Contido principal do artigo

Antón Costa Rico
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0001-5260-7435
Vol. 25 (2021), Monografía, Páxinas 123-161
DOI: https://doi.org/10.17979/srgphe.2021.25.0.8607
Recibido: xul. 9, 2021 Publicado: xul. 9, 2021
##submission.howToCite##

Resumo

Ata onde chegou a impregnación do movemento internacional da Escola Nova e Activa en Galiza ao longo das primeiras décadas do século XX? Esta é a cuestión que pretendemos responder e desenvolver, para o que previamente estabelecemos necesarias precisións conceptuais e históricas que nos faciliten a comprensión de que, alén da presenza de prácticas educativas que responden plenamente a este ideario, houbo neste período accións, reflexións e prácticas pedagóxicas que desde o activismo metodolóxico, desde o positivismo e, en ocasións, desde o rexeneracionismo escolar foron converxentes e/ou prepararon o terreo para tal impregnación. O impulso que agromaba con algunha forza sociolóxica foi coutado pola ditadura política en 1936.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Detalles do artigo

Citas

Abarrategui, Vicente, “Darío Carames”, Anuario Brigantino, 3 (1951) 132.

Alcántara, Pedro, La educación intelectual y los métodos de enseñanza. Madrid: Gras y Compañía editores, 1886.

Alcántara, Pedro, Educación intuitiva y lecciones de cosas. Madrid: Gras y Compañía, 1881.

Bain, Alexander, La ciencia de la educación. Valencia: Terraz, Aliena y Cía. Editores, 1882.

Baldwin, Mark, Elementos de Psicología. Madrid: La España Moderna, 1893.

Barbeito, María, Países y Escuelas. La Coruña: Ed. Moret, 1975.

Barnés, Domingo, La Paidología. Madrid: Espasa–Calpe, 1936.

Boyd, William, ed., Hacia una Nueva Educación. Relación y síntesis de los debates sobre la nueva psicología y el programa de la quinta conferencia mundial de la Asociación de la Educación Nueva celebrada en Elsinore (Dinamarca) en agosto de 1929. Bilbao: Espasa-Calpe, 1931.

Barreiro, Herminio, Lorenzo Luzuriaga y la renovación educativa en España (1889-1936). Sada: Ediciós do Castro, 1989.

Bello, Luís, Viaje por las escuelas de Galicia. Vigo, Nigratrea, 2010; edición e notas de Antón Costa.

Ben-Che-Shey, Santa Marta de Moreiras. Sada: Ediciós do Castro,1965.

Benso, Carmen & Fernández, Xose. “José Ramón Fernández-Ojea, mestre: memorias do seu paso por dúas escolas galegas.” Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación 10 (2006): 271-287.

Blais, Marie-Claude et alii. Conditions de l´Éducation. París: Fayard/Pluriel, 2010.

Caselles, Pedro, “Hacia la nueva escuela”, El Pueblo Gallego, 13.01.1935.

Cid Fernández, Xosé Manuel, Alfonso García Rojo, Mestre republicano da Ribeira Sacra. Relatos autobiográficos. Vigo: Consello Social da Universidade, 2008.

Cid, Xosé Manuel. Rosa Pons i Fábregas. Unha mestra europea en Parada de Sil. Parada de Sil (Ourense): Concello de Parada de Sil, 2009.

Cid, Xosé Manuel. Educación e ideoloxía en Ourense durante a IIª República. Organización e acción socioeducativa do maxisterio primario. Santiago: Andavira, 2.ª. Edic. rev. e ampl., 2010.

Cid, Xosé Manuel. “Albino Nuñez, alumno de Risco na Normal. Un referente do maxisterio ourensán”. En Estudos e investigacións na Facultade de Ciencias da Educación de Ourense. Cen anos despois de Risco (1916-2016), coord. por Xosé Manuel Cid, 42-64. Santiago: Andavira, 2016.

Chycky, Marie-Christine et Jacques George, “L´éducation toujours nouvelle”, Les Cahiers Pédagogiques, 395 (2001), 2-4.

Claparède, Edouard, Psychologie de l´enfant et Pédagogie experimentale. Genève: Librairie Kundig, 1916, 6.ª edición.

Costa, Antón. Escolas e mestres. A educación en Galicia da Restauración á II República. Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións da Xunta de Galicia, 1989.

Costa, Antón. A reforma da educación (1906-1936). X.V. Viqueira e a historia da psicopedagoxía en Galicia. Sada (A Coruña): Do Castro, 1996.

Costa Antón. “La biblioteca que guardaron las gaviotas: memoria bibliográfica de dos inspectores republicanos.” Historia de la Educación. Revista interuniversitaria 17 (1998): 445-451.

Costa, Antón. “A presencia da Institución Libre de Enseñanza en Betanzos.” Anuario Brigantino 11 (1988): 61-68.

Costa, Antón, M.ª X. Benítez. “Marcelino Pedreira: un mestre corunés baixo a influencia de Pestalozzi e da Escola Nova.” Anuario Brigantino 22 (1999): 221-236.

