Contenido principal del artículo

  • David Soto Díaz
David Soto Díaz
España
https://orcid.org/0000-0002-5078-4291
Vol. 27 (2023), Comentarios de Jurisprudencia, Páginas 150-159
DOI: https://doi.org/10.17979/afdudc.2023.27.0.9777
Recibido: jun. 15, 2023 Aceptado: nov. 28, 2023 Publicado: dic. 1, 2023
Cómo citar

Resumen

Analízase a sentenza do TEDH no asunto Sánchez-Sánchez contra o Reino Unido, en que se produce un xiro da doutrina anterior do Tribunal, facilitando a extradición en casos en que a persoa solicitada pode ser condenada a cadea perpetua polas autoridades competentes do Estado solicitante.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Citas

Resolucións do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos

Decisión sobre admisibilidade da Demanda nº 63716/00, interposta por Anthony Sawoniuk contra o Reino Unido, de 29/05/2001.

Decisión sobre admisibilidade da Demanda nº 4413/06, interposta por Tybor Törköly contra Hungría, de 05/04/2011.

Sentenza (Pleno) no caso Soering c. Reino Unido (Demanda nº 14038/88) de 07/07/1989.

Sentenza (Gran Sala) no asunto Kafkaris v. Chipre (Demanda nº 21906/04), de 12/02/2008.

Sentenza (Gran Sala) no asunto Vinter e outros c. o Reino Unido (Demandas nº 66069/09, 130/10 e 3896/10), de 09/07/2013.

Sentenza (Sección quinta) no asunto Bodein c. Francia (Demanda nº 40014/10), de 14/11/2014.

Sentenza (Gran Sala) no caso Murray c. Países Baixos (Demanda nº 10511/10), de 26/04/2016.

Sentenza (Sección cuarta) no asunto T.P. e A.T. c. Hungría (Demandas nº 37871/14 e 73986/14), de 04/10/2016.

Sentenza (Gran Sala) no asunto Sánchez-Sánchez c. Reino Unido (Demanda nº 22854/20) de 03/11/2022.

Sentenzas do Tribunal Constitucional español

STC 104/2019 (Sección segunda), de 14/10/2019.

Lexislación española

Lei Orgánica 10/1995, de 23 de novembro, do Código Penal; «BOE» núm. 281, de 24/11/1995.

Lei 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva; «BOE» núm. 73, de 26/03/1985.

Tratados internacionais

Convenio para a Protección dos Dereitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, feito en Roma o 4 de novembro de 1950.