Contido principal do artigo

Xoán López-Viñas
Universidade da Coruña
España
https://orcid.org/0000-0003-3892-608X
Vol. 19 (2018), Artigos, Páxinas 93-105
DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4948
Publicado: dec. 30, 2018
##submission.howToCite##

Resumo

Este artigo explora o fenómeno da derivación regresiva con base no Dicionario de afixos e voces afixadas do galego medieval, cuxo corpus textual está conformado por unha selección representativa de diversas obras do galego literario medieval. Así, no traballo, tras realizar unha breve caracterización teórica deste mecanismo de formación de palabras cos problemas de identidade gramatical que leva consigo dentro da afixación, debruzámonos sobre o estudo da produtividade das palabras derivadas regresivas no galego medieval.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Detalles do artigo

Citas

AT = Tavani, Giuseppe (ed.) (2002) [1999]. Arte de Trovar do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Introdução, Edição crítica e Fac-símile. Lisboa: Edições Colibri.

Almela Pérez, Rafael (1999). Procedimientos de formación de palabras. Barcelona: Ariel.

Alonso Núñez, Aquilino Santiago (2008). “La sufijación verbal, la circunfijación verbal y la sufijación verbal homogénea en el habla gallega del ayuntamiento de Castrelo do Val (Ourense, España)”, Quaderni di Semantica, XXIX (54), 2, 343-392.

Bauer, Laurie (1983). English Word-formation. Cambridge: University Press.

CSM = Mettmann, Walter (ed.) (1986-1988-1989). Cantigas de Santa María. I (Cantigas 1 a 100). II I (Cantigas 101 a 260). III I (Cantigas 261 a 427). Edición, introducción y notas de… Madrid: Clásicos Castalia.

CSMI = Souto Cabo, José António (ed.) (1986) = Vasques, Rui: Crónica de Santa Maria de Íria. Estudo e edizón de José António Souto Cabo. Santiago: Cabido da S. A. M. I. Catedral de Santiago / Ediciós do Castro.

CT = Lorenzo, Ramón (ed.) (1985). Crónica Troiana. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza / RAG.

Ferreiro, Manuel (2011) [1997]. Gramática histórica da lingua galega. II. Lexicoloxía. Santiago de Compostela: Edicións Laiovento.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1999). Gramática da lingua galega. III. Semántica. Vigo: A Nosa Terra.

HGP = Maia, Clarinda de Azevedo (1996). História do Galego-Portugués. Estado lingüístico da Galiza e do Noroeste de Portugal desde o século XIII ao século XVI. Coimbra: Fundação Calouste Goulbenkian / JNICT.

Lang, Mervyn F. (1990). Spanish Word Formation. Productive derivational morphology in the modern lexis. London: Routledge.

López Viñas, Xoán (2007). “Sufixos nominais na lírica profana galego-portuguesa”. En García Hurtado, Manuel-Reyes (coord. & ed.), El futuro de las Humanidades, 23-29. A Coruña: s.e.

López Viñas, Xoán (2009). “Sobre algúns sufixos e a súa rendibilidade na Crónica Troiana”. En Rei Doval, Gabriel (ed.), A lingüística galega desde alén mar, 329-349. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC.

López Viñas, Xoán (2012). A formación de palabras no galego medieval: a afixación. Tese de doutoramento inédita. A Coruña: Universidade da Coruña.

López Viñas, Xoán (2015). Dicionario de afixos e voces afixadas do galego medieval. Monografía 8 da Revista Galega de Filoloxía. A Coruña: Área de Filoloxías Galega e Portuguesa da UDC.

López Viñas, Xoán, & Lourenço Módia, Cilha, & Moreda Leirado, Marisa (2011) [2010]. Gramática práctica da lingua galega. Comunicación e expresión (A Coruña: Baía Edicións).

LP = Brea, Mercedes (coord.) (1996). Lírica profana galego-portuguesa. 2 vols. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

LT = Lorenzo Gradín, Pilar / Souto Cabo, José António (coord.) (2001): Livro de Tristan e Livro de Merlin. Estudio, edición, notas e glosario. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

MS = Pensado Tomé, José Luís (ed.) (1958). Miragres de Santiago. Versión gallega del códice latino del siglo XII atribuido al papa Calisto I. Anexo LXVIII da Revista de Filología Española. Madrid: CSIC.

Pena, Jesús (1980). La derivación verbal en español. Verbos derivados y sustantivos verbales. Anexo 16 de Verba. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Pena, Jesús (1994). “Formación de palabras. Sobre los procesos “conversión” y “sustracción”. En Alegría Alonso, Beatriz Garza, & Pascual, José A. (ed.), II Encuentro de lingüistas y filólogos de España y México, 49-61. Salamanca: Universidad.

Pichel, Ricardo, & Varela Barreiro, Xavier (2017). “O fragmento galego-portugués do Livro de Tristam. Nova proposta cronolóxica e diatópica”, Madrygal, 20: 159-214.

Rio-Torto, Graça (coord.) (2013). Gramática derivacional do português. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

Scalise, Sergio (1984). Morfologia Lessicale. Padua: CLESP.