Contido principal do artigo

  • Estefanía Mosquera-Castro
Estefanía Mosquera-Castro
Vol. 16 (2015), Artigos, páxinas 123-145
DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2015.16.0.1381
Recibido: Nov 20, 2015 Aceptado: Nov 20, 2015 Publicado: Dec 10, 2015
Copyright Como citar

Resumo

Unha vez superado o pánico moral que suscitaron inicialmente os distintos xéneros dixitais e o discurso electrónico entre a poboación en xeral e tamén entre o colectivo lingüista e o profesorado, convén reflexionarmos agora sobre os retos que a súa existencia formula para a disciplina lingüística e sobre as implicacións pedagóxicas deste fenómeno. Así, reflectiremos sobre a necesidade de que a tradición gramatical e o ensino comecen a distinguir e a aceptar como naturais distintos usos ou niveis de escrita para que a análise do discurso electrónico poida constituír un fin en si mesmo. En concreto, neste traballo afondaremos sobre todo naqueles aspectos que afectan de modo máis directo a gramática da lingua galega e a súa didáctica, que en moitos casos presenta elementos diferenciais derivados da situación sociolingüística en que se acha.

Descargas

Os datos de descarga non están aínda dispoñibles.

Detalles do artigo

Citas

Álvarez García, S. / Mosquera Castro, E. (2014): “Normalización del microtexto. Nuevos desafíos en PLN para el gallego “, Estudios Interlingüísticos 2, 11-26.

Álvarez Martínez, S. (2008): Interacciones sincrónicas escritas en línea y aprendizaje del español: caracterización, perspectivas y limitaciones. Tese de doutoramento. Universidade de Lleida. Dispoñíbel en http://www.galanet.eu/publication/fichiers/Alvarez2008_tesis.pdf [consult. 31.01.2015].

Álvarez, R. / Xove, X. (2002): Gramática da Lingua Galega (Vigo: Galaxia).

Bajtín, M. (1982): “El problema de los géneros discursivos”, en Bajtín, M. (coord.), Estética de la creación verbal, 248-293 (México: Siglo XXI).

Benedito, J. (2003): Dicionário da Internet e do Telemóvel (Lisboa: Centro Atlântico).

Baron, N. S. (1984): “Computer Mediated Communication as a force in language change”, Visible Language 18, 118-141.

Baron, N. S. (1998): “Letters by phone or speech by other means: The linguistics of email”, Language and Communication 18, 133-170.

Baron, N. S. (2000): Alphabet to email (London / New York: Routledge).

Baron, N. S. (2001): “Why Email Looks Like Speech. Proofreading, Pedagogy and Public Face”, en Aitchinson, J. / Lewis, D. (eds.), New Media Language, 102-113 (London: Routledge).

Baron, N. S. (2004): “See you online: Gender issues in college student use of instant messaging”, Journal of Language and Social Psychology 23 (4), 397-423.

Baron, N. S. (2008): Always on. Language in an Online and Mobile World (Oxford: Oxford University Press).

Belda Medina, J. R. (2003): El lenguaje de la informática e Internet y su traducción (Alicante: Universidad de Alicante).

Callón, C. (2012): Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez (Vigo: Xerais).

Cassany, D. (2000): “De lo analógico a lo digital. El futuro de la enseñanza de la composición”, Revista Latinoamericana de Lectura 21.

Cassany, D. (2011): En_línia. Llegir i escriure a la xarxa (Barcelona: Graó).

Cassany, D. (2012): En_línea. Leer y escribir en la red (Barcelona: Anagrama).

Cassany, D. / Sala Quer, J. / Henández, C. (2008): “Escribir ‘al margen de la ley’: prácticas letradas vernáculas de adolescentes catalanes”, en 8º Congreso de Lingüística General (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid) (25/28-6-2008). Dispoñíbel en http://www.lllf.uam.es/clg8/actas/pdf/paperCLG21.pdf [consult. 07.05.2015].

Costa Bravo, C. / Jiménez Gómez, J. J. / Vela Delfa, C. (2003): “Los textos electrónicos en la enseñanza de lenguas extranjeras”, Interlinguistica 14, 219-228.

Crystal, D. (2004): Language revolution (Cambridge: Polity).

