Contenido principal del artículo

Xosé Manuel Pacho Blanco
Biografía
Vol. 20 (2016), Doctrina, Páginas 350-374
DOI: https://doi.org/10.17979/afdudc.2016.20.0.1928
Recibido: dic 5, 2016 Aceptado: dic 5, 2016 Publicado: mar 9, 2017
Cómo citar

Resumen

Este trabajo analiza las vinculaciones de los miembros de las Irmandades da Fala con el Derecho y su defensa de la lengua gallega. También se traza un perfil biográfico de sus principales juristas y de sus diferentes aportaciones al mundo del Derecho.

Detalles del artículo

Referencias

AA. VV.: A gran historia de Galicia. Historia política da Galicia contemporánea, Tomo XI – Vol. 3, La Voz de Galicia, A Coruña, 2007, p. 179.

AA.VV.: Fermín Bouza Brey. Xuíz e galeguista, Deputación de Pontevedra – Galeguizar Galicia, Pontevedra, 2011.

AA. V.V.: Roberto González Pastoriza. Un xurista de lei, Asociación de Funcionarios para a normalización lingüística, Vigo, 2013.

ALLEGUE AGUETE, P.-RODRÍGUEZ ENNES, L.: “Reflexiones sobre algunas ideas punitivas del P. Sarmiento” en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo 45, Madrid, 1992, pp. 855-880.

ALLEGUE AGUETE, P.: A filosofía ilustrada de Fr. Martín Sarmiento, Edicións Xerais, Vigo, 1993.

ALONSO MONTERO, X.: “Tres cartas de Roberto González Pastoriza sobre o idioma galego, Castelao e García Lorca” en AA. V.V.: Roberto González Pastoriza. Un xurista de lei, Asociación de Funcionarios para a normalización lingüística, Vigo, 2013.

BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R.: “A edade contemporánea ate 1936” en AA. VV.: Historia de Galicia, ANPG, A Coruña, 1979.

BERAMENDI, J.: “As Irmandades da Fala e o nacemento do Nacionalismo Galego” en Murguía: Revista Galega de Historia, Núm. 32, Instituto Galego de Historia, Santiago, 2015, pp. 51-64.

BERAMENDI, J.: A vida e a obra de Ramón Vilar Ponte, Edicións do Castro, Sada, 1991.

BERAMENDI, J.: “Política y nacionalismo en Lois Peña Novo” en BERAMENDI, J. – ROCA CENDÁN, M. (eds.): Lois Peña Novo. Obra completa, Servicio de Publicacións Universidade de Santiago, Tomos I e II, Santiago, 1995.

BERAMENDI, J. (ed.): Losada Diéguez. Obra completa, Edicións Xerais, Vigo, 1985.

BERAMENDI, J. – ROCA CENDÁN, M. (eds.): Lois Peña Novo. Obra completa, Servicio de Publicacións Universidade de Santiago, Tomos I e II, Santiago, 1995.

BERAMENDI, J. – NÚÑEZ SEIXAS, X. M.: O nacionalismo galego, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1995.

BOBILLO, F.: Nacionalismo gallego. La ideología de Vicente Risco, Akal Universitaria, Madrid, 1991.

BOUZA BREY, F.: “La prueba judicial del juramento sobre el sepulcro del apóstol” en Compostellanum, Vol. IV, núm. 2, Santiago, 1959.

BOUZA BREY, F.: “A Insinanza do Direito Román na Universidade de Sant-Yago, hastra o plan de estudos de 1772” en Separata dos Arquivos do Seminario de Estudos Galegos), A Coruña, 1928, Imprenta Lar.

BOUZA BREY, F.: “O casairádego no dereito consuetudinario galego”, en Scientia Iuridica, T. VI, núm. 30/32, Braga, 1957.

BOUZA BREY, F.: “Supervivencia do dereito consuetudinario xermánico no costumario Luso-Galaico”, en Actas do Coloquio de Estudos Etnográficos Dr. José Leite de Vasconcelos, Vol. III, Porto, 1960.

