Contido principal do artigo

Luís López Alonso
Universidade de Vigo
España
Vol. 21 (2020), Artigos, páxinas 39-74
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2020.21.0.7341
Enviado: Dec 30, 2020 Publicado: Dec 31, 2020
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Após corenta anos de oficialización da lingua galega, os datos estatísticos evidencian que tanto o modelo educativo como os outros mecanismos de normalización lingüística fracasaron. A substitución lingüística comeza a se estender ás vilas e mais ao rural cunha hexemonía homoxeneizadora. O rol da educación secundaria para o futuro do galego adquire, xa que logo, unha responsabilidade aínda meirande da que xa tiña.
Neste artigo estúdanse o papel, as dificultades e as problemáticas da docencia dunha comarca galega para promover a activación da concienciación lingüística e a ulterior conversión ou neofalantismo no ámbito da educación secundaria. Para esta fin aplícase o método cualitativo do grupo de discusión ao conxunto de docentes de secundaria dunha comarca galega, o que permitiu colixir, entre outros aspectos, que un modelo docente pasivo pode funcionar como axente desactivador da lingua galega.
Tras presentar o estado de cousas e os obxectivos, analízanse e amósanse os datos máis relevantes para rematar, na quinta sección, coas conclusións e as nosas propostas.

Detalles do artigo

Referencias

Atkinson, David (2018). “New Speakers and Linguistic Practices: Contexts, Definitions, and Issues”. En Smith-Christmas, Cassie, Murchadha, Noel P. Ó, Hornsby, Michael, Smith-Christmas, Cassie, & Moriarty, Máiréad (eds.), New Speakers of Minority Languages: Linguistic Ideologies and Practices, 271-282. London: Palgrave Macmillan.

Bourdieu, Pierre (1985). ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Madrid: Akal.

Callejo, Javier (2001). El grupo de discusión: introducción a una práctica de investigación. Barcelona: Ariel.

Callejo, Javier (2002). “Grupo de discusión: la apertura incoherente”, Estudios de Sociolingüística 3 (1), 91-109.

Crenshaw, Kimberlé (1989). “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”, University of Chicago Legal Forum 1989 (1), 139-167. http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8 (consultado en 05-06-2020).

Cros, Edmond (2009). La sociocrítica. Madrid: Arco Libros.

Del Val, Consuelo, & Gutiérrez, Jesús (2006). Prácticas para la comprensión de la Realidad Social. Madrid: McGraw W-Hill/Interamericana de España.

Fernández Paz, Agustín, Lorenzo, Anxo M., & Ramallo, Fernando (2008). A planificación lingüística nos centros. Compostela: Xunta de Galicia.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2002, 1997). Lingua galega: normalidade e conflito. Compostela: Laiovento.

Instituto Galego de Estatística (2019). Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego 2018. Compostela: IGE. http://www.ige.eu/web/mostrar_paxina.jsp?paxina=003&idioma=gl (consultado en 08.06.2020).

Jaffe, Alexandra (2015). “Defining the new speaker: theoretical perspectives and learner trajectories”, International Journal of the Sociology of Language, 231, 21-44. DOI: https://doi.org/10.1515/ijsl-2014-0030

Kováčová-Moman, Vlasta (2007). Mudança da língua usual nos novos locutores de galego – neofalantes. Santiago de Compostela: GZe-editora.

McLeod, Wilson, & O’Rourke, Bernadette (2015). “«New speakers» of Gaelic: perceptions of linguistic authenticity and appropriateness”, Applied Linguistics Review, 6(2), 151-172. DOI: https://doi.org/10.1515/applirev-2015-0008

Moralejo, Rubén, & Ramallo, Fernando (2019). “Las condiciones del (pre)neofalantismo y el proceso de conversión lingüística en Galicia”. En Ramallo, Fernando, Amorrortu, Estíbaliz, & Puigdevall, Maite (eds.), Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español, 165-183. Madrid-Frankfurt am Main: Iberoamericana-Vervuert.

O’Rourke, Bernadette, & Pujolar, Joan. (2013). “From native speakers to “new speakers” —Problematizing nativeness in language revitalization contexts”, Histoire Épistémologie Langage, 35(2), 47-67. https://www.researchgate.net/publication/286952578_From_native_speakers_to_new_speakers_Problematizing_nativeness_in_language_revitalization_contexts (consultado en 07-06-2020)

Ortega, Ane, Amorrortu, Estibaliz, Goirigolzarri, Jone & Urla, Jacqueline (2016). Los nuevos hablantes de euskera: experiencias, actitudes e identidades. Bilbo: Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bizkailab.

Padín, Paulo (2019). “Neofalantes online”. En Ramallo, Fernando, Amorrortu, Estíbaliz & Puigdevall, Maite (eds.), Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español, 147-164. Madrid-Frankfurt am Main: Iberoamericana-Vervuert.

Pujolar, Joan, & Puigdevall, Maite (2015). “Linguistic mudes: how to become a new speaker in Catalonia”, International Journal of the Sociology of Language 231, 167–187. DOI: https://doi.org/10.1515/ijsl-2014-0037

Pujolar, Joan, González, Isaac, & Martínez, Roger (2010). “Les mudes lingüístiques dels joves catalans”, Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística 48, 65-75.

Ramallo, Fernando (2013). “Neofalantismo”. En Gugenberger, Eva, Monteagudo, Henrique, & Rei-Doval, Gabriel (eds.), Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias, 247-259. Compostela: Consello da Cultura Galega, Instituto da Lingua Galega. http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=2065 (consultado en 05.06.2020)

Ramallo, Fernando (2018). “A Galicia neofalante”, A trabe de ouro 111, 69-76.

Ramallo, Fernando (2019). “Entre a metamorfose e o fetiche: problematizando a lingua na Galicia actual”, A trabe de ouro 111, 69-76.

Ramallo, Fernando (2020). “Neofalantismo y el sujeto neohablante”. En Martín Rojo, Luisa, & Pujolar, Joan (eds.), Claves para entender multilingüismo contemporáneo, 229-265. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Ramallo, Fernando, & O’Rourke, Bernadette (2014). “Perfiles de neohablantes de gallego”, Digithum 16, 98-105. DOI: http://dx.doi.org/10.7238/d.v0i16.2300 (consultado en 15.06.2020)

Ramallo, Fernando, Amorrortu, Estibaliz, & Puigdevall, Maite (eds.) (2019). Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert.

Rodríguez-Yáñez, Xoán Paulo (2018). “A investigación do bilingüismo: seis paradigmas históricos producidos desde a sociolingüística”. En Alén Garabato, Carmen, & Brea, Mercedes (coords), Limba noastra-i o comoara...: sociolingüística románica en homenaxe a Francisco Fernández Rei, 97-115. Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Suárez Ortega, Magdalena (2005). El grupo de discusión. Una herramienta para la investigación cualitativa. Barcelona: Laertes.