Necesita Ir ao inicio de sesión ou Rexistrarse para enviar un artigo.

Como parte integrante do proceso de envío dun artigo, as autoras e autores teñen que asegurarse de que o seu traballo cumpra todas as condicións que se indicar a seguir. No caso de non se seguiren estas directrices, os artigos poderanse devolver.

 • O envío non foi publicado con anterioridade nin foi foi sometido á consideración de ningunha outra revista (ou, en todo caso, proporcionouse unha explicación ao respecto en Comentarios para o editor/a).
 • O ficheiro de envío está en formato de documento OpenOffice, Microsoft Word ou RTF.
 • Sempre que foi posible proporcionáronse enderezos URL para as referencias.
 • O texto utiliza un espazamento entre liñas simple; o tamaño da fonte é de 12 puntos; úsase cursiva no canto de subliñado (agás nos enderezos URL); alén diso, todas as ilustracións, figuras e táboas están dentro do texto no sitio que lles corresponde e non ao final.
 • O texto cumpre cos requisitos estilísticos e bibliográficos indicados nas Directrices para o autor/a, que aparecen en Acerca da revista.

Revista Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación

Normas de publicación

 1. Os autores enviarán os seus traballos á Secretaría de Redacción, que acusará recibo dos A súa publicación dependerá do criterio do Consello editor e do resultado da avaliación externa (dobre cego) á que serán sometidos.
 2. Os orixinais deberán presentarse en soporte informático, e especificarse o programa e versión do procesador de texto. O corpo do orixinal deberá axustarse ao seguinte formato: letra Arial Narrow tamaño 12, con espazo interlinear de 1,5 debidamente numerada. A secuencia de estilo será a que sigue: Arial Narrow tamaño 12 (texto), 11 (citas separadas) e 10 (notas); interlineado 1,5 (texto) e 1 (citas separadas e notas); aspas “redondas ou altas” (primeiro nivel) e ‘simples’ (segundo nivel); para os títulos dos epígrafes a progresión será: maiúsculas, negriña, negriña-cursiva, sen numerar en ningún dos casos.
 3. Os autores remitirán en arquivo á parte os seguintes datos: nome e apelidos, filiación: centro de traballo, enderezo completo, teléfono e correo electrónico, ademais do número de ORCID. Se non dispón do ORCID debe rexistrarse na seguinte dirección: https://orcid.org/
 4. Na cabeceira de cada traballo deberá figurar unicamente o título. Cando se trate dun estudo, incluirase a continuación un resumo realizado no idioma en que se redacte o texto e outro en inglés, cunha extensión máxima de 150 palabras, e unha proposta de 5 palabras chave, que poderán ser modificadas polo Comité de Redacción seguindo criterios de idoneidade e difusión. As palabras chave deben incorporarse en todos os casos con independencia da natureza do traballo: documentos, estudos, reseñas, etc
 5. A extensión dos estudos non debe exceder polo regular as 10.000 palabras, incluídas as notas a pé de páxina. No caso das reseñas nunca serán inferiores ás 2000 palabras nin poderan excederse das 6000. A amplitude dos estudos introdutorios dos documentos dependerá da natureza destes, e será acordada co Comité de Redacción.
 6. A revista utilizará o estilo notas-bibliografía propio do sistema Chicago. As notas a pé terán un tamaño de fonte de 10. Para a remisión utilizaranse números voados, que se escribirán sempre despois dos signos de puntuación. Cando a natureza do traballo o requira poderá empregarse outro estilo de citas, que será acordadado co Comité de redacción.
 7. As citas literais que superen as 50 palabras separaranse do texto e escribiranse sen aspas iniciais nin finais e cunha sangría á esquerda de 1 cm.
 8. Cando se omita una parte do texto nas citas literais farase constar con puntos suspensivos entre corchetes; para os incisos ou aclaracións empregarase o guión longo; os números do 1 ao 10 escribiranse en letra, a non ser que o contexto en que aparecen aconselle o contrario.
 9. Os cadros, gráficos e ilustracións presentaranse nun arquivo específico, estarán debidamente titulados e serán numerados correlativamente; no orixinal do estudo indicarase o lugar onde se deben inserir, que será respetado na medida en que o permita a maqueta da edición.
 10. A revista publica os traballos en lingua galega, portuguesa e castelá.
 11. Os orixinais remitiranse ao seguinte enderezo:

En formato dixital deben enviarse a:

revista.sarmiento@udc.es

Contacto:

Revista Sarmiento

A/A José Luis Iglesias Salvado

Departamento de Pedagoxía e Didáctica

 Facultade de Ciencias da Educación Campus de Elviña

15071 A Coruña

 1. A revista Sarmiento adopta como sistema de referencia bibliográfica e documental a normativa Chicago, que dá resposta básicamente aos criterios que de maneira resumida se citan a continuación. Para calquera dúbida ou cuestión específica que aquí non se recolla, deberá acudirse á normativa oficial, que pode encontrarse no enlace que acolle a palabra Chicago.

