Contido principal do artigo

Cintia González Tizón
Universidade da Coruña
España
Vol. 27 Núm. 2 (2020), Banco de boas prácticas, páxinas 83-101
DOI https://doi.org/10.17979/ams.2020.27.2.7634
Enviado: Mar 9, 2021 Publicado: May 10, 2021
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

O cultivo do mexillón é a maior produción de Acuicultura de España e unha das máis importantes de Europa. Galicia é a segunda produtora mundial, xerando un residuo de cuncha de mexillón de unhas 90.000 toneladas anuais. O destino deste excedente non está clarificado, e o paradoiro do mesmo data dunha sustentabilidade insuficiente. O presente proxecto propón a investigación sobre a problemática ambiental que xeran as cunchas de mexillón, enfocado en indagar cales son as saídas actuais deste subproduto na nosa comunidade. Verase tamén cales son os posibles usos e potencialidades dende diferentes ámbitos de acción, no que gaña protagonismo o sector da construción. A información obtida da paso a entrar na Educación Ambiental como ferramenta multidisciplinar para promover o coñecemento, a concienciación e a responsabilidade ecolóxica na sociedade, incorporando nas accións unha visión de cambio, desenvolvemento e conservación do medio ambiente máis próximo. Ante o descoñecemento do problema a nivel global e o silencio administrativo, a unión da comunidade como parte activa do proceso de cambio sería unha das chaves para reducir e valorizar as cunchas de mexillón que están xerando un impacto negativo no noso contorno.

Detalles do artigo

Referencias

Albareda, S. (2010). Mujer, ecología y sostenibilidad (Tesis doctoral). Facultad de teología de la Universidad de Navarra, Pamplona. Recuperado de: https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/22316/1/Albareda%20Tiana.pdf

Asamblea General (2015). Memoria del Secretario General sobre la labor de la organización. Recuperado de: https://undocs.org/es/A/70/1

Asociación Estatal de Educación Social-ASEDES (2007). Documentos profesionalizadores. Recuperado de: http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=143

Batlle, R. e Escoda, E. (2019). 100 buenas prácticas de aprendizaje-servicio. Recuperado de: https://redaps.files.wordpress.com/2019/12/100-buenas-prc3a1cticas-de-aprendizaje-servicio-102342.pdf

Carnero, M., Fernández, M.E., Carreira, X.C. e Méndez, M. (2009). Mezclas de zahorras naturales y conchas de mejillón para firmes forestales. En XIII Congreso Internacional de Ingeniería de proyectos. Recuperado de: https://www.aeipro.com/files/congresos/2009badajoz/ciip09_1015_1023.2532.pdf

Ferrete, C. (2010). Ética ecológica como ética aplicada. Educación cívica y responsabilidad ecológica. Madrid, España: Ediciones Ciencias Sociales

Galano, C., et. al. (mayo 2002). Manifiesto por la vida, por una ética para la sustentabilidad. Simposio sobre ética y desarrollo sustentable. Comité Intersesional del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, San Pablo, Brasil. Recuperado de: http://www.scielo.br/pdf/asoc/n10/16893.pdf

González, B. Et al. (2012). Valorización de las conchas de bivalvos gallegas en al ámbito de la construcción (BIOVALVO). Recuperado de: https://proyectobiovalvo.wordpress.com

IPac (1 de febrero, 2020). Bioshell confirma el uso de la concha de mejillón como relleno sotenible y eficicente, ambiental y técnicamente, en la depuración de aguas piscícolas. Ipac acuicultura. Recuperado de: http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/74999/bioshell_confirma_el_uso_de_la_concha_de_mejillon_como_relleno_sotenible_y_eficicente_ambiental_y_tecnicamente_en_la_depuracion_de_aguas_piscicolas.html

Martínez, C. (2016). Estudio del comportamiento concha de mejillón como árido dpea rlaa la fabricación de hormigones en masa (Trabajo Fin de Grado). Recuperado de: https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/17489

Martínez, R. (2010). La importancia de la educación ambiental ante la problemática actual. Revista electrónica Educare. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114419010.pdf

Ministerio de Medio Ambiente (1999). Libro Blanco de la Educación Ambiental en España. Recuperado de: https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/documentos/libro_blanco.aspx

Neff, M., Elizalde, A., Hopenhayn, M. (1986). Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro. Recuperado de: http://habitat.aq.upm.es/deh/adeh.pdf

OPMEGA (S.F.) Cultivo del mejillón. Vilagarcía de Arousa, Pontevedra. Recuperado de: https://www.opmega.com/es/cultivo/

Paz, J., Báez, D., Castro, J., e García, M.I (marzo, 2012). Efectos de la adición de cáscara de mejillón sobre las propiedades químicas y biológicas de un Cambisol. Science Direct. Recuperado de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653511013774

Puelo, A. (2011). Ecofeminismo para otro mundo posible. Recuperado de: http://www.wloe.org/fileadmin/Files-ES/PDF/Puleo_Resena.pdf

Rauchecker, M. e Chan, J. (Ed.) (2016). Sustentabilidad desde abajo: luchas desde el género y la etnicidad. Recuperado de: https://www.programa-trandes.net/publication/Publicaciones/Publicaciones-de-Investigadoras_es-Adjuntas_os/Sustentabilidad_desde_abajo.pdf

Reglamento (CE) Nº 1774/2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano, 3 de octubre, 2002. DOCE nº 273. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-81776

Regulamento (CE) Nº 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao consumo humano e polo que se derroga o Regulamento (CE) Nº 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais). Unión Europea, 2009. Recuperado de: https://gaia.xunta.es/plataforma/ambilex/searchByCode?id=23e9a106-3023-4c6d-95c3-822c7ccc63b8

Rodríguez, R. (2014). Morteros para revestimiento con árido procedente de concha de mejillón. (Trabajo Fin de Grado). Recuperado de: https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/13632

Shiva, V. e Mies, M. (1997). Ecofeminismo: teoría, crítica y perspectivas. Recuperado de: https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs//9788498886924.pdf

Xunta de Galicia (2010). Estratexia galega de Educación Ambiental. Recuperado de: http://www.sgea.org/documentos/000117_egea.pdf

Xunta de Galicia (2019). Estratexia galega de economía circular (2019-2030). Recuperado de: https://ficheiros-web.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/EGEC_cas.pdf