Nicosia, E. (2019). La condición resolutoria en los actos jurídicos. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 22, 499-510. https://doi.org/10.17979/afdudc.2018.22.0.5201