Contido principal do artigo

  • María Rosario Soto Arias
María Rosario Soto Arias
España
https://orcid.org/0000-0002-2689-0828
Vol. 23 (2022), Artigos, Páxinas 164-178
DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2022.23.0.9038
Publicado: dec. 27, 2022
##submission.howToCite##

Resumo

No presente artigo abordamos algúns aspectos da relación entre Fraseoloxía e Sintaxe. A forma dun importante número de Unidades fraseolóxicas responde a un patrón produtivo sintáctico libre; igualmente na formación de moitos fraseoloxismos hai unha serie de principios sintácticos operativos e nós pretendemos probar ambos os factores tomando como base una ampla mostraxe dun dicionario fraseolóxico de recente publicación. Dalgunha maneira intentaremos responder a unha pregunta fundamental: ata onde chega a sintaxe e ata onde a fraseoloxía e para iso estudamos as principais posturas na delimitación de ambos dominios.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Detalles do artigo

Citas

ADESSE = García-Miguel, José M. (dir.) (2002-). ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español. Vigo: Universidade de Vigo. http://adesse.uvigo.es/data/esquemas.php (Consultado en setembro 2021).

Bosque, Ignacio (2007). “Procesos de abstracción de los paradigmas léxicos abiertos”, Pandora. Revue d’etudes hispaniques, 7, 189-198. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2925746.pdf.

Casares, Julio (1969) [1950]. Introducción a la lexicografía moderna. Anejo LII de la Revista de Filología Española. Madrid: C.S.I.C.

CORGA = Rojo, Guillermo, & López Martínez, María Sol (2001-). Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA) [4.0]. Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades. http://corpus.cirp.gal/corga/ (Consultado en setembro 2021).

DFDEA = Seco, Manuel, Andrés, Olimpia, & Ramos, Gabino (2017) [2004]. Diccionario fraseológico documentado del español actual. Locuciones y modismos españoles. Madrid: JdeJ Editores.

Dik, Simon C. (1981) [1978]. Functional Grammar. Amsterdam: North-Holland. Tradución ao español por Leocadio Martín e Fernando Serrano (1981). Madrid: SGEL.

Dik, Simon C. (1989). The Theory of Functional Grammar. Part 1: The structure of the clause. Dordrecht: Foris Publications.

DiLEA = Inmaculada Penadés Martínez (2019-): Diccionario de Locuciones Idiomáticas del Español Actual (DiLEA). http://www.diccionariodilea.es/inicio (Consultado en setembro 2021).

Jiménez Juliá, Tomás (2003). «"Como" en español actual», Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 30, 117-161. Dispoñible en https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/3399

Jiménez Juliá, Tomás (2017). “Notas sobre locuciones y construcciones sintácticas”, Cuadernos AISPI, 10, 91-112. https://doi.org/10.14672/10.2017.1324 .

López Meirama, Belén (2019). “Realizaciones temporales de la construcción fraseológica [Ssing PREP Ssing]”, Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 46, 245-278. https://doi.org/10.15304/verba.46.4598.

López Meirama, Belén (2020): “[A todo + INF]: Velocidad e intensificación en una construcción fraseológica del español”, en Mellado Blanco, Carmen, & Gutiérrez Rubio, Enrique (eds.), Nuevas aportaciones de la Gramática de Construcciones a los estudios de fraseología en las lenguas románicas. Volume monográfico de Romanica Olomucensia, 32/1, 91-110. https://doi.org/10.5507/ro.2020.005.

López Meirama, Belén, & Mellado Blanco, Carmen (2018). “Las construcciones [de X a Y] y [de X a X]: realizaciones idiomáticas y no tan idiomáticas”, en Díaz Ferro, Marta, Vaamonde, Gael, Varela Suárez, Ana, Cabeza Pereiro, María del Carmen García-Miguel Gallego, José María, & Ramallo Fernández, Fernando (eds. lits.), Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (Vigo, 13/15-06-2018), 576-583. Vigo, Universidade de Vigo. Dispoñible en http://cilx2018.uvigo.gal/actas/pdf/661203.pdf.

Autor (2020): Dicionario de Fraseoloxía [borrado]

Penadés Martínez, Inmaculada (2020). “Construcciones fraseológicas de valor consecutivo-intensificador”, en Mellado Blanco, Carmen, & Gutiérrez Rubio, Enrique (eds.), Nuevas aportaciones de la Gramática de Construcciones a los estudios de fraseología en las lenguas románicas. Volume monográfico de Romanica Olomucensia, 32/1, 127-141. https://doi.org/10.5507/ro.2020.007.

Rojo, Guillermo (1990): “Sobre los complementos adverbiales”, en Jornadas de Filologia. Homenatge al Profesor Francisco Marsá, 153-171. Barcelona: Universitat de Barcelona. Disponible en https://gramatica.usc.es/~grojo/Publicaciones/Complementos_adverbiales.pdf

TILG = Santamarina, Antón (dir.), González Seoane, Ernesto & Álvarez de la Granja, María (2003-). Tesouro informatizado da lingua galega (Versión 4.1). Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. http://ilg.usc.gal/TILG/ (Consultado en setembro 2021).

Xelmírez = Varela Barreiro, Xavier (coord.) (2006-2018). Corpus Xelmírez. Seminario de Lingüística Informática / Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega. http://sli.uvigo.es/xelmirez/ (Consultado en setembro 2021).