Crystal, D. (2006): Language and the Internet (Cambridge; New York: Cambridge University Press).

Crystal, D. (2008). Txtng: The Gr8 Db8 (Oxford: Oxford University Press).

Crystal, D. (2011): Internet Linguistics: a student guide (Abingdon; Oxon; New York: Routledge).

Fairon, C. / Paumier, S. (2006): “A translated corpus of 30,000 French SMS”. International Conference on Language Resources and Evaluation. Dispoñíbel en http://tcts.fpms.ac.be/poleti-seminars/2011/tcts2011-beaufort-abstract.pdf [consult. 22.07.2014].

Fávero, L. L. / Koch, I. G. V. (1983): Linguística Textual: Introdução (São Paulo: Cortez).

Ferreiro, M. (dir.) (2014-): Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa. Universidade da Coruña. Dispoñíbel en http://glossa.gal [consult. 31.04.2015].

Feuba Wanji, E. (2009): “The Sociolinguistics of Mobile Phone SMS Usage in Camerron and Nigeria”, The International Journal of Language Society and Culture 28. Dispoñíbel en http://www.educ.utas.edu.au/users/tle/journal/issues/2009/28-3.pdf [consult. 16.12.2014].

Fiormonte, D. (2003): Scrittura e filologia nell’era digitale (Milano: Bollati Boringhieri Editore).

Fonseca, J. (1994): Pragmática Linguística – Introdução, teoría e descrição do Português (Porto: Porto Editora).

Freixeiro Mato, X. R. (2006): Gramática da lingua galega. I. Fonética e Fonoloxía. II Morfosintaxe. III Semántica. IV Gramática do texto (Vigo: A Nosa Terra).

Freixeiro Mato, X. R. (2009): Lingua de Calidade (Vigo: Xerais).

Freixeiro Mato, X. R. (2013): Estilística da lingua galega (Vigo: Xerais).

Gómez Guinovart, X. (2000): “Lingüística computacional”, en Ramallo, F. / Rei-Doval, G. / Rodríguez, X. P. (eds.), Manual de ciencias da linguaxe, 221-268 (Vigo: Xerais).

González González, M. / Santamarina Fernández, A. (coords.) (2004): Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega (VOLGa) (A Coruña / Santiago de Compostela: Real Academia Galega / Instituto da Lingua Galega).

Hermida Gulías, C. (2004): Gramática práctica (Morfosintaxe) (Santiago de Compostela: Sotelo Blanco).

Herring, S. C. (1996a): “Posting in a different voice: Gender and ethics in CMC, en Ess, C. (ed.), Philosophical Perspectives on Computer-Mediated Communication, 115-145 (New York: Suny).

Herring, S. C. (1996b): “Linguistic and critical research on computers-mediated communication: Some ethical and scholarly considerations”, The Information Society 12 (2), 153-158.

Herring, S. C. (1999): “Interactional Coherence in CMC”, Journal of Computer-Mediated Communication 4 (4).

Herring, S. C. (2000): “Linguistic Approaches to Computer-Mediated Communication”, en I Jornada sobre Comunicacio Mediada per Ordinador en Catala. (Barcelona: Universidade de Barcelona). Dispoñíbel en http://www.ub.es/lincat/cmo-cat [consult. 11.01.2015].

Herring, S. C. (2001): “Computer-Mediated Discourse”, en Tannen, D. / Schiffrin, D. / Hamilton, H. (eds.), Handbook of Discourse Analysis, 612-634 (Oxford: Blackwell). Herring, S. C. (2002): “Computer-Mediated Communication in the Internet”, Annual Rewiev of Information Science and Technology 36,109-168.

Iglesias Álvarez, A. (2012): “Actitudes e prexuízos lingüísticos en Galicia. A súa influencia nos usos”, A letra miúda. Revista de Sociolingüística para o Ensino 1.

Kasesniemi, E. L. / Rautiainen, P. (2002): “Mobile culture of children and teenagers in Finland’, en Katz, J. E. / Aakhus, M. (eds.), Perceptual Contact: Mobile Communication, Private talk and Public Performance, 170-192 (Cambridge: Cambridge university Press).

Kiesler, S. / Siegel, J. / McGuire, T. (1984): “Social psychological aspects of computer-mediated communication”, American Psychologist 39, 1123-1134.