As referencias bibliográficas e documentais axustaranse ao seguinte formato:

RESUMO

Sistema Chicago:

O Manual de Estilo de Chicago presenta dúas formas de citar básicas:

 • O sistema de notas e bibliografía
 • E o sistema autor-fecha

A Revista Sarmiento adopta o sistema notas-bibliografía, que aquí se resume para a súa mellor comprensión. Reiteramos que en caso de dúbida debe utilizarse a referencia oficial do Sistema Chicago

Exemplificación:

O sistema notas-bibliografía Chicago

O estilo notas e bibliografía presenta a información bibliográfica a través das notas a pe de páxina que logo se organizan ao final do texto nunha bibliografía única e completa, entendendo que unha e outra información se expresan de maneira distinta.

Libro de un autor

 • Nota a pé de páxina: Wendy Doniger, Splitting the Difference (Chicago: University of Chicago Press, 1999), 65.
 • Bibliografía: Doniger, Wendy. Splitting the Difference. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

Libro de dous autores

 • Nota a pé de páxina: Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, Primate Conservation Biology (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 104–7.
 • Bibliografía: Cowlishaw, Guy, and Robin Dunbar. Primate Conservation Biology. Chicago: University of Chicago Press, 2000.

Libro de catro o máis autores

 • Nota a pé de páxina: Edward O. Laumann et al., The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 262.
 • Bibliografía: Laumann, Edward O., John H. Gagnon, Robert T. Michael, and Stuart Michaels. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Libros con editor ou compilador en lugar de autor

 • Nota a pé de páxina: Richmond Lattimore, coord., The Iliad of Homer (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 91–92.
 • Bibliografía: Lattimore, Richmond, coord.1951.The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press.

Capítulo de libro

 • Nota a pé de páxina: Andrew Wiese, “The House I Live In: Race, Class, and African American Suburban Dreams in the Postwar United States”, en The New Suburban History, ed. Kevin M. Kruse y Thomas J. Sugrue (Chicago: University of Chicago Press, 2006), 101–2.
 • Bibliografía: Wiese, Andrew. “The House I Live In: Race, Class, and African American Suburban Dreams in the Postwar United States.” En The New Suburban History, editado por Kevin M. Kruse and Thomas J. Sugrue, 99–119. Chicago: University of Chicago Press, 2006.

Ponencia presentada en congreso

 • Nota a pé de páxina C. Fraga González, "Carpintería mudejar: los archipiélagos de Madeira y Canarias", en Actas del II Simposio Internacional de Mudejarismo: Arte. (Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 1982), 303-313.
 • Bibliografía: Fraga González, C. "Carpintería mudejar: los archipiélagos de Madeira y Canarias". En Actas del II Simposio Internacional de Mudejarismo: Arte, 303-313. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 1982.

Artículo de revista impresa

 • Nota a pé de páxina: John Maynard Smith, “The Origin of Altruism,” Nature 393 (1998): 639.
 • Bibliografía: Smith, John Maynard. “The Origin of Altruism.” Nature 393 (1998): 639–40.

Artículo de revista electrónica

 • Nota a pé de páxina:Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy,"Journal of the American Medical Association 287, no. 5 (2002), http://jama.ama-assn.org/content/287/5/591.short. (Consultado el 27 de marzo de 2003)
 • Bibliografía: Hlatky, Mark A., Derek Boothroyd, Eric Vittinghoff, Penny Sharp, and Mary A. Whooley. "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy".Journal of the American Medical Association 287, no. 5 ( 2002), http://jama.amaassn.org/content/287/5/591.short.(Consultado el 27 de marzo de 2003)

Libro electrónico

 • Nota a pé de páxina: Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds.,The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987) ,http://press-pubs.uchicago.edu/founders/(Consultado el 27-7-2006)
 • Bibliografía: Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press, 1987. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/ . También disponible en versión impresa y CD-ROM

Páxina web

 • Nota a pé de páxina: Evanston Public Library Board of Trustees, “Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach,” Evanston Public Library, http://www.epl.org/staff/strategic-plan-00.php.
 • Bibliografía: Evanston Public Library Board of Trustees. “Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach.” Evanston Public Library. http://www.epl.org/staff/strategic-plan-00.php (Consultado el 1-6-2014)

Selección de fotografías persoais e profesionais.

