Contido principal do artigo

Simona Ailenii
Universidade “Alexandru Ioan Cuza” de Iași
Romanía
https://orcid.org/0000-0003-1810-8485
Vol. 20 (2019), Artigos, Páxinas 11-33
DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5915
Publicado: dec. 31, 2019
##submission.howToCite##

Resumo

Neste traballo proponse unha análise comparatista entre as versións da estória de Merlin da Península Ibérica. Debido a algunhas particularidades textuais, as versións coñecidas até hoxe foron situadas en ramos distintos do stemma codicum da obra. Os instrumentos da nosa análise son os textos derivados do proceso de tradución, o galego-portugués (ms. 2434, BC) e os espanhois (Salamanca, 1469; Burgos, 1498; Sevilla, 1535), en paralelo cos correspondentes franceses (ed. A. Micha, ed. O. Sommer, ed. G. Paris & J. Ulrich, ed. G. Roussineau). Dado o carácter fragmentario materialmente e/ou textualmente tanto nas versións francesas, como nas ibéricas, esta análise basearase soamente nas narrativas comúns. Observaranse, así, algunhas peculiaridades textuais resultantes do acto de tradución, no sentido de estudar as técnicas de tradución utilizadas e as circunstancias que as determinam, tendo, ao mesmo tempo, en mente os parámetros da distancia temporal que separan os testemuños e/ou os medios de transmisión (manuscrita, por un lado, e impresa, por outro).

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Detalles do artigo

Citas

Siglas utilizadas

BC – Biblioteca da Catalunha

BUS – Biblioteca Universitária de Salamanca

BNF – Biblioteca Nacional de França

Manuscritos

Ms. 2434, Biblioteca da Catalunha.

Ms. 1877, Biblioteca Universitária de Salamanca, ff. 282v-296r.

Edições

Bonilla y San Martín, Adolfo (ed. 1907). El baladro del Sabio Merlín, primera parte de la Demanda del Sancto Grial, Libros de caballerías. Primera parte: Ciclo artúrico. Madrid: Nueva Biblioteca de Autores Españoles 6 (Réédition de l’édition de Séville, 1535).

Boron, Robert de (1979). Merlin. Roman du XIIIème siècle. Ed. de Alexandre Micha. Genève : Librairie Droz.

Lorenzo Gradín, P. & Souto Cabo, J. A. (eds. 2001). Livro de Tristan e Livro de Merlin. Estudio, edición, notas e glosario. Santiago de Compostela: Centro de Ramón Piñero para a Investigacións en Humanidades / Xunta de Galicia.

Miranda, José Carlos et alii (eds.) (2016). Estória do Santo Graal. Livro Português de José de Arimateia. Porto: Estratégias Criativas.

Paris, Gaston & Ulrich, Jacob (eds.) (1886). Merlin, roman en prose du XIIIe siècle publié avec la mise en prose du poème de Robert de Boron d’après le manuscrit appartenant à M. Alfred Huth. (Paris : Librairie de Firmin Didot et Cie).

Pietsch, Karl (ed.) (1924-1925). Spanish Grail Fragments: El Libro de Joseph Abarimathia, la Estoria de Merlin, Lançarote, 2 voll. Chicago: University Press, The Modern Philology Monograpfs of the University of Chicago.

Roussineau, Gilles, (ed.) (1996). La Suite du Roman de Merlin, 2 voll. Genève: Librairie Droz.

Sommer, Heinrich Oskar (ed.) (1908). The Vulgate Version of the Arthurian Romances, vol. II Lestoire de Merlin. Washington: The Carnegie Institution of Washington.

Estudos

Ailenii, Simona (2019). A tradução galego-portuguesa do romance arturiano. Os primeiros testemunhos. Porto: Estratégias Criativas.

Ailenii, Simona (2017). “Tradução peninsular das estórias do Santo Graal, Merlin e Tristan”. Em Rafaela da Câmara Silva (ed.), Doiro antr’o Porto e Gaia. Estudos de Literatura Medieval Ibérica, 135-150. Porto: Estratégias Criativas.

Ailenii, Simona (2013). “A tradução galego-portuguesa do romance arturiano nos séculos XIII e XIV”. E-Spania – Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes, nr. 16 / décembre 2013. Disponível em http://e-spania.revues.org/22611#entries (30.I.2019).

Bishop, Tracy Van (2002). A Parallel Edition of the Baladro del sabio Merlin: Burgos 1498 and Seville 1535, 73-983. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Spanish) at the University of Wisconsin-Madison.

Bogdanow, Fanni (1966). The Romance of the Grail. New York: Manchester University Press, Barnes/Noble, INC.

Bogdanow, Fanni (1962). “The Spanish Baladro and the Conte du Brait”. Romania, 83, 331 (3), 383-399.

