O rexistro e inicio de sesión son necesarios para poder enviar elementos en liña e para comprobar o estado dos envíos recentes. Inicio de sesión nunha conta existente ou Rexistrarse nunha conta nova.

As colaboracións deben axustarse ás normas de publicación que poden consultar no seguinte enlace:

Formato dos artigos
Os artigos deben presentarse nun formato editable por un procesador de texto (.doc, .rtf, .odc ou similar) nunca en formato PDF.

Extensión Até 7.000 palabras. Non pode superar os 45.000 caractéres. Texto Arial ou Times New Roman 12 pts.


Interlineado Sinselo cun espacio entre os parágrafos.

Sangría Sen sangrías.


Títulos, apartados O título ten que ir en galego, portugués ou castelán, e en ingles, en negriña a 16 pts. Os apartados e subapartados deben ser numerados correlativamente. O título de cada apartado en negriña a 14 pts. e os subtítulos en negriña a 12 pts.


Notas As imprescindibles, numeradas consecutivamente a pé de páxina.


Táboas, gráficos, fotografías etc. Deben numerarse correlativamente en función do tipo (Ex: Táboa 1; Figura 1, Gráfico 1).
Deben facilitarse en formato editable (copiadas e pegadas no artigo como obxecto gráfico, para o que se recomenda facelo desde o Menú, pegado especial).
As fotografías deben proporcionarse en formato JPG ou similar.
Na parte inferior debe indicarse a numeración e título a 11 pts. (Ex: Táboa 1. Resultados da avaliación dos programas en función do perfil das persoas participantes)

Resumo, abstract Até 300 palabras a 10 pts. co formato IMRYD (introdución, metodoloxía, resultados e conslusións ou discusión). En galego, portugués ou castelán, e en ingles.


Palabras chave, key words  Até 5 palabras chave a 10 pts. preferentemente do Tesauro de ERIC. En galego, portugués ou castelán, e en ingles


Bibliografía Só aquelas que se citan no texto. Con sanfría francesa de 1,25 cm. Tamaño 12 pts. Utilizar norma APA