Koch, I. G. (2003): A inter-ação pela linguagem (São Paulo: Contexto).

Lopez Alonso, C. / Séré, A. (eds.) (2006): Nuevos géneros discursivos: los textos electrónicos. Monográfico 24 da Revista Estudios de Lingüìstica del Español.

López Viñas, X. / Lourenço Módia, C. / Moreda Leirado, M. (2010): Gramática práctica da lingua galega. Comunicación e expresión (A Coruña: Baia Edicións).

Marcuschi, L. A. (2001): Análise da Conversação (São Paulo: Ática).

Marques, M. A. (2011): “Argumentação e(m) Discursos”, en Duarte, I. M. / Figueiredo, O. (org.), Português, Língua e Ensino, 287-310 (Porto: Universidade do Porto).

Mateus, M. H. M. / Brito, A. M. / Duarte, I. / Hub Faria, I. (2003): Gramática da Língua Portuguesa (Lisboa: Caminho).

Mayans, J. (2000a): “El lenguaje de los chats. Entre la diversión y la subversión”, Revista iWorld 29, 42-50.

Mayans, J. (2000b): “Chats. Un nuevo lenguaje”, iWorld 31. Dispoñíbel en http://www.quadernsdigitals.net/articles/idg/chats.htm [Consult. 16.01.2015].

Mayans, J. (2000c): “Anonimato: el tesoro del internauta”, iWorld 31. Dispoñíbel en http://www.idg.es/iworld/articulo.asp?id=113043 [consult. 16.01.2015].

Mayans, J. (2001): “Género confuso: género chat”, Textos de la Cibersociedad 1. Dispoñíbel en http://cibersociedad.rediris.es/mayans/gc.htm [consult. 16.01.2015].

Mayans, J. (2002): “De la incorrección normativa en los chats”, Revista de investigación linguistica 2 (5), 101-116. Dispoñíbel en: http://www.cibersociedad.rediris.es/archivo/articulo.php?art=28 [consult. 15.04.2015].

Menéndez, F. (org.) (2004): Análise do discurso (Lisboa: Hugin).

Mosquera Castro, E. (2012): “Novos retos da Lingüística: as textualidades electrónicas. Consideracións sobre a escrita dos chats e das SMS”, LLJournal 7 (1).

Mosquera Castro, E. (2013a): “O discurso electrónico: a interacción comunicativa no contexto virtual”, Revista Galega de Filoloxía 14, 85-115.

Mosquera Castro, E. (2013b): “A escrita SMS desde a perspectiva dos seus utentes. Unha achega sobre a lingua galega”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 16, 63-71.

Mosquera Castro, E. (2013c): Didáctica da lingua e novos soportes comunicativos (A Coruña: AS-PG).

Mosquera Castro, E. / Sánchez Rei, X. M. (2013): “Os factores socioculturais e tecnolóxicos como explicación para a variación lingüística: algunhas fenomenoloxías para o caso do galego”, Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca XVIII, 179-205.

Mosquera Castro, E. / Wellings, M. P. (2014): “Os códigos lingüísticos de rede e a paisaxe lingüística galega”, Estudos de Lingüística Galega 6, 173-197.

Oksman, V. / Turtianen, J. (2004): “Mobile communication as a social stage: Meanings ofmobile communication in everyday life among teenagers in Finland”, New media &Society 6 (3), 319-339.

Oliveira, F. / Duarte, I. M. (org.) (2004): Da Língua e do Discurso (Porto: Campo das Letras).

Ong, W. J. (1982): Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London: Methuen).

Parga Valiña, M. (2004): “A interferencia lingüística no galego oral”, en Álvarez, R. / Fernández Rei, F. / Santamarina, A. (eds.), A Lingua Galega: Historia e Actualidade. VOL. 1, 547-558 (Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega).

Pazó Fernández, E. (2005): Dicionario Galego de Televisión (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia).

Pérez Guerra, J. (1998): Introducción a la lingüística de corpus. Un ejercicio con herramientas informáticas aplicadas al análisis textual (Santiago de Compostela: Tórculo Edicións).

Plester, B. / Wood, C. / Bell, V. (2008): “Txt msg n school literacy: does mobile phone use adversely affect children’s attainment?”, Literacy 42, 137-144.

