia lectora efectuando posteriormente unha intervención dirixida a mellorar os procesos lectores grazas o emprego de programas baseados na lectura global, para finalizar efectuando unha avaliación final na que se recollen os cambios percibidos. Os resultados mostran que os suxeitos que apoian a aprendizaxe seguindo procesos de lectura global mostran importantes avances.

Detalles del artículo

Referencias

Acosta, V. M., Ramírez, G. M. e Hernández, S. (2013). Identificación y clasificación de alumnado con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 33, 157---164.

Buiza-Navarrete, J. J., Adrián-Torres, J. A. e González-Sánchez, M. (2007). Marcadores neurocognitivos en el trastorno específico del lenguaje. Revista de Neurología, 44(6), 326---333.

Castro-Rebolledo, R., Giraldo-Prieto, M., Hincapié-Henao, L., Lopera, F. e Pineda, D. A. (2004). Trastorno específico del desarrollo del lenguaje: una aproximación teórica a su diagnóstico, etiología y manifestaciones clínicas. Revista de Neurología, 39(12), 1173---1181.

Catts, H.W., Fey, M.E., Tomblin, J.B., e Zhang, Z. (2002). A longitudinal investigation of reading outcomes in children with language impairments. Journal of Speech, Language, and Hearing Research,45, 1142-1157.

Henry, L. A., Messer, D. J. e Nash, G. (2012). Executive functioning in children with specific language impairment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(1), 37---45.

Hill, E. L. (2001). Non-specific nature of specific language impairment:A review of the literature with regard to concomitant motor impairments. International Journal of Language and Communication Disorders, 36(2), 149---171.

Montgomery, J. W. (2000). Verbal working memory and sentence comprehension in children with specific language impairment. Journal of Speech Language, 43, 293---308.

Montgomery, J. W. e Evans, J. L. (2009). Complex sentence comprehension and working memory in children with specific language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 52(2), 269---288.