Bogdanow, Fanni (1960). “Essai de classement des manuscrits de la Suite du Merlin”, Romania, 81, 188-198.

Bogdanow, Fanni (1979). “The Suite du Merlin and the Post-Vulgate Roman du Graal”. Em Roger Sherman Loomis (ed.), Arthurian Literature in the Middle Ages. Oxford, Clarendon Press, 325-335.

Castro, Ivo (1984). Livro de José de Arimateia: estudo e edição do cod. ANTT 643. Dissertação de doutoramento. Lisboa: Universidade de Lisboa.

Dias, Aida Fernanda (2003-2006). “A matéria da Bretanha em Portugal: relevância de um fragmento pergamináceo”. Revista Portuguesa de Filologia. Miscelânea de estudos in memoriam José G. Herculano de Carvalho, XXV, I, 145-221.

García de Lucas, César (1997). La Materia de Bretaña del Manuscrito 1877 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, 2 voll. Dissertação de doutoramento. Alcalá: Universidad de Alcalá.

Gracia, Paloma (2007). “Los Merlines castellanos a la luz de su modelo subyacente: la Estoria de Merlín del ms. 1877 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca”. Em Juan Manuel Cacho Blecua (coord.), De la literatura caballeresca al Quijote, 233-248. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

Gutiérrez García, Santiago (1997). Merlín e a súa historia. Vigo: Edicións Xerais.

Gutiérrez García, Santiago (2015). “Arthurian Literature in Portugal”. Em David Hook (ed.), The Arthur of the Iberians. The Arthurian Legends in the Spanish and Portuguese Worlds, 58-117.

Laranjinha, Ana-Sofia (2012). “A matéria tristaniana do ciclo do Pseudo-Boron, da Suite du Merlin à Demanda do Santo Graal”. Em Lênia Márcia Mongelli (org.), De cavaleiros e cavalarias. Por terras de Europa e Américas, 101-109.

Longobardi, Monica (1992). “Nuovi frammenti della Post-Vulgata: la Suite du Merlin, la Continuazione della Suite du Merlin, la Queste e la Mort Artu (con l’intrusione del Guiron)”, Studi Mediolatini e Volgari, XXXVIII, 118-155.

Longobardi, Monica (1987). “Frammenti di codici in antico francese della Biblioteca Comunale di Imola”. Cultura Neolatina, 47, 223-255.

Micha, Alexandre (1957). “Fragment de la Suite-Huth du Merlin”. Romania, 78, 37-45.

Miranda, José Carlos (1998). A Demanda do Santo Graal e o Ciclo Arturiano da Vulgata. Porto: Granito.

Morros, Bienvenido (1988). “Los problemas ecdóticos del Baladro del sabio Merlín”. Em Vicente Beltrán (ed.), Actas del I Congresso de la Associanión Hispánica de Literatura Medieval, 457-471.

Pichel, Ricardo & Varela Barreiro, Xavier (2017). “O fragmento galego-português do Livro de Tristam. Nova proposta cronolóxica e diatópica”. Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 20, 159-214.

Pickford, Cedric Edward (1960). L’évolution du roman arthurien en prose vers la fin du Moyen Âge d’après le manuscrit 112 du fond français de la Bibliothèque Nationale. Paris: A. G. Nizet.

Soberanas, Amadeu-J. (1979). “La version galaico-portuguaise de la Suite du Merlin”, Vox Romanica, 38, 174-193.

Sommer, Heinrich Oskar (1913). “Die Abenteuer Gawains, Ywains und Le Morholts mit den drei Jungfrauen aus der Trilogie (Demanda) des Pseudo-Robert de Boron die Fortsetzung des Huth-Merlin nach der allein bekannten HS. Nr. 112 der Pariser National Bibliothek Herausgegeben”. Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 47, 1-134. Disponível em http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k24848j/f2.image.r=H+O+Sommer.langPT (30.I.2019).

Trujillo, José Ramón (2014). “Literatura artúrica en la Península Ibérica: Cuestiones traductológicas y lingüísticas”. eHumanista, 28, 487-510.

Vinaver, Eugène (1949). “La genèse de la Suite du Merlin”, Mélanges de Philologie romane et de Littérature médiévale offerts à Ernest Hoepffner. Paris: Belles Lettres.

Dicionários e base de dados

Godefroy, Frédéric (1881-1902). Dictionaire de l’Ancienne Langue Française et de Tous ses Dialectes du IXe au XVe Siècle, Paris, F. Vieweg, Libraire-Éditeur. Disponível em http://www.lexilogos.com/francais_dictionnaire_ancien.htm (30.I.2019).

TMILG – Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega. Disponível em https://ilg.usc.es/tmilg/ (30.I.2019).

PhiloBiblon, BITAGAP, BETA, Disponível em http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/searchwork_po.html (30.I.2019).