Costa, Antón. “Darwinismo/evolucionismo e Pedagoxía”, en O Darwinismo e Galicia, ed. por Francisco Díaz-Fierros, 187-206. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago, 2009.

Costa, Antón, “La Pedagogía Freinet en Galicia (1931-1978)”. En Págines vives. Quaderns Freinet. Les revistes escolars de la Segona República, ed. por Ferrán Zurriaga, 57-78. Castelló: Cátedra Soler i Godes/Publicación de l´Universitat Jaume I, 2012.

Costa, Antón. “María Barbeito e Cerviño, a nosa grande educadora”. En María Barbeito. Unha vida ao servizo da escola e dos escolares (1880-1970), ed. por Ana Romero, 5-14. A Coruña: Baía Edicións, 2014.

Costa, Antón. “O ensino no tempo das Irmandades. A ‘escola galega’ como proxecto”, en Arredor das Irmandades da Fala. Pensamento, política e poética en Galicia (1914- 1931) ed. por Luís Cochón, 131-144. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2016.

Costa, Antón, Bolaño Uxía. “Represión política e castigo do profesorado republicano na provincia de Lugo. As consecuencias do 36.” Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación 21 (2017):101-119.

Costa, Antón. “As varias paisaxes da escola en Galicia.” En Castelao Maxistral, ed. por Miguel Anxo Seixas Seoane, 64-103. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2018.

Costa, Antón, Uxía Bolaño. “Galería de profesorado galego en América nos séculos XIX-XX (Arxentina, Uruguai, Cuba).” Anuario Brigantino 40 (2017): 219-246.

Costa, Antón. “O mestre Frutos Fernández Martínez e o mutualismo escolar. Unha páxina da historia da Educación Social en Galicia.” Cátedra. Revista Eumesa de Estudios 26 (2019): 7-17.

Costa, Antón. “Xosé Otero Espasandin: un educador galego exiliado en América.” Revista Galega de Educación 74 (2019): 82-84.

Costa, Antón. “Modernidade pedagóxica e reivindicación da Escola Nova na prensa da cidade de Vigo (1926-1929): a figura do profesor Apolinar Torres López (1894- 1936).” Glaucopis. Instituto de Estudios Vigueses 24 (2019): 253-292 .

Cuevas Bujan, Lorena &Cristina Rodríguez Prieto, Escuela Obrera Ferrol. 100 años. Un siglo de porvenir. Ferrol: Navantia, 2016.

Ferrer C. Maura, Salvador, Una institución docente española. La Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (1909-1932). Madrid: Cedesa, 1973.

Fernández Cortina, Manuel, El gorro frigio. Liberalismo, Democracia, República. Madrid: Biblioteca Nueva, 2000.

Fernández, Xosé. “José Ramón Fernández Ojea e a aplicación da música popular nas escolas.” Sarmiento. Revista Galego–Portuguesa de Historia da Educación 23 (2019): 293-314.

Ferriere, Adolphe, La escuela activa. Madrid: Beltrán, 1926.

Ferrière, Adolphe, La ley biogenética y la escuela activa. Madrid: Publicaciones de la Revista de Pedagogía, 1928.

Gabriel, Narciso de. Agricultura e escola. Contra a rutina e o éxodo rural. Santiago: Universidade de Santiago, 1989.

García, Enrique, Froebel y su sistema de educación. Pontevedra: Imprenta de la Vda. e Hijos de Madrigal, 1887.

Hameline, Daniel, et alii, L´école active.Textes fondateurs. París: PUF, 1995.

García Niebla, Juan, Los hombres de mañana. Imp. y Est. de El Correo Gallego, 1912.

Golmar, Jesús. “Contemplando una lombrid!”. Vida Escolar 400 (1934):17.

Gutiérrez, María Luísa. “Aproximación a un espacio educativo: la Residencia de estudiantes normalistas de la Escuela Normal de Maestros de Barcelona (1923-1934).” Revista de Educación 323 (2000)

Igrexas, Manuel. Xesús Golmar. A Estrada: Edicións Fervenza, 2005.

Luís André, Eloy. Educación de la Adolescencia. Madrid: Imprenta de “Alrededor del Mundo”,1916.

Luís André, Eloy, El espíritu nuevo en la educación española. Madrid: Sucs. De Ribadeneyra, 1926.

Luzuriaga, Lorenzo. Concepto y desarrollo de la nueva educación. Madrid: Publicaciones de la Revista de Pedagogía, 1932, 2.ª edición renovada.

Luzuriaga, Lorenzo. “Les trente points caractéristiques de l´École publique renovée.” Pour l'Ére Nouvelle, 40 (1928): 146-153..

Malheiro, Xosé Manuel, As escolas de emigrantes e o pensamento pedagóxico: Ignacio Ares de Parga e Antón Alonso Ríos. Sada: Ediciós do Castro, 2006.

