Contido principal do artigo

  • Alexandre Rodríguez Guerra
Alexandre Rodríguez Guerra
España
https://orcid.org/0000-0002-2022-8243
Vol. 23 (2022), Artigos, Páxinas 144-163
DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9378
Publicado: dec. 27, 2022
##submission.howToCite##

Resumo

A partir da análise dun corpus propio de oracións de textos galegos medievais dos séculos XIII a XV (da lírica, profana e relixiosa, e da prosa literaria, histórica, relixiosa e notarial), e cunha metodoloxía de base funcionalista, levamos a cabo un estudo da función sintáctica de suxeito (SU). En concreto, investíganse a fondo os exemplos con suxeito léxico e analízase a súa explicitación a partir, sobre todo, dos tipos de unidade, persoas gramaticais e tempos verbais, tipoloxías verbais e esquemas sintácticos oracionais. A interpretación dos resultados enriquécese tamén dende a vertente contras-
tiva coa comparación coas fases antigas doutras linguas románicas.

 

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Detalles do artigo

Citas

ADESSE = Base de datos de verbos, alternancias de diátesis y esquemas sintácticosemánticos del español. Universidade de Vigo. Dispoñíbel en http://adesse.uvigo.es/ (Consultado en 28.04.2022).

Álvarez, Rosario, & Xove, Xosé (2002). Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Cidrás Escáneo, Francisco A. (1986-1987). “A indeterminación do axente na lingua das Cantigas de Santa María (I)”, Verba, 13 (1986), 181-235; (II), 14 (1987), 217-270.

Cidrás Escáneo, Francisco (2012). “On the concept of syntactic function in a functional grammar”, Functions of Language, 19/2, 147-173.

Company Company, Concepción (2006). “Tiempos de formación romance II. Los futuros y condicionales”. En Company Company, Concepción (dir.), Sintaxis histórica de la lengua española. Primera parte: La frase verbal. 2 vols, 347-418. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

Dardano, Maurizio (2012). “Il campo della ricerca”. En Dardano, Maurizio (ed.), Sintassi dell’italiano antico. La prosa del Duecento e del Trecento, 1-35. Roma: Carocci editore.

Domínguez Portela, Soraya (2017). “Aproximación ó funcionamento do suxeito na construción dos verbos de movemento: comportamento prototípico e singularidades construtivas”. En Negro Romero, Marta, Álvarez, Rosario & Moscoso Mato, Eduardo (eds.), Gallæcia: Estudos de lingüística portuguesa e galega, 1021-1036. Santiago: Universidade. DOI: http://dx.doi.org/10.15304/cc.2017.1080.59

Du Bois, John W. (2003). “Discourse and Grammar”. En Tomasello, Michael (ed.), The New Psychology of Language. Cognitive and Functional Approaches to Language Structure. Vol. 2, 47-87. New Jersey / Londres: Lawrence Erlbaum Associates.

Elvira, Javier (2012). “Construcciones y significado: aspectos diacrónicos de la transitividad en español”. En Maldonado, Ricardo (ed.), Corrientes de estudio en semántica y pragmática históricas, 1-28. Madrid: Instituto Menéndez Pidal.

Ernout, Alfred & Thomas, François (2002) [19532]. Syntaxe latine. Paris: Klincksieck.

Fernández Salgado, Xosé Antonio (2009). “Sobre o réxime do verbo informar en galego”, Estudos de Lingüística Galega, 1, 209-223.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2006). Gramática da lingua galega. Vol. II. Morfosintaxe. Vigo: A Nosa Terra.

García Gondar, Francisco (1978). O infinitivo conxugado en galego. Santiago: Universidade.

García-Miguel, José M.ª (1995). Las relaciones gramaticales entre predicado y participantes. Santiago: Universidade.

García-Miguel, José M.ª, & Cabeza, Carmen (2000). “Sintaxe”. En Ramallo, Fernando, Rei-Doval, Gabriel, & Rodríguez Yáñez, Xoán Paulo (eds.), Manual de Ciencias da Linguaxe, 543-583. Vigo: Xerais.

