Carvalho, M. J. (2015) “Sobre as orixes dos valores de /e/ átono en posición medial no portugués europeo e brasileiro”, Revista Galega de Filoloxía, 160, pp. 43-73. doi: 10.17979/rgf.2015.16.0.1378.