Contido principal do artigo

Francisco Fernández Rei
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0003-1013-0143
Vol. 4 (2003), Artigos, páxinas 11-57
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2003.4.0.5342
Enviado: May 31, 2019 Publicado: May 17, 2003
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Neste artigo estúdiase a presencia do mar e do léxico relacionado co mar na poesía galega. Despois dunhas breves consideracións sobre o mar na lírica galega medieval, fanse calas no vocabulario marítimo da poesía de Pondal, Manuel Antonio, Avilés de Taramancos e outros autores contemporáneos. O obxectivo fundamental é ver como se foi introducindo e propagando no galego literario moderno diverso léxico do mar, popular e culto, que hoxe forma parte do galego común nos seus diversos rexistros.

Detalles do artigo

Referencias

Alvar, M. (1985): Léxico de los marineros peninsulares, 2 (Madrid: Arco / Libros).

Arxóns Álvarez, Mª D./ Castro Rodríguez, X. (2003): Antón Avilés de Taramancos. Vida e obra (Vigo: Xerais).

Barriuso Fernández, E. (2002): Atlas léxico marinero de Asturias ([Oviedo]: Real Instituto de Estudios Asturianos).

Blanco, C. (1998): “Amar no mar”, en Gay Parga, T. (ed.), Ondas do mar de amigo: 81-84 (Lugo: Citania).

Bouza Brey-Trillo, F. (1980): Obra literaria completa (Santiago: Cerne).

Brea, M. (coord.) (1996): Lírica profana galego-portuguesa. Corpus completo das cantigas medievais, con estudo biográfico, análise retórica e bibliografía específica, 2 vols. (Santiago de Compostela: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro).

Cabanillas, R. (1959): Obra completa (Buenos Aires: Galicia).

Capelán, A.(1996): “Un autor nunca esquecido. Da frustrada homenaxe de 1936 á de 1960”, en Manuel Antonio. Embarcados nun cantar. Extra de A Nosa Terra: 25- 46 (Vigo: A Nosa Terra).

Capelán, A. (2002): “Os soños comprometidos dun poeta épico”, en Acuña, X. E./ Sánchez Iglesias, C.: Antón Avilés de Taramancos. A nosa cultura 21: 16-31 (Vigo: A Nosa Terra).

Carballo Calero, R. (1981) [1963]: Historia da literatura galega contemporánea 1808- 1936 (Vigo: Galaxia).

Cotarelo Valledor, A. (1970): “La poesía del mar en el ‘Cancionero de la Vaticana’, Grial, 30: 463-477.

Cunqueiro, A. (1991): Obra en galego completa. Poesía. Teatro I (Vigo: Galaxia).

Fernández Naval, X. (1999): O mundo da pesca na literatura galega. (Oleiros: Centro de Documentación Domingo Quiroga, Casa da Xuventude-Concello de Oleiros).

Fernández Rei, F. (1999): Ramón Cabanillas, Manuel Antonio e o Mar da Arousa. Dúas singraduras na construcción dun idioma para unha patria (A Coruña: Real Academia Galega).

Fernández Rei, F. (2000): “O mar na obra literaria de Ramón Cabanillas”, Ponte Norga. Revista de estudios sociolingüísticos, 2: 77-104.

Fernández Rei, F. (2001): “O mar na literatura galega: ondas, ventos, illas, ribeiras e vagallóns”, en Pérez Alberti, A. (coord.): Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego. IV. As paisaxes de Galicia: 219-260 (Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego).

Fernández Rei, F. (2003a): “Moita costa, ‘pouco mar’: o léxico mariñeiro e a construcción do estándar galego”. Conferencia no Simposio “Léxico e Estandarización en Galicia” (Santiago de Compostela, outubro-novembro 2002) (no prelo).

Fernández Rei, F. (2003b). “Noso é o remo e o adival. Mar e léxico do mar en Avilés de Taramancos”, en Avilés de Taramancos. Día das Letras Galegas, 2003: 125- 149 (Santiago de Compostela: Universidade).

Filgueira Valverde, F. (1927): A paisaxe no Cancioneiro da Vaticana (A Cruña: Lar).

Graña, B. (1966): Profecía do mar (Vigo: Galaxia).

Graña, B. (1995): Ardentía (Obra poética completa) (A Coruña: Espiral Maior).

Guerra da Cal, E. (1958): “Glosas superficiaes ao tema do mar da nosa lírica primitiva”, en Homaxe a Ramón Otero Pedrayo no LXX aniversario do seu nacimento: 145-171 (Vigo: Galaxia).

Lapa, M. Rodrigues (1970): Cantigas d’escarnho e de mal dizer (Vigo: Galaxia).

Leiras Pulpeiro, M. 1970: Obra completa. Estudo crítico de X. L. Franco Grande (Vigo: Galaxia).

Leiro Lois, A. (1990): O traballo no mar (Aparellos e artes de pesca e marisqueo) (Cambados: Colexio Público Castrelo-Cambados).

Manuel Antonio (1992): Poesía galega completa. Ed. de Xosé Luís Axeitos. (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco).

Mörling, S.(1989): As embarcacións tradicionais de Galicia ([Santiago de Compostela]: Consellería de Pesca).

Pena, X. R. (1996): Manuel Antonio e a vangarda (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco).

Pondal, E. (1995): Poesía galega completa. I. Queixumes dos pinos. Ed. de Manuel Ferreiro (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco).

Pondal, E. (2002): Poesía galega completa III Poemas manuscritos. Ed. de Manuel Ferreiro (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco).

Ríos Panisse, Mª C. (1974): “Vida mariñeira de Sada. Contribución para un estudio lingüístico”, Verba, 1: 181-232.

Ríos Panisse, Mª C. (1983): Nomenclatura de la flora y fauna marítimas de Galicia. II. Mamíferos, aves y algas. Anexo 19 de Verba (Santiago de Compostela: Universidade).

Santamarina, A. (ed.) (2001) [2000]: Diccionario de diccionarios. Versión 2 (A Coruña: Fundación “Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa”).

Sarmiento, Fr. M. (1970): Colección de voces y frases gallegas. Edición y estudio por J. L. Pensado (Salamanca: Universidad).

Tavani, G. (1989): “A auga e a poesía galega medieval”, en ...Tódalas augas. Libro-carpeta, sen paxinar, con presentación e selección de dezasete poemas galego-portugueses de autores medievais a cargo de G. Tavani e con serigrafías de M. Montcada (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deportes).

Vilavedra, D. (coord.) (1995): Diccionario da literatura galega. I. Autores (Vigo: Galaxia).

Vilavedra, D. (coord.) (2000): Diccionario da literatura galega. III. Obras (Vigo: Galaxia).