Contido principal do artigo

Bieito Arias-Freixedo
Universidade de Vigo
España
https://orcid.org/0000-0001-5035-9941
Vol. 17 (2016), Artigos, Páxinas 11-31
DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2016.17.0.1869
Publicado: nov. 11, 2016
##submission.howToCite##

Resumo

Neste traballo formúlase unha nova proposta de lectura do verso 9 da ‘cantiga da guarvaia’ (Ajuda 38), de Paai Soarez de Taveiros, así como unha nova hipótese para a interpretación xeral do texto, que muda significativamente en relación á interpretación máis aceptada. Considerando que a cantiga se basea na oposición entre dous tipos de tecido de cualidades moi diferentes, un dos cales sería a guarvaia, lánzase a hipótese de que o outro elemento da oposición sería un tecido ou vestido denominado saquelha, e proponse este termo como rimante para o discutido verso 9 da composición.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Detalles do artigo

Citas

Bertolucci Pizzorusso, Valeria (1992 [1963]). As poesías de Martin Soares. Vigo: Galaxia.

Cavaliere, Alfredo (1935). Le poesie di Peire Raimon de Tolosa (introduzione, testi, traduzioni, note). Florencia: Leo S. Olschki.

Corominas, Joan, & José Antonio Pascual (1984-1991). Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, 6 vols. Madrid: Gredos.

Chrétien de Troyes (2003). Li Contes del Graal. Ed. de Martí de Riquer. Barcelona: Acantilado.

Cunha, Celso Ferreira da (1984). «Branca e vermelha. (Sobre um passo da “cantiga da Garvaya”», Língua e verso. Ensaios, 13-25. Lisboa: Ed. Sá da Costa.

Ferreira, Maria do Rosário (1993). «A cantiga da guarvaya: uma nova proposta de interpretação». En Nascimento, Aires Augusto, & Ribeiro, Cristina Almeida (coords.): Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval, IV, 129-137. Lisboa: Cosmos.

Ferreiro, Manuel (2001 [1997]). Gramática Histórica Galega. II. Lexicoloxía. A Coruña: Laiovento.

Ferreiro, Manuel (dir.) (2014-). Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa. Universidade da Coruña. http://glossa.gal.

Ferro Couselo, Xosé (1967). A vida e a fala dos devanceiros. Escolma de documentos en galego dos séculos XIII ao XVI. Vigo: Galaxia.

Graña, María del Mar (1990). “Las órdenes mendicantes en el obispado de Mondoñedo. El convento de San Martín de Villaoriente (1374-1500)”, Estudios Mindonienses, 6, 13-464.

Gutiérrez, Santiago (2006). Amor e burlas na lírica trobadoresca. Un estudo das cantigas paródicas galego-portuguesas. A Coruña: Ediciós do Castro.

Horrent, Jules (1955). «La chanson portugaise de la Guarvaya», Le Moyen Âge, LXI, 363-403.

Lapa, Manuel Rodrigues (1982). «Sobre a cantiga da garvaia», Miscelânea de Língua e Literatura Portuguesa, 239-256. Coimbra: Universidade de Coimbra.

Lapa, Manuel Rodrigues (1982). «Post-scriptum sobre a cantiga da garvaia», Miscelânea de Língua e Literatura Portuguesa, 257-261. Coimbra: Universidade de Coimbra.

Manso Porto, Carmen (1991). “El convento de Santa María de Valdeflores de Viveiro”, Estudios Mindonienses, 7, 331-364.

Marcenaro, Simone (2003). «La zona grigia: Fra parodia e satira nelle ‘Cantigas’ medievali galegoportoghesi», Medioevo Romanzo, 27, 86-112.

Martínez Meléndez, María del Carmen (1989). Los nombres de tejidos en castellano medieval. Granada: Universidad de Granada.

Montero Santalla, José-Martín (2000). As Rimas da Poesia Trovadoresca Galego-Portuguesa: Catálogo e Análise, Tese de Doutoramento (inédita), Universidade da Coruña.

Pellegrini, Silvio (1959 [1937]). «Postilla alla cantiga da garvaia». En Studi su trove e trovatori della prima lirica ispano-portoghese, 64-71. Bari: Adriatica Editrice.

Ramos, Maria Ana (1986). «O retorno da Guarvaya ao Paay», Cultura Neolatina, XLVI, 161-175.

Rico, Francisco (1973). «Otra lectura de la “cantiga da garvaia”». En Studia Hispanica in Honorem R. Lapesa, vol. I, 443-453. Madrid: Gredos.

Rodiño Caramés, Ignacio (1999) «Escarnio de amor. Caracterización e corpus». En Fortuño Lloréns, Santiago, & Martínez i Romero, Tomàs (eds.): Actes del VII Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, III, 245-262. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitar Jaume I.

Sánchez-Prieto Borja, Pedro, Díaz Moreno, Rocío, & Trujillo Belso, Elena (2006-). Edición de textos alfonsíes en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español: Siete Partidas. [Consultado en 23.05.2016]

Spitzer, Leo (1953). “La cantiga da garvaia de Paay Soarez de Taveiros”, Romania, LXXIV, 512-514.

Vallín, Gema (1995). Las cantigas de Pay Soarez de Taveirós, Estudio Histórico y Edición. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.

Vallín, Gema (1996). “Elogio y reproche en la cantiga da guarvaia”, Cultura Neolatina, LVI, 157-175.

Vieira, Yara Frateschi (2000). “Pai Soarez de Taveirós e Peire Raimon de Tolosa”. En Freixas, M., & Iriso, S. (eds.). Actas del VIII congreso internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Santander: Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, Año Jubilar Lebaniego & AHLM.

Vieira, Yara Frateschi, Rodríguez, José Luís, Morán Cabanas, Maria Isabel, & Souto Cabo, José António (2004). Glossas Marginais ao Cancioneiro Medieval Português de Carolina Michaëlis de Vasconcelos. Coimbra: Universidade de Coimbra.