GGHF = Marchello-Nizia, Christiane, Combettes, Bernard, Prévost, Sophie, & Scheer, Tobias (eds.) (2020). Grande Grammaire Historique du Français. 2 vols. Berlin / Boston: Walter de Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110348194

Lauta, Gianluca (2012). “Tipi di frase”. En Dardano, Maurizio (ed.), Sintassi dell’italiano antico. La prosa del Duecento e del Trecento, 69-98. Roma: Carocci editore.

López Leizán, Clemente (1998). “Apuntamento sobre a función de suxeito nas sete cantigas de amigo de Martín Codax”. En Couceiro, Xosé Luís & Fontoira, Lidia (eds.), Martín Codax, Mendiño, Johán de Cangas, 121-132. Santiago: Universidade.

López Leizán, Clemente (1999). “A impersonalidade do verbo chover en galego medieval. Unha aproximación”, Cadernos de Lingua, 19, 111-122.

Mattos e Silva, Rosa Virgínia (2008). O português arcaico. Uma aproximação. Vol. II. Sintaxe e fonologia. Lisboa: IN-CM.

Meilán García, Antonio J. (1991). La oración simple en la prosa castellana del siglo XV. Oviedo: Universidad.

Pinkster, Harm (1995) [1990]. Sintaxis y semántica del latín. Madrid: Ediciones Clásicas.

Pinkster, Harm (2015). The Oxford Latin Syntax. I. The Simple Clause. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199283613.001.0001

Pinkster, Harm (2021). The Oxford Latin Syntax. II. The Complex Sentence and Discourse. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oso/9780199230563.001.0001

Prévost, Sophie (2018). “Increase of pronominal subjects in Latin evidence for a starting-point in Late Latin”. En Carlier, Anne, & Guillot-Barbance, Céline (eds), Latin tardif, français ancien: Continuités et ruptures, 171-200. Berlin: de Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110551716-009

Rivas, Elena & Rodríguez Espiñeira, M.ª José (1997). La cláusula en castellano medieval: constituyentes funcionales. Santiago: Universidade.

Rodríguez Guerra, Alexandre (2000). “A xerarquía da animación do latín ó galego e ó portugués”. En Carrasco, José María, Fernández, María Jesús, & Trindade, Maria Luísa (eds.), Actas del Congreso Internacional de Historia y Cultura en la Frontera. Cáceres, 10, 11 y 12 de noviembre de 1999. Vol. II, 845-863. Cáceres: Universidad.

Rodríguez Guerra, Alexandre (2004). “Verbo da orde relativa dos constituíntes oracionais non-clíticos do latín ó galego medieval”, Verba, 31, 151-186.

Rodríguez Guerra, Alexandre (2018). “A lingua de Martin Codax: os esquemas sintácticos”. En Rodríguez Guerra, Alexandre, & Arias Freixedo, Xosé Bieito (eds.), O Pergamiño Vindel e Martin Codax. O esplendor da poesía galega medieval, 185-219. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. DOI: https://doi.org/10.1075/z.218.11rod

Rodríguez Guerra, Alexandre (2022). “Quix e querrei e quero e direivos ũa ren: a sintaxe oracional no Pergamiño Sharrer”. En Pichel, Ricardo (ed.), “Tenh’eu que mi fez el i mui gran ben”. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer, 479-510. Madrid: Sílex.

Rodríguez Guerra, Alexandre (2023). “Prototipicidade, marcaxe prepositiva e suxeito no galego medieval”, Revista Galega de Filoloxía. No prelo.

Salvi, Giampaolo (2016). “Sintassi dell’italiano antico”. En Lubello, Sergio (ed.), Manuale di linguistica italiana. Manuali di Linguistica Romanza. Vol. 13, 62-89. Berlin / Boston: Walter de Gruyter. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110360851-005

Soto Andión, Xosé (2012). “As propiedades do suxeito na construción intransitiva”. En Arias Freixedo, Bieito, Gómez Clemente, Xosé María, & Pérez Durán, Gabriel (eds.), Sementar para os que veñan: Homenaxe a Camiño Noia, 439-458. Vigo: Universidade.

Spevak, Olga (2010). Constituent Order in Classical Latin Prose. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. DOI: https://doi.org/10.1075/slcs.117

TMILG = Varela Barreiro, Xavier (dir.) (2004-). Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega. Santiago: ILG. http://ilg.usc.es/tmilg/ (Consultado en 28.04.2022).