Contido principal do artigo

  • Diego Rivadulla Costa
Diego Rivadulla Costa
España
https://orcid.org/0000-0002-0163-8140
Vol. 23 (2022), Artigos, Páxinas 128-143
DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9128
Publicado: dec. 27, 2022
##submission.howToCite##

Resumo

O presente artigo constitúe unha achega para a construción dunha historia da novela galega da memoria. Con este obxectivo, ofrécese unha análise diacrónica do tratamento da guerra civil e o franquismo na narrativa galega anterior ao 2000 desde a perspectiva dos textos. A revisión cronolóxica parte das primeiras novelas sobre o tema escritas no exilio e presta atención á produción dos anos 80 e 90, ás obras canónicas mais especialmente a aquelas outras esquecidas ou pouco atendidas pola crítica até o momento.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Detalles do artigo

Citas

Alonso Montero, Xesús (2006). Os escritores galegos ante a guerra civil española. 1936-1939. Textos e actitudes. Vigo: Galaxia.

Alonso Nogueira, Álex (2017). “Os silencios de O silencio redimido”, Abriu, 6, 135-159.

Alonso Nogueira, Álex (2017). “O Deus de Carlos Casares e a ficción no tempo da memoria”, Boletín da Real Academia Galega, 378, 117-144.

Arén, Román, & Rodríguez, Pastor (2006). Un río de sangue e tinta. A Guerra Civil española e o franquismo na narrativa dos galegos. Boiro: A. C. Barbantia.

Bermúdez Montes, María Teresa (1999). “Xosé Luís Méndez Ferrín. No ventre do silencio”, Anuario de estudos literarios galegos 1999, 223-228.

Bertrand de Muñoz, Maryse (1982). La guerra civil española en la novela (2 tomos). Bibliografía comentada. Madrid: José Porrúa Turanzas.

Carballido Reboredo, Silvia (2001). Novela en pé de guerra. A guerra civil vista polos novelistas galegos en castelán. Sada: Ediciós do Castro.

Enríquez, Xosé Manuel (1999). “Anxo Angueira. Pensa Nao”, Anuario de estudos literarios galegos 1999, 229-232.

Fernández Santander, Carlos (1996). Bibliografía de la novela de la Guerra Civil y el franquismo. Sada - A Coruña: Ediciós do Castro.

González-Millán, Xoán (1996). A narrativa galega actual (1975-1984): unha historia social. Vigo: Xerais.

Hernández, Pedro (1996). “Carlos Casares: Deus sentado nun sillón azul”, Anuario de estudos literarios galegos 1996, 236-240.

Lama López, María Xesús (2006). “A Guerra Civil española na obra dos escritores exiliados galegos”, Anuario de Estudos Literarios Galegos 2006, 38-53.

López Silva, Inma (2006). “A Guerra Civil: mundo posible e memoria histórica na narrativa actual”. En Alonso Montero, Xesús, & Villar, Miro (coords.), Guerra civil e literatura galega (1936-1939), 107-122. Vigo: Xerais.

Maceira Fernández, Xosé Manuel (1995). A literatura galega no exilio. Consciencia e continuidade cultural. Vigo: Edicións do Cumio.

Martínez Bouzas, Francisco (1999). “Fabricando a cidade da morte e do silencio”, Guía dos libros novos, 8, 21.

Noia, Camiño (1993). “O cego de Pumardedón”, Grial, 117, 129-132.

Noia, Camiño (2000). “A narrativa de posguerra”. En VVAA, Galicia. Literatura. Tomo XXXIV, 86-149. A Coruña: Hércules de Ediciones.

Quintela, Anxo (1989). “Catro libros de narración”, Grial, 101, 125.129.

Rivadulla Costa, Diego (2019). “(Des)memoria cultural e ficción literaria: o caso da narrativa galega actual sobre o franquismo”. En Codina, Núria, & Pinheiro, Teresa (eds.), Iberian Studies: Reflections across Borders and Disciplines, 233-253. Berlin: Peter Lang.

Rivadulla Costa, Diego (2021). “Memoria histórica y narrativa gallega. Factores, dimensiones, agentes y debates de un boom supraliterario en el contexto estatal”, eHumanista/IVITRA, 19, 190-207.

Rodríguez Fer, Claudio (1994). A literatura galega durante a Guerra Civil (1936-1939). Vigo: Xerais.

Thompson, John (2009). As novelas da memoria. Vigo: Galaxia.

Varela Jácome, Benito (1989). “Prólogo”. En Fariña Jamardo, José, Golfaróns de sangue, 5-10. Sada: Ediciós do Castro.

Velasco, Carlos (2008). “Memória histórica, identidade nacional e discurso literário na Galiza”. Dispoñíbel en http://illa.udc.es/novelahistoricagalega/estudos/ail2008_carlos.pdf (Consultado en 25.05.2022).

Vilavedra, Dolores (ed.) (2000). Diccionario da literatura galega. Vol. III. Obras. Vigo: Galaxia.

Vilavedra, Dolores (2010). A narrativa galega na fin de século. Vigo: Galaxia.

Vilavedra, Dolores (2011). “Guerra civil y literatura gallega”, Cuadernos de la Revista internacional de estudios vascos, 8, 62-77.

Vilavedra, Dolores (2015a). “Literatura en el espacio público. Rivas y su obra: un punto de inflexión en la recuperación de la memoria histórica”, Olivar 16/24. Dispoñíbel en https://www.olivar.fahce.unlp.edu.ar/article/view/Olivar2015v16n24a02 (Consultado en 25.05.2022).

Vilavedra, Dolores (2015b). “Do vivencial ao contestatario: a evolución no tratamento da guerra civil na narrativa de Manuel Rivas”. En Dubert, Francisco, Rei-Doval, Gabriel, & Sousa, Xulio (eds.), En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie, 237-250. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago.