Contido principal do artigo

Simona Ailenii
Universidade “Alexandru Ioan Cuza” de Iași/ SMELPS-IF-UP
Romanía
https://orcid.org/0000-0003-1810-8485
Vol. 22 (2021), Artigos, Páxinas 11-39
DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2021.22.0.8815
Publicado: dec. 9, 2021
##submission.howToCite##

Resumo

Neste estudo, proponse unha análise diacrónica comparatista dos fenómenos da próclise e da énclise dos constituíntes morfosintácticos do grupo verbal, como as formas átonas dos pronomes persoal, reflexivo e os verbos auxiliares (marcas dos tempos verbais do indicativo: futuro, perfect compus, mai-mult-ca-perfect perifrastic), en romanés, e o equivalente destes en portugués europeo. Dous criterios son considerados: a súa ocorrencia en textos orixinais e traducidos, atestando o estado arcaico das linguas, e o contido dos textos, segundo a súa variación estilística (non literaria e literaria). O obxectivo é mostrar unha posíbel aproximación entre os extremos lingüísticos laterais románicos que presentan, na propia diacronía, un carácter variábel similar no que respecta á colocación dos elementos morfosintácticos. A finalidade é (com)probar a hipótese da tendencia individual das linguas e non necesariamente e/ou exclusivamente a hipótese da influencia da parte dunha(s) lingua(s) con máis prestixio, en circulación, no respectivo dominio lingüístico (séc. XIII-XIV para o portugués e séc. XVI-XVII para o romanés).

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Detalles do artigo

Citas

Designações, siglas e textos

Alexandria = Zgraon, Florentina (ed.) (2006). Alexandria. Vol. XI. Cele mai vechi cărți populare în literatura română. București: Fundația Națională pentru Știință și Artă; Grigoriu, Brîndușa (ed.) (2020). ALIXĂNDRIA: le premier roman roumain d’Alexandre le Grand. Éd. bilingue de la rédaction du Codex Neagoeanus, trad., introd. et notes par Grigoriu Brîndușa selon l’éd. de Florentina Zgraon. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Alexie = Stanciu-Istrate, Maria (ed.) (2006). Alexie, omul lui Dumnezeu. Vol. V. Cele mai vechi cărți populare în literatura română, 13-106. București: Fundația Națională pentru Știință și Artă.

Cantigas = Cantigas Medievais Galego-Portuguesas. Disponível em http://cantigas.fcsh.unl.pt/listacantigas.asp (Consultado em 20.12.2020); “Cantigas de Santa Maria”. Corpus do Português. Disponível em https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/ (Consultado em 01.04.2021).

Crónica = “Crónica do Conde D. Pedro de Meneses - ZPM - Livro 1 - Titulo 45, Séc. XV”. Corpus Informatizado do Português Medieval. Disponível em https://cipm.fcsh.unl.pt/corpus/texto.jsp?t=t&id=24376 (Consultado em 04.01.2021); “Crónica de Espanha de 1344”. Corpus do Português. Disponível em https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/ (Consultado em 01.04.2021).

Documenta = Mihoc, Damaschin (ed.) (1969). Documenta Romaniae Historica, B. Țara Românească (1630-1632). Vol. XXIII. București: Editura Academiei Române.

Documentos = “Documentos do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra”, “Documentos do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra”, “Chartularium Universitatis Portugalensis vol. 1”. Corpus do Português. Disponível em https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/ (Consultado em 01.04.2021).

Dosoftei = Dosoftei (1974). Psaltirea în versuri, 1673. Ed. de N. A. Ursu. Disponível em http://nicugane.ro/articole/biblioteca/DOSOFTEI%20-%20Psaltirea%20in%20versuri.pdf (consultado em 29.03.2021).

Estória = Ailenii, Simona (2019). Os primeiros testemunhos da tradução galegoportuguesa do romance arturiano, 375-419. Porto: Estratégias Criativas.

Evangheliar = Petrovici, Emil (ed.) (1971). Evangheliarul slavo-român de la Sibiu (1551-1553). București: Editura Academiei Române.

Horto do Esposo = Modena, Martina (ed.) (2016). Horto do Esposo. Edizione critica elettronica. Settore scientifico disciplinare di afferenza: L-FIL-LET/10. Tesi di Dottorato, matricola 825511. Venezia: Università Ca’Foscari Venezia. Disponível em http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/8277/825511-1166803.pdf?sequence=2 (Consultado em 07.02.2021).

Lemnul crucii = Timotin, Emanuela (ed.) (2006). Lemnul crucii. Vol. V. Cele mai vechi cărți populare în literatura română, 107-199. București: Fundația Națională pentru Știință și Artă.