Malheiro, Xosé Manuel. “A influencia do contexto educativo arxentino na Unión Hispano-Americana Valle Miñor a través do pedagogo Ignacio Ares de Parga. En Emigración e Educación (1900-1936). Iº Centenario das Escolas da Unión Hispano-Americana Valle Miñor (1909-2009), coord. por Xosé M. Malheiro, 297-319. Nigrán/ Gondomar: Instituto de Estudos Miñoranos, 2011.

Marín Eced, Teresa. Innovadores de la educación en España (Becarios de la JAE). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1991.

Méixome, Carlos. “Noticia dun mestre: Eladio Ferreiro Otero. En Emigración e Educación(1900-1936). Iº Centenario das Escolas da Unión Hispano-Americana Valle Miñor (1909-2009), coord. por Xosé M. Malheiro, 389-412. Nigrán/Gondomar: Instituto de Estudos Miñoranos, 2011.

Molero Pintado, Antonio, Del Pozo Andrés (eds.), Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (1909-1932). Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1989.

Morando, Dante, Pedagogía: Historia crítica del problema educativo. Barcelona: Luís Miracle, 1953.

Montes, Soledad. “Aproximación bibliográfica y profesional a la figura de Gerardo Rodríguez García, impulsor del asociacionismo del magisterio.” Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación 3 (1999):183-204.

Ortíz Novo, Manuel, Colonias escolares. La experiencia de Oza de los Ríos .Madrid: Lib. y Casa Edit. Hernando, 1928.

Otawi, Dominique, De Darwin a Piaget. Para uma história da psicologia da criança. Lisboa: Instituto Piaget, 2004.

Otero, Eugenio. “As Misións Pedagóxicas na España rural republicana.” EDUGA. Revista Galega do Ensino 51(2007): 52-56.

Pereira, Carlos. “A Familia Poza. Un exemplo de republicanismo e librepensamento en Pontevedra.” Anuario Brigantino 27 (2004): 265-312.

Peña, Vicente. “El pulso de la vida. Narrativas y representaciones de la cotidianeidad en la primera prensa escolar infantil de Galicia (1905-1913).” En La prensa de los escolares y estudiantes. Su contribución al patrimonio histórico-educativo,coord.. por José María Hernández, 143-164. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2015.

Pérez Palacios e Julián Jesús Pérez Fernández, Vida y pedagogía de un maestro. Julián Pérez Palacios (1901-1984). A Coruña: Publicaciones Arenas, 2011.

Porto Ucha, Angel S., La Institución Libre de Enseñanza en Galicia. Sada: Ediciós do Castro, 1986.

Porto, Anxo. “A formación do profesorado galego: A Xunta para Ampliación de Estudios e as viaxes a Europa.” Adaxe 5 (1989): 81 e ss.

Porto, Anxo. Historias de vida. O maxisterio pontevedrés na II República, Guerra Civil e comezos do Franquismo. Ponteareas: Alén Miño, 2003.

Porto, Angel, Vázquez, Raquel, La escuela activa y el entorno. Una aproximación a través de los paseos, visitas y excursiones durante la IIª República. Santiago de Compostela: Andavira, 2017.

Porto Ucha, A. S., Vázquez, Raquel, A “Casa del Maestro” de Pontevedra. Organización societaria e depuración do Maxisterio (1934-1936). Santiago de Compostela: Fundación Luís Tilve, 2019.

Quintela Ferreiro. “Renovación de la escuela rural.” El Progreso (18.III. 1932).

Rodríguez, Gerardo. “Las Escuelas Nuevas.” La Escuela Moderna 487 (1932): 146.

Rodríguez, Gerardo,“Pedagogía engañosa.” La Escuela Moderna 150 (1903).

Rodríguez, Gerardo. “De la pedagogía filosófica a la pedagogía científica.” La Escuela Moderna” 1-2 (1920) 6-7.

Romero, Ana. María Barbeito. Unha vida ao servizo da escola e dos escolares (1880-1970). A Coruña: Baía, 2014.

Salgado Toimil, Ramón, Puntos cardinales del pensamiento pedagógico contemporáneo. Sociología infantil. Escuela única. Pacifismo. Lugo: Imp. de G. Castro, 1927.

Sánchez Sarto, Luís, Diccionario de Pedagogía. Barcelona: Labor, 1936.

Sanz, Gregorio, Uno de tantos. Sada: Ediciós do Castro, 1990.

Soler, Joan. “La escuela activa de Adolfo Ferrière en la pedagogía española e iberoamericana”. En Influencias suízas en la educación española e iberoamericana, ed. por José María Hernández Díaz, 69-82. Salamanca: Universidad, 2016.

Sotelo Rey, Eduardo, Por la Europa pedagógica. Ávila: Tipografía de Sucs. De A. Jiménez, 1913.

Vázquez Cores, Francisco. “Digna actitud.” La Unión Gallega 61 (15.10.1882): 160-161.

Vincenti y Reguera, Eduardo, La Educación Popular. Memoria redactada por... Madrid: Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1911.