Revista Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación

Normas de publicación

 1. Os autores enviarán os seus traballos á Secretaría de Redacción, que acusará recibo dos A súa publicación dependerá do criterio do Consello editor e do resultado da avaliación externa (dobre cego) á que serán sometidos.
 2. Os orixinais deberán presentarse en soporte informático, e especificarse o programa e versión do procesador de texto. O corpo do orixinal deberá axustarse ao seguinte formato: letra Arial Narrow tamaño 12, con espazo interlinear de 1,5 debidamente numerada. A secuencia de estilo será a que sigue: Arial Narrow tamaño 12 (texto), 11 (citas separadas) e 10 (notas); interlineado 1,5 (texto) e 1 (citas separadas e notas); aspas “redondas ou altas” (primeiro nivel) e ‘simples’ (segundo nivel); para os títulos dos epígrafes a progresión será: maiúsculas, negriña, negriña-cursiva, sen numerar en ningún dos casos.
 3. Os autores remitirán en arquivo á parte os seguintes datos: nome e apelidos, filiación: centro de traballo, enderezo completo, teléfono e correo electrónico, ademais do número de ORCID. Se non dispón do ORCID debe rexistrarse na seguinte dirección: https://orcid.org/
 4. Na cabeceira de cada traballo deberá figurar unicamente o título. Cando se trate dun estudo, incluirase a continuación un resumo realizado no idioma en que se redacte o texto e outro en inglés, cunha extensión máxima de 150 palabras, e unha proposta de 5 palabras chave, que poderán ser modificadas polo Comité de Redacción seguindo criterios de idoneidade e difusión. As palabras chave deben incorporarse en todos os casos con independencia da natureza do traballo: documentos, estudos, reseñas, etc
 5. A extensión dos estudos non debe exceder polo regular as 10.000 palabras, incluídas as notas a pé de páxina. No caso das reseñas nunca serán inferiores ás 2000 palabras nin poderan excederse das 6000. A amplitude dos estudos introdutorios dos documentos dependerá da natureza destes, e será acordada co Comité de Redacción.
 6. A revista utilizará o estilo notas-bibliografía propio do sistema Chicago. As notas a pé terán un tamaño de fonte de 10. Para a remisión utilizaranse números voados, que se escribirán sempre despois dos signos de puntuación. Cando a natureza do traballo o requira poderá empregarse outro estilo de citas, que será acordadado co Comité de redacción.
 7. As citas literais que superen as 50 palabras separaranse do texto e escribiranse sen aspas iniciais nin finais e cunha sangría á esquerda de 1 cm.
 8. Cando se omita una parte do texto nas citas literais farase constar con puntos suspensivos entre corchetes; para os incisos ou aclaracións empregarase o guión longo; os números do 1 ao 10 escribiranse en letra, a non ser que o contexto en que aparecen aconselle o contrario.
 9. Os cadros, gráficos e ilustracións presentaranse nun arquivo específico, estarán debidamente titulados e serán numerados correlativamente; no orixinal do estudo indicarase o lugar onde se deben inserir, que será respetado na medida en que o permita a maqueta da edición.
 10. A revista publica os traballos en lingua galega, portuguesa e castelá.
 11. Os orixinais remitiranse ao seguinte enderezo:

En formato dixital deben enviarse a:

revista.sarmiento@udc.es

En formato papel os orixinais deben remitirse a:

Revista Sarmiento

A/A José Luis Iglesias Salvado

Departamento de Pedagoxía e Didáctica

 Facultade de Ciencias da Educación Campus de Elviña

15071 A Coruña

Email: jose.luis.iglesias@udc.es

 

 1. A revista Sarmiento adopta como sistema de referencia bibliográfica e documental a normativa Chicago, que dá resposta básicamente aos criterios que de maneira resumida se citan a continuación. Para calquera dúbida ou cuestión específica que aquí non se recolla, deberá acudirse á normativa oficial, que pode encontrarse no enlace que acolle a palabra Chicago.