Livro de Merlin = Lorenzo Gradín, Pilar, Souto Cabo, José António, Arbor Aldea, Mariña, Guttiérez García, Santiago, López Martínez-Morás, Santiago, Pérez Barcala, Gerardo, Díaz Martínez, Eva María, & Poncia, Leonardo (eds.) (2001a). Livro de Tristan e Livro de Merlin. Estudio, edición, notas e glosario, 149-157. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigacións en Humanidades / Xunta de Galicia.

Livro de Tristam = Lorenzo Gradín, Pilar, Souto Cabo, José António, Arbor Aldea, Mariña, Guttiérez García, Santiago, López Martínez-Morás, Santiago, Pérez Barcala, Gerardo, Díaz Martínez, Eva María, & Poncia, Leonardo (eds.) (2001b). Livro de Tristan e Livro de Merlin. Estudio, edición, notas e glosario, 71-84. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigacións en Humanidades / Xunta de Galicia.

Palia istorică = Moraru, Alexandra, & Moraru, Mihai (eds.) (2006). Palia istorică. Vol. IV. Cele mai vechi cărți populare în literatura română. București: Fundația Națională pentru Știință și Artă.

Pravila = Rizescu, Ioan (ed.) (1971). Pravila ritorului Lucaci. București: Editura Academiei Române.

Scrisori = Rosetti, Alexandru (ed.) (1944). Scrisori românești din Arhivele Bistriței (1592-1638). București: Casa Școalelor.

Ureche = Ureche, Grigore (1955). Letopisețul Țării Moldovei. Ed. de P. P. Panaitescu. București: Editura de Stat pentru Literatură și Artă.

Outros textos

Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae (s.d.). Bacău: Editura Bunavestire.

Bíblia Sagrada (2001). Trad. de João Ferreira de Almeida. Lisboa: Sociedade Bíblica de Portugal.

Biblia sau Sfânta Scriptură (2008). Tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă.

Estudos e dicionários

Alboiu, Gabriela, & Hill, Virginia (2012). “Early Mordern Romanian and Wackernagel’s Law”, SKY Journal of Linguistics, 25, 7-28. Disponível em http://www.linguistics.fi/julkaisut/SKY2012/SKYJoL_2012.pdf (Consultado em 22.03.2021).

Barbu, Ana Maria (1999). “Complexul verbal”, Studii și Cercetări Lingvistice, 50, 1, 39-84.

Buescu, Victor (coord.) (1977). Dicionário de Romeno-Português. Porto: Porto Editora.

Chivu, Gheorghe (2000). Limba română de la primele texte pînă la sfîrșitul secolului al XVIII-lea. Variantele stilistice. București: Editura Unvers Enciclopedic.

Costa, Maria João (2010). “Os verbos aver e teer no português arcaico – breve sinopse”, Filología e Linguística Portuguesa, 12 (1), 59-68. Disponível em https://www.revistas.usp.br/flp/issue/view/4919 (Consultado em 22.03.2021).

Coșeriu, Eugen (1994a). “Arhitectura și structura limbii”, Prelegeri şi conferinţe, 49-64. Iași: Institutul de Filologie Română “A. Philippide”.

Coşeriu, Eugen (1994b). “Competenţa lingvistică”, Prelegeri şi conferinţe, 27-47. Iași: Institutul de Filologie Română “A. Philippide”.

Dimitriu, Corneliu (1999). Tratat de gramatică a limbii române. Vol. I. Morfologia. Iaşi: Institutul European.

Dobrovie-Sorin, Carmen (1994). The Syntax of Romanian. Ed. de Jan Koster & Henk van Riemsdijk. Berlin / New York: Mouton de Gruyter.

Fischer, Iancu (1985). Latina dunăreană. București: Editura Științifică și Enciclopedică.

Frâncu, Constantin (1982). “Formele verbale și pronominale cu î-protetic în limba română”, Dacoromania. Jahrbuch für östliche Latinität, V, 1979-1980, Herausgegeben von Paul Miron, 80-93. Freiburg / München: Verlag Karl Alber.

Frâncu, Constantin (2000). Conjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduri. Iași: Casa Editorială Demiurg.

Frâncu, Constantin (2009). Gramatica limbii române vechi (1521-1780). Iași: Casa Editorială Demiurg.

Frâncu, Constantin (1997). “Morfologia”. Em Gheție, Ion (coord.), Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780), 113-146, 319-347. București: Editura Academiei Române.

GRAM = Mateus, Maria Helena Mira, Brito, Ana Maria, Duarte, Inês, Faria, Isabel Hub, Frota, Sónia, Matos, Gabriela, Oliveira, Fátima, Vigário, Marina, & Villalva, Alina (2003) [1983]. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho.

Klimkowski, Tomasz (2007). “Influența slavonă asupra ordinii cuvintelor în texte românești vechi”, Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, 8 (1), 291- 297. Disponível em https://www.academia.edu/7538617/Influența_slavonă_asupra_ordinii_cuvintelor_în_texte_românești_vechi (Consultado em 22.03.2021).

