Por outras palavras e digamos: marcadores de reformulación?

  • Ana Cristina Macário Lopes CELGA-ILTEC / Faculdade de Letras / Universidade de Coimbra
  • Conceição Carapinha CELGA-ILTEC / Faculdade de Letras / Universidade de Coimbra
Palabras chave marcador discursivo, relacións discursivas, reformulación, gramaticalización

Resumo

Este contributo ten como obxectivo dar continuidade ao estudo dos marcadores de reformulación en PEC (Lopes 2014). Desde modo, descríbese o funcionamento sintáctico e semántico-pragmático dos marcadores discursivos por outras palabras e digamos, a partir de datos empíricos recolhidos no CETEMPúblico e no subcorpus oral espontáneo do CRPC, e conclúese que, a pesar de que ambos poden ser incluídos no paradigma dos reformuladores, digamos non é un exemplar de todo prototípico, dada a súa especial produtividade como indicador de dúbida na reformuación do discurso e marcador de atenuación discursiva. 

Citas

Andersen, G. (2000): “The role of the pragmatic marker like in utterance interpretation”, en Andersen, G. & Fretheim, T. (eds.). Pragmatic Markers and Propositional Attitude, 17-38 (Amsterdam: John Benjamins).

Auer, P. (1996): “The pre-front field in spoken German and its relevance as a grammaticalization position”, en Pragmatics, 6 (3), 295–322.

Bach, C. (1996): “Reformular: ?una operación argumentativa aséptica? Estudio del conector de reformulación parafrástica es a dir”, en Sendebar, 7, 255-271.

Briz, A. & Albelda. M. (2013): “Una propuesta teórica y metodológica para el análisis de la atenuación lingüística en español y portugués. La base de un proyecto en común (ES.POR.ATENUACIÓN)”, en Onomázein, 28, 288-319.

Cuenca, M.-J. (2003): “Two ways to reformulate: a contrastive analysis of reformulation markers”, en Journal of Pragmatics, 35, 1069-1093.

Fløttum, K. (1994) : « A propos de c’est-à-dire et ses correspondants norvégiens », en Cahiers de linguistique française, 15, 109-130.

Fonseca, J. (1992): “As articulações discurso-metadiscurso e as suas explorações na didáctica do português como língua estrangeira”, en Fonseca, J. Linguística e Texto/Discurso: teoria, descrição, aplicação (Lisboa: ICALP).

Gülich, E. & Kotschi, T. (1983): « Les marqueurs de la reformulation paraphrastique. Connecteurs pragmatiques et structure du discours », en Cahiers de linguistique française, 5, 305-351.

Halliday, M. (1973): Explorations in the Functions of Language (London: Arnold).

Koops, C. & Lohmann, A. (2015): “A quantitative approach to the grammaticalization of discourse markers. Evidence from their sequencing behavior”, en International Journal of Corpus Linguistics 20, 2, 232–259.

Lopes, A, C. M. (2014): “Contributo para o estudo sincrónico dos marcadores discursivos quer dizer, ou seja e isto é no português europeu contemporâneo”, en Diacrítica, 28 (1), 33-50.

Mann W. & Thompson, S. (1988): “Rhetorical Structure Theory: Toward a Functional Theory of Text Organization”, en Text, 8 (3), 243–81.

Nascimento, M. F. B. (2013): “Processos de lexicalização”, en Raposo, E. P. et alii (orgs.). Gramática do Português, 215-246 (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian)

Rossari, C. (1994): Les opérations de reformulation (Berne: Peter Lang).

Roulet, E. (1987) : « Complétude interactive et connecteurs reformulatifs », en Cahiers de Linguistique Française, 8, 11-140.

Sweetser, E. (1990): From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and cultural aspects of semantic structure (Cambridge: Cambridge University Press).

Taboada, M. & Mann, W. (2006): “Rhetorical Structure Theory: Looking Back and Moving Ahead”, en Discourse Studies, 8 (3), 423–59.

Van Dijk, T. A. (1977). Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse (London: Longman).

Publicado
2017-12-12
Como citar
Macário Lopes, A., & Carapinha, C. (2017). Por outras palavras e digamos: marcadores de reformulación?. Revista Galega De Filoloxía, 18, 115-131. https://doi.org/10.17979/rgf.2017.18.0.3183
Sección
Artigos