Plester, B. / Wood, C. / Joshi, P. (2009): “Exploring the relationship between children’s knowledge of text message abbreviations and school literacy outcomes”, British Journal of Developmental Psychology 27, 145-161.

Poole V. / Lloyd, J. (2001): Mnsjs d txt (Barcelona: Plaza y Janés).

RAG [Real Academia Galega] / ILG [Instituto da Lingua Galega] (2005): Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego (A Coruña: Real Academia Galega).

Regueira, X. L. (2012): Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI (A Coruña: Real Academia Galega).

Regueira, X. L. (2013): “Estándar oral e modelos de lingua”, A letra miúda. Revista de Sociolingüística para o Ensino 2.

Sánchez Rei, X. M. (2005): “Trazos xerais da tradición gramatical galega”, Revista Galega de Filoloxía 6, 93-121.

Sánchez Rei, X. M. (2011): Lingua galega e variación dialectal (Noia: Laiovento).

Santamarina, A. (2008): “O patrimonio oral”, en Fernández Rei, E. / Regueira, X. L. (eds.), Perspectivas sobre a oralidade, 325-350 (Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega).

Tascón, M. / Abad, M. (2011): Twittergrafía. El arte de la nueva escritura (Madrid: Catarata).

Teixeira, J. (2003): “O Q É Q É + IMPORTT N1 MSG? (Mensagens SMS e novos usos da escrita)”, Diacritica Serie Ciencias da Linguagem 17 (1), 387-405.

Teixeira, J. (2008): “Língua Portuguesa e as Novas Tecnologias de Comunicação: as dinâmicas da(s) escrita(s)”, Diacritica Serie Ciencias da Linguagem 22 (1), 107-127.

Thompson, D. (1988): “Interactive networking: creating bridges between speech, writing and composition”, Computers and Composition 5 (3), 2-27.

Thurlow, C. / Poff, M. (2013): “Text Messaging”, en Herring, S. C. / Stein, D. / Virtanen, T. (eds.), Handbook of the pragmatics of CMC, 163-190 (Berlín / New York: Mouton de Gruyter).

Torres i Vilatarsana, M. (2000): “Anàlisi del Discurs Mediatitzat per Ordenador”, en I Jornada sobre Comunicacio Mediatitzada per Ordinador en Catala (CMO-Cat). Dispoñíbel en http://www.ub.edu/lincat/cmo-cat/torres.htm [consult. 23.06.2015].

Torres i Vilatarsana, M. (2001a): “Funciones pragmáticas de los emoticonos en la comunicación mediada por ordenador”, Textos de la Cibersociedad 1. Dispoñíbel en http://cibersociedad.rediris.es/torres/pragma.htm [consult. 16.01.2015].

Torres i Vilatarsana, M. (2001b): “L’analyse du discours médiatisé par ordinateur: l’apport de la linguistique á la société de l’information”, en La Communication Mediatisee par Ordinateur: un carrefour de problematiques. 69o Congres de l’Association canadienne-francaise pour l’avancement des sciences. Université de Sherbrooke (15-16 maio). Dispoñíbel en http:// grm.uqam.ca/cmo2001/torres.html [consult. 16.01.2015].

Torres i Vilatarsana, M. (2004): “Aproximació a l’escriptura ideofonemàtica o netspeak català”, en II Congreso ONLINE del Observatorio para la CiberSociedad. Dispoñíbel en http://www.cibersociedad.net/congres2004/grups/fitxacom_publica2.php?grup=86&=es&id=671 [consult. 17.01.2015].

Vela Delfa, C. (2005): El Correo Electrónico: El nacimiento de un nuevo género. Tese de doutoramento: Universidad Complutense de Madrid. Dispoñíbel en http://www.galanet.eu/publication/fichiers/tesis_cristina_vela_delfa.pdf [consult. 05.05.2014].

Viana, V. / Tagnin, S. E. O. (orgs.) (2011): Corpora no ensino de línguas estrangeiras (São Paulo: HUB Editorial).

Yus, F. (2001): Ciberpragmática (Barcelona: Ariel).

Yus, F. (2010): Ciberpragmática 2.0. Nuevos usos del lenguaje en Internet (Barcelona: Ariel).