Edición e edicións: a propósito de crítica textual e lírica medieval (profana) galego-portuguesa (II)

  • Mariña Arbor Aldea Universidade de Santiago de Compostela
Palabras chave edición crítica, lírica profana galego-portuguesa

Resumo

Este artigo constitúe unha revisión histórica e crítica do labor ecdótico realizado no ámbito da lírica profana galego-portuguesa desde a década de 1960, momento en que a denominada “escola italiana” comeza os seus traballos. O estudo contempla as edicións preparadas polas denominadas escolas “pisana”, “barese” e “romana”, ademais de por diversos investigadores independentes en Italia, para despois analizar os traballos preparados no Brasil e para centrarse, finalmente, na Península Ibérica, que se converte, con Galicia á cabeza, e a partir da década dos ’80, no baricentro da actividade editorial en materia de lírica profana galego-portuguesa.

Citas

Alvar, C. (1977): La poesía trovadoresca en España y Portugal (Madrid: CUPSA).

Alvar, C. (1978): Textos trovadorescos sobre España y Portugal (Madrid: CUPSA).

Alvar, C. (1986): “Las poesías de Pero Garcia d’Ambroa”, Studi Mediolatini e Volgari 32, 5-112.

Alvar, C. (s.d.): Carlos Alvar. Bibliografía, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Dispoñible en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/carlos-alvar-bibliografia--0/html/01bf77de-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html [consult. 26.08.2017].

Alvar, C. / Beltrán, V. (1985): Antología de la poesía gallego-portuguesa (Madrid: Alhambra).

Alonso Leivas, E. I. (2015): O Cancioneiro de Gil Pérez Conde. Edición e estudo. Tese de doutoramento inédita (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago).

Amado, T. / Lorenzo Gradín, P. (2000): “Os estudios de poesía lírica galego-portuguesa (1978-1998)”, Boletín Galego de Literatura 23,1, 7-36.

Amaral, A. (2006 [2008]): “Os lais de Bretanha. Uma proposta de edição crítica”, Línguas e Literaturas. Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, II Série, 23, 49-78.

Arbor Aldea, M. (2001): O cancioneiro de don Afonso