Contido principal do artigo

Cintia González Tizón
Universidade da Coruña
España
Vol. 27 Núm. 2 (2020), Banco de boas prácticas, Páxinas 83-101
DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2020.27.2.7634
Recibido: mar. 9, 2021 Publicado: maio 10, 2021
##submission.howToCite##

Resumo

O cultivo do mexillón é a maior produción de Acuicultura de España e unha das máis importantes de Europa. Galicia é a segunda produtora mundial, xerando un residuo de cuncha de mexillón de unhas 90.000 toneladas anuais. O destino deste excedente non está clarificado, e o paradoiro do mesmo data dunha sustentabilidade insuficiente. O presente proxecto propón a investigación sobre a problemática ambiental que xeran as cunchas de mexillón, enfocado en indagar cales son as saídas actuais deste subproduto na nosa comunidade. Verase tamén cales son os posibles usos e potencialidades dende diferentes ámbitos de acción, no que gaña protagonismo o sector da construción. A información obtida da paso a entrar na Educación Ambiental como ferramenta multidisciplinar para promover o coñecemento, a concienciación e a responsabilidade ecolóxica na sociedade, incorporando nas accións unha visión de cambio, desenvolvemento e conservación do medio ambiente máis próximo. Ante o descoñecemento do problema a nivel global e o silencio administrativo, a unión da comunidade como parte activa do proceso de cambio sería unha das chaves para reducir e valorizar as cunchas de mexillón que están xerando un impacto negativo no noso contorno.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Detalles do artigo

Citas

Albareda, S. (2010). Mujer, ecología y sostenibilidad (Tesis doctoral). Facultad de teología de la Universidad de Navarra, Pamplona. Recuperado de: https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/22316/1/Albareda%20Tiana.pdf

Asamblea General (2015). Memoria del Secretario General sobre la labor de la organización. Recuperado de: https://undocs.org/es/A/70/1

Asociación Estatal de Educación Social-ASEDES (2007). Documentos profesionalizadores. Recuperado de: http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=143

Batlle, R. e Escoda, E. (2019). 100 buenas prácticas de aprendizaje-servicio. Recuperado de: https://redaps.files.wordpress.com/2019/12/100-buenas-prc3a1cticas-de-aprendizaje-servicio-102342.pdf

Carnero, M., Fernández, M.E., Carreira, X.C. e Méndez, M. (2009). Mezclas de zahorras naturales y conchas de mejillón para firmes forestales. En XIII Congreso Internacional de Ingeniería de proyectos. Recuperado de: https://www.aeipro.com/files/congresos/2009badajoz/ciip09_1015_1023.2532.pdf

Ferrete, C. (2010). Ética ecológica como ética aplicada. Educación cívica y responsabilidad ecológica. Madrid, España: Ediciones Ciencias Sociales

Galano, C., et. al. (mayo 2002). Manifiesto por la vida, por una ética para la sustentabilidad. Simposio sobre ética y desarrollo sustentable. Comité Intersesional del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, San Pablo, Brasil. Recuperado de: http://www.scielo.br/pdf/asoc/n10/16893.pdf

González, B. Et al. (2012). Valorización de las conchas de bivalvos gallegas en al ámbito de la construcción (BIOVALVO). Recuperado de: https://proyectobiovalvo.wordpress.com

IPac (1 de febrero, 2020). Bioshell confirma el uso de la concha de mejillón como relleno sotenible y eficicente, ambiental y técnicamente, en la depuración de aguas piscícolas. Ipac acuicultura. Recuperado de: http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/74999/bioshell_confirma_el_uso_de_la_concha_de_mejillon_como_relleno_sotenible_y_eficicente_ambiental_y_tecnicamente_en_la_depuracion_de_aguas_piscicolas.html

Martínez, C. (2016). Estudio del comportamiento concha de mejillón como árido dpea rlaa la fabricación de hormigones en masa (Trabajo Fin de Grado). Recuperado de: https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/17489

Martínez, R. (2010). La importancia de la educación ambiental ante la problemática actual. Revista electrónica Educare. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114419010.pdf

Ministerio de Medio Ambiente (1999). Libro Blanco de la Educación Ambiental en España. Recuperado de: https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/documentos/libro_blanco.aspx

Neff, M., Elizalde, A., Hopenhayn, M. (1986). Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro. Recuperado de: http://habitat.aq.upm.es/deh/adeh.pdf

OPMEGA (S.F.) Cultivo del mejillón. Vilagarcía de Arousa, Pontevedra. Recuperado de: https://www.opmega.com/es/cultivo/

Paz, J., Báez, D., Castro, J., e García, M.I (marzo, 2012). Efectos de la adición de cáscara de mejillón sobre las propiedades químicas y biológicas de un Cambisol. Science Direct. Recuperado de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653511013774

Puelo, A. (2011). Ecofeminismo para otro mundo posible. Recuperado de: http://www.wloe.org/fileadmin/Files-ES/PDF/Puleo_Resena.pdf

Rauchecker, M. e Chan, J. (Ed.) (2016). Sustentabilidad desde abajo: luchas desde el género y la etnicidad. Recuperado de: https://www.programa-trandes.net/publication/Publicaciones/Publicaciones-de-Investigadoras_es-Adjuntas_os/Sustentabilidad_desde_abajo.pdf

Reglamento (CE) Nº 1774/2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano, 3 de octubre, 2002. DOCE nº 273. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-81776

Regulamento (CE) Nº 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao consumo humano e polo que se derroga o Regulamento (CE) Nº 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais). Unión Europea, 2009. Recuperado de: https://gaia.xunta.es/plataforma/ambilex/searchByCode?id=23e9a106-3023-4c6d-95c3-822c7ccc63b8

Rodríguez, R. (2014). Morteros para revestimiento con árido procedente de concha de mejillón. (Trabajo Fin de Grado). Recuperado de: https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/13632

Shiva, V. e Mies, M. (1997). Ecofeminismo: teoría, crítica y perspectivas. Recuperado de: https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs//9788498886924.pdf

Xunta de Galicia (2010). Estratexia galega de Educación Ambiental. Recuperado de: http://www.sgea.org/documentos/000117_egea.pdf

Xunta de Galicia (2019). Estratexia galega de economía circular (2019-2030). Recuperado de: https://ficheiros-web.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/EGEC_cas.pdf