As referencias bibliográficas e documentais axustaranse ao seguinte formato:

 

RESUMO

Sistema Chicago:

 

O Manual de Estilo de Chicago presenta dúas formas de citar básicas:

 • O sistema de notas e bibliografía
 • E o sistema autor-fecha

A Revista Sarmiento adopta o sistema notas-bibliografía, que aquí se resume para a súa mellor comprensión. Reiteramos que en caso de dúbida debe utilizarse a referencia oficial do Sistema Chicago

 

Exemplificación:

 

O sistema notas-bibliografía Chicago

 

O estilo notas e bibliografía presenta a información bibliográfica a través das notas a pe de páxina que logo se organizan ao final do texto nunha bibliografía única e completa, entendendo que unha e outra información se expresan de maneira distinta.

Libro de un autor

 • Nota a pé de páxina: Wendy Doniger, Splitting the Difference (Chicago: University of Chicago Press, 1999), 65.
 • Bibliografía: Doniger, Wendy. Splitting the Difference. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

Libro de dous autores

 • Nota a pé de páxina: Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, Primate Conservation Biology (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 104–7.
 • Bibliografía: Cowlishaw, Guy, and Robin Dunbar. Primate Conservation Biology. Chicago: University of Chicago Press, 2000.

Libro de catro o máis autores

 • Nota a pé de páxina: Edward O. Laumann et al., The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 262.
 • Bibliografía: Laumann, Edward O., John H. Gagnon, Robert T. Michael, and Stuart Michaels. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Libros con editor ou compilador en lugar de autor

 • Nota a pé de páxina: Richmond Lattimore, coord., The Iliad of Homer (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 91–92.
 • Bibliografía: Lattimore, Richmond, coord.1951.The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press.

Capítulo de libro

 • Nota a pé de páxina: Andrew Wiese, “The House I Live In: Race, Class, and African American Suburban Dreams in the Postwar United States”, en The New Suburban History, ed. Kevin M. Kruse y Thomas J. Sugrue (Chicago: University of Chicago Press, 2006), 101–2.
 • Bibliografía: Wiese, Andrew. “The House I Live In: Race, Class, and African American Suburban Dreams in the Postwar United States.” En The New Suburban History, editado por Kevin M. Kruse and Thomas J. Sugrue, 99–119. Chicago: University of Chicago Press, 2006.

Ponencia presentada en congreso

 • Nota a pé de páxina C. Fraga González, "Carpintería mudejar: los archipiélagos de Madeira y Canarias", en Actas del II Simposio Internacional de Mudejarismo: Arte. (Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 1982), 303-313.
 • Bibliografía: Fraga González, C. "Carpintería mudejar: los archipiélagos de Madeira y Canarias". En Actas del II Simposio Internacional de Mudejarismo: Arte, 303-313. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses, 1982.

Artículo de revista impresa

 • Nota a pé de páxina: John Maynard Smith, “The Origin of Altruism,” Nature 393 (1998): 639.
 • Bibliografía: Smith, John Maynard. “The Origin of Altruism.” Nature 393 (1998): 639–40.

Artículo de revista electrónica

 • Nota a pé de páxina:Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy,"Journal of the American Medical Association 287, no. 5 (2002), http://jama.ama-assn.org/content/287/5/591.short. (Consultado el 27 de marzo de 2003)
 • Bibliografía: Hlatky, Mark A., Derek Boothroyd, Eric Vittinghoff, Penny Sharp, and Mary A. Whooley. "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy".Journal of the American Medical Association 287, no. 5 ( 2002), http://jama.amaassn.org/content/287/5/591.short.(Consultado el 27 de marzo de 2003)

Libro electrónico

 • Nota a pé de páxina: Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds.,The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987) ,http://press-pubs.uchicago.edu/founders/(Consultado el 27-7-2006)
 • Bibliografía: Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press, 1987. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/ . También disponible en versión impresa y CD-ROM

Páxina web

 • Nota a pé de páxina: Evanston Public Library Board of Trustees, “Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach,” Evanston Public Library, http://www.epl.org/staff/strategic-plan-00.php.

Bibliografía: Evanston Public Library Board of Trustees. “Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach.” Evanston Public Library. http://www.epl.org/staff/strategic-plan-00.php (Consultado el 1-6-2014)

Os nomes e enderezos de correo electrónico introducidos no sitio web desta revista utilizaranse exclusivamente para os fins indicados nela; non se utilizarán para ningún outro fin nin se cederán a terceiros.