Carvalho, M. J. (2015). Sobre as orixes dos valores de /e/ átono en posición medial no portugués europeo e brasileiro. Revista Galega De Filoloxía, 16, 43-73. https://doi.org/10.17979/rgf.2015.16.0.1378