Irimia, Dumitru (2008). Gramatica limbii române. Ed. a III-a. Iași: Editura Polirom.

Maia, Clarinda de Azevedo (1997) [1986]. História do Galego-Português: estado linguístico da Galiza e do Noroeste de Portugal desde o século XIII ao século XVI (com referência à situação do galego moderno). Lisboa: Fundação Calouse Gulbenkian.

Martins, Ana Maria (1994). Clíticos na História do Português. Dissertação de Doutoramento. Lisboa: Universidade de Lisboa.

Martins, Ana Maria (2016). “A colocação dos pronomes clíticos em sincronia e diacronia”. Em Martins, Ana Maria, & Carrilho, Ernestina (eds.), Manual de linguística portuguesa MRL 16, 401-430. Berlin / Boston: Walter de Gruyter.

Mazoureau, Jean (1938). L’ordre des mots dans la phrase latine. Vol. II. Le Verbe. Paris: Société d’Édition “Les Belles Lettres”.

Moldoveanu, Dragoș ( 1977-1978). “Formațiile premorfologice din limba română veche”, Anuar de Lingvistică și Istorie literară, 26, 45-69.

Mussafia, Adolfo (1886). “Una particolarità sintattica della lingua italiana dei primi secoli”. Em Ascoli, G. I., Avolio, C., Biadene, L., Cornu, J., Crescini, V., D’Ancona, A., D’Ovidio, F., Flechia, G., Fumi, F. G., Gandino, G. B., Gaspary, A., Gaster, M., Gröber, G., Leite de Vasconcellos, J., Merlo, P., Meyer, G., Meyer, P., Michaelis de Vasconcelos, C., Miklosich, Franz., Milá, Manuel, Miola, A., Monaci, E., Morosi, G., Mussafia, A., Neumann, F., Novati, F., Obédénare, M., Paoli, C., Paris, G., Pieri, S., Rajna, P., Renier, R., Salvioni, C., Stengel, E., Suchier. H., Tobler, A., Villari, P., Wiese, B., & Zingarelli, N. (eds.), Miscellanea di filologia e linguistica in memoria di Napoleone Caix e Ugo Angelo Canello, 255-261. Florence: Le Monnier. Disponível em https://archive.org/details/miscellaneadifil00caixuoft (Consultado em 22.03.2021).

Mussafia, Adolfo (1898). “Enclisi o proclisi del pronome personale atono quale oggeto”, Romania, 27, 145-146. Disponível em https://www.persee.fr/docAsPDF/roma_0035-8029_1898_num_27_105_5532.pdf (Consultado em 22.03.2021).

Nicolae, Alexandru, & Niculescu, Dana (2015). “Pronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia Law”, Revue Roumaine de Linguistique, 60 (2-3), 223-242. Disponível em https://dare.uva.nl/search?identifier=bded6074-4ddb-4aad-b452-c1384a9b9d4f (Consultado em 22.03.2021).

Nicolae, Alexandru, & Niculescu, Dana (2016). “Pronominal clitics: clitic ordering, clitis clusters”. Em Pană Dindelegan, Gabriela (ed.), The Syntax of Old Romanian, 52-89. Oxford: Oxford University Press.

Panaitescu, Petre P. (1955). “Introducere”. Em Ureche, Grigore, Letopisețul Țării Moldovei, 5-54. Ed. de P. P. Panaitescu. București: Editura de Stat pentru Literatură și Artă.

Pană, Cristina (2015). “Despre encliza auxiliarului și a cliticelor pronominale”, Studii și cercetări lingvistice, 66, 2, 201-211.

Pană Dindelegan, Gabriela (2003). Elemente de gramatică. Dificultăți, controverse, noi interpretări, 87-102. București: Editura Humanitas Educational.

Reinheimer Rîpeanu, Sanda (2002). “Locul pronumelor neaccentuate din limba română veche în perspectivă romanică”. Em Celmare, Izabela (ed.), Actele Colocviului Catedrei de Limba Română. Perspective actuale în studiul limbii române, 22-23 noiembrie 2001, 199-212. București: Editura Universității din București.

Rizescu, Ioan (1964). “Contribuții la istoria pronumelui din limba română”, Studii și cercetări lingvistice, 15, 6, 749-753.

Rizescu, Ioan (1971). “Introducere”. Em Rizescu, Ioan (ed.), Pravila ritorului Lucaci, 5-33. București: Editura Academiei Române.

Sala, Marius (1998). De la latină la română. București: Univers Enciclopedic. Wackernagel, Jacob (2020). On a law of Indo-European word order: Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. Trad. George Walkden, Christina Sevdali, Morgan Macleod. Berlin: Language Science Press.