Contido principal do artigo

Raquel Cutrín Santos
Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo, Facultade de Formación do Profesorada
España
Silvia Basanta Camino
Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo, Facultade de Formación do Profesorada
España
https://orcid.org/0000-0003-2094-006X
Rubén Navarro Patón
Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo, Facultade de Formación do Profesorada
España
Vol. 22 (2018), Monografía. Natureza e educación, páxinas 99-116
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2018.22.0.5481
Enviado: Jul 5, 2019 Publicado: Jul 5, 2019
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Neste estudo faise unha revisión de tres correntes actuais que poden transformar a forma de traballar nos centros de educación primaria. Correntes metodolóxicas que se afastan das convencionais, pero que en absoluto son de recente creación, senón que xa levan varias décadas sendo estudadas tal e como se plasma na literatura. Afondaremos, así, nas actividades na natureza, na aprendizaxe experiencial e no traballo cooperativo, desde unha perspectiva teórica. Do mesmo xeito, analizaremos o currículo da educación primaria co fin de ver se teñen cabida nos programas educativos actuais.

Detalles do artigo