Do obradoiro de Universo Cantigas (II): Consideracións sobre o refrán de «Punhei eu muit’em me quitar» de Fernan Garcia Esgaravunha (UC 226)

  • Pär Larson Instituto Opera del Vocabolario Italiano
Palabras chave lírica profana galego-portuguesa, plurilingüismo poético, amor cortés, fórmulas feudais

Resumo

cantiga de refrán «Punhei eu muit'en me quitar» do trobador portugués Fernan Garcia Esgaravunha (UC 226) fai parte dun pequeno grupo de composicións galego-portuguesas que conteñen elementos galorromances explícitos: os últimos dous versos do estribillo están claramente nunha lingua galorromance, aínda que non hai consenso entre os estudosos sobre se se tratar de occitano ou de francés. Este artigo afronta o problema ampliando a análise e mostrando como, na realidade, será preciso considerar o refrán como trilingüe: galego-portugués, occitano, francés.

Citas

Beugnot, M. le comte (1841). Assises de Jérusalem (...) publiés par M. le comte Beugnot. Paris: Imprimerie Royale.

Braga, Theóphilo (1878). Cancioneiro portuguez da Vaticana. Edição critica restituida sobre o texto diplomatico de Halle, acompanhada de um glossario e de uma introducção sobre os trovadores e cancioneiros portuguezes. Lisboa: Imprensa Nacional.

D’Heur, Jean-Marie (1973). Troubadours d’oc et troubadours galiciens-portugais. Recherches sur quelques échanges dans la littérature de l’Europe au Moyen Age. Paris: Fundação Calouste Gulbenkian-Centro cultural português.

García-Sabell Tormo, Teresa (1991). Léxico francés nos cancioneiros galegoportugueses. Revisión Crítica. Vigo: Galaxia.

Gutiérrez García, Santiago (2015). “El multilingüismo en la lírica trovadoresca gallegoportuguesa, entre la barbarolexis y la clerecía”, Zeitschrift für romanische Philologie, 131/3, 690-713.

Michaëlis de Vasconcelos, Carolina (1904). Cancioneiro da Ajuda. Halle: Max Niemeyer.

Ramos, Maria Ana (2008). “Percepção literária e diversidade linguística. A propósito de um ‘refran’ da lírica galego-portuguesa [A 126]”. En Döhla, H. J., Montero Muñor, R., Báez de Aguilar González, F. (eds.), Lenguas en diálogo. El iberorromance y su diversidad lingüística y literaria. Ensayos en homenaje a Georg Bossong, 489-508. Frankfurt / Madrid: Iberoamericana, Vervuert.

Ramos, Maria Ana (2009): «Transmissão e apropriação linguística na poesia medieval “ne m’en chal[t]”», Floema, a. V/5, 103-125.

Spampinato Beretta, Margherita (1987) (ed.). Fernan Garcia Esgaravunha, Canzoniere. Napoli: Liguori.

Tavani, Giuseppe (2002). Tra Galizia e Provenza. Saggi sulla poesia medievale galegoportoghese. Roma: Carocci.

Publicado
2019-12-31
Como citar
Larson, P. (2019). Do obradoiro de Universo Cantigas (II): Consideracións sobre o refrán de «Punhei eu muit’em me quitar» de Fernan Garcia Esgaravunha (UC 226). Revista Galega De Filoloxía, 20, 151-158. https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5923
Sección
Notas