Por outras palavras e digamos: marcadores de reformulación?

  • Ana Cristina Macário Lopes CELGA-ILTEC / Faculdade de Letras / Universidade de Coimbra
  • Conceição Carapinha CELGA-ILTEC / Faculdade de Letras / Universidade de Coimbra

Resumo

Este contributo ten como obxectivo dar continuidade ao estudo dos marcadores de reformulación en PEC (Lopes 2014). Desde modo, descríbese o funcionamento sintáctico e semántico-pragmático dos marcadores discursivos por outras palabras e digamos, a partir de datos empíricos recolhidos no CETEMPúblico e no subcorpus oral espontáneo do CRPC, e conclúese que, a pesar de que ambos poden ser incluídos no paradigma dos reformuladores, digamos non é un exemplar de todo prototípico, dada a súa especial produtividade como indicador de dúbida na reformuación do discurso e marcador de atenuación discursiva. 

Citas

Andersen, G. (2000): “The role of the pragmatic marker like in utterance interpretation”, en Andersen, G. & Fretheim, T. (eds.). Pragmatic Markers and Propositional Attitude, 17-38 (Amsterdam: John Benjamins).

Auer, P. (1996): “The pre-front field in spoken German and its relevance as a grammaticalization position”, en Pragmatics, 6 (3), 295–322.

Bach, C. (1996): “Reformular: ?una operación argumentativa aséptica? Estudio del conector de reformulación parafrástica es a dir”, en Sendebar, 7, 255-271.

Briz, A. & Albelda. M. (2013): “Una propuesta teórica y metodológica para el análisis de la atenuación lingüística en español y portugués. La base de un proyecto en común (ES.POR.ATENUACIÓN)”, en Onomázein, 28, 288-319.

Cuenca, M.-J. (2003): “Two ways to reformulate: a contrastive analysis of reformulation markers”, en Journal of Pragmatics, 35, 1069-1093.

Fløttum, K. (1994) : « A propos de c’est-à-dire et ses correspondants norvégiens », en Cahiers de linguistique française, 15, 109-130.

Fonseca, J. (1992): “As articulações discurso-metadiscurso e as suas explorações na didáctica do português como língua estrangeira”, en Fonseca, J. Linguística e Texto/Discurso: teoria, descrição, aplicação (Lisboa: ICALP).

Gülich, E. & Kotschi, T. (1983): « Les marqueurs de la reformulation paraphrastique. Connecteurs pragmatiques et structure du discours », en Cahiers de linguistique française, 5, 305-351.

Halliday, M. (1973): Explorations in the Functions of Language (London: Arnold).

Koops, C. & Lohmann, A. (2015): “A quantitative approach to the grammaticalization of discourse markers. Evidence from their sequencing behavior”, en International Journal of Corpus Linguistics 20, 2, 232–259.

Lopes, A, C. M. (2014): “Contributo para o estudo sincrónico dos marcadores discursivos quer dizer, ou seja e isto é no português europeu contemporâneo”, en Diacrítica, 28 (1), 33-50.

Mann W. & Thompson, S. (1988): “Rhetorical Structure Theory: Toward a Functional Theory of Text Organization”, en Text, 8 (3), 243–81.

Nascimento, M. F. B. (2013): “Processos de lexicalização”, en Raposo, E. P. et alii (orgs.). Gramática do Português, 215-246 (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian)

Rossari, C. (1994): Les opérations de reformulation (Berne: Peter Lang).

Roulet, E. (1987) : « Complétude interactive et connecteurs reformulatifs », en Cahiers de Linguistique Française, 8, 11-140.

Sweetser, E. (1990): From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and cultural aspects of semantic structure (Cambridge: Cambridge University Press).

Taboada, M. & Mann, W. (2006): “Rhetorical Structure Theory: Looking Back and Moving Ahead”, en Discourse Studies, 8 (3), 423–59.

Van Dijk, T. A. (1977). Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse (London: Longman).

Publicado
2017-12-12
Sección
Artigos