BRISSET MARTÍN, X.: “Os solidarios ante o invicto marqués” en Cátedra. Revista eumesa de estudios.

CALVO, T.: Valentín Paz-Andrade, a memoria do século, Ediciós do Castro, Sada, 1998.

CARBALLA, X.: Biografía de Valentín Paz Andrade, Editorial Galaxia, Vigo, 2012.

CARRO GARCÍA, J.: “Don Salvador Cabeza de León” en Boletín da Academia Galega núm. 253, A Coruña, 1934.

CORES TRASMONTE, B.: Luís Porteiro Garea, Editorial TresCtres, Santa Comba, 2005.

CORES TRASMONTE, B.: Sociología política de Galicia (1846-1936), Librigal, A Coruña, 1976.

FERNÁNDEZ CAAMAÑO, J. M.: La Coruña vista desde sus libros de actas, Visiónnet, Madrid.

FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F.: Pensamento galeguista do século XIX, Editorial Galaxia – Biblioteca Básica da Cultura Galega, Vigo, 1983.

FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F.: Pensamento galeguista do século XX, Editorial Galaxia – Biblioteca Básica da Cultura Galega, Vigo, 1983.

GARCÍA CENDÁN, Bernardo: “Lois Peña Novo: unha biografía” en BERAMENDI, J. – ROCA CENDÁN, M. (eds.): Lois Peña Novo. Obra completa, Servicio de Publicacións Universidade de Santiago, Tomos I e II, Santiago, 1995.

GARCÍA NEGRO, P.: “A resurreición da lingua nas Irmandades da Fala. O feito lingüístico galego” en Murguía: Revista Galega de Historia, Núm. 32, Instituto Galego de Historia, Santiago, 2015, pp. 41-49.

GONZÁLEZ PÉREZ, C.: “Fermín Bouza Brey e Trillo: Xuíz e Maxistrado. Expediente 153/1951” en AA.VV.: Fermín Bouza Brey. Xuíz e galeguista, Deputación de Pontevedra – Galeguizar Galicia, Pontevedra, 2011.

LOSADA ESPINOSA, L.: “As raíces, a terra; formación e aprendizaxe da vida” en BERAMENDI, J.(ed.): Losada Diéguez. Obra completa, Edicións Xerais, Vigo, 1985.

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, X.: “Roberto González Pastoriza. Un galeguista republicano con todo dereito” en AA.VV.: Roberto González Pastoriza. Un xurista de lei, MG, 23.

MARTÍNEZ LÓPEZ, A.: “Agricultura e agrarismo na Galicia do primeiro tercio do século XX: actitudes e opinións de Lois Peña Novo” en BERAMENDI, J. – ROCA CENDÁN, M. (eds.): Lois Peña Novo. Obra completa, Servicio de Publicacións Universidade de Santiago, Tomos I e II, Santiago, 1995.

MARTÍNEZ RISCO, S.: Manuel Banet Fontenla, Boletín de la Real Academia Gallega, núm. 352, A Coruña, 1970.

NOGUEROL BUJÁN, A.: “El boycott”, en La Centuria, núm. 1, Ourense, 1917.

NOGUEROL BUJÁN, A.: “El delito y la pena en las poesías de Curros Enríquez” en La Centuria. Revista Neosófica, Sotelo Blanco, Edición Facsímil, Barcelona, 1981, p. 7-11.

NOGUEROL BUJÁN, A.: “La reducción de jornada”, en La Centuria, núm. 6, Ourense, 1917.

NOGUEROL BUJÁN, A.: Parolas sobre a propiedá, La Región, Ourense, 1918.

NOVO AZÓN, X. L.: Lois Peña Novo, Ir Indo, Santiago, 1995.

OSSORIO Y GALLARDO, A.: El alma de la toga, Imprenta de Juan Pueyo, Madrid, 1920.

OTERO PEDRAYO, R.: O libro dos amigos, Editorial Galaxia, Vigo, 2012.

PALMOU LORENZO, X.: “Fermín Bouza Brey. O xuíz da Estrada”, en AA.VV.: Fermín Bouza Brey. Xuíz e galeguista, Deputación de Pontevedra – Galeguizar Galicia, Pontevedra, 2011.

PAZ ANDRADE, V.: La anunciación de Valle-Inclán, Akal Editor Arealonga, Madrid, 1981.

PAZOS, A.M.: Xuntos por Galicia. A asamblea de Concellos de 1932 e o Estatuto de Autonomía de Galicia, CSIC, Cuadernos de Estudios Gallegos núm. 9, Santiago de Compostela, 2009.

PEÑA NOVO, L.: La mancomunidad gallega, M. Roel, Vigo, 1921.

PEREIRA, D.: “O movemento operario galego no tempo das Irmandades da Fala” en Murguía: Revista Galega de Historia, Núm. 32, Instituto Galego de Historia, Santiago, 2015, pp. 35-40.

PLATAS TASENDE, A.: “Fermín Bouza Brey. Xuíz, avogado, poeta, erudito…” en AA.VV.: Fermín Bouza Brey. Xuíz e galeguista, Deputación de Pontevedra – Galeguizar Galicia, Pontevedra, 2011.

PORTELA YAÑEZ, C.: Valentín Paz Andrade, Editorial Ir Indo, Vigo, 1998.

RISCO, V.: El problema político de Galicia, Biblioteca de Estudios Gallegos, Madrid, 1930.

RISCO, V.: Teoría do nacionalismo galego, Editorial Sotelo Blanco – Fundación Vicente Risco, Santiago, 2000.

ROCA CENDÁN, M.: Lois Peña Novo. Vida e pensamento político e económico, Ediciós do Castro, Sada, 1982.

ROMÁN ALONSO, F.: Arturo Noguerol. Xornalista, arbitrista e financieiro do galeguismo, Editorial Ir Indo, Vigo, 2003.

ROMÁN ALONSO, F.: “Roberto González Pastoriza lembrado por Arsenio Paz Carballo” en AA.VV.: Roberto González Pastoriza. Un xurista de lei, p. 71.

TORRES REGUEIRO, X.: “A Irmandade da Fala de Betanzos” en Murguía: Revista Galega de Historia, Núm. 32, Instituto Galego de Historia, Santiago, 2015, pp. 65-82.

VIDAL FRAILE, M.: As pegadas xurídicas de Fermín Bouza Brey, Xunta de Galicia e Asociación de funcionarios para a Normalización Lingüística.

VILLAR PONTE, A.: Nacionalismo galllego, nuestra afirmación, La Voz de Galicia, A Coruña, 1916.

VILLAR PONTE, A.: 100 artículos, La Voz de Galicia, A Coruña, 2003.

VILLARES, R.: “Lois Peña Novo, analista da política internacional de entreguerras” en BERAMENDI, J. – ROCA CENDÁN, M. (eds.): Lois Peña Novo. Obra completa, Servicio de Publicacións Universidade de Santiago, Tomos I e II, Santiago, 1995.

A Autonomía Galega (1846-1981), Xunta de Galicia, Santiago, 1986.

Fermín Bouza Brey. Unha fotobiografía, Edicións Xerais de

Galicia, Vigo.

“Lois Porteiro Garea”, en Murguía: Revista Galega de Historia, Núm. 32, Instituto Galego de Historia, Santiago, 2015, pp. 131-133.

La Centuria. Revista Neosófica, Sotelo Blanco, Edición Facsímil, Barcelona, 1981. Núm. 1, pp. 11-12, Núm. 2, pp. 9-14, Núm. 5, pp. 7-11, Núm. 6.

Semanario A Nosa Terra, dende o 14 de novembro de 1916 a 17 de xullo de 1936, Edicións Facsímil, A Coruña, 1981, Tomos I-II.

Boletín de la Real Academia Gallega, núm. 309, A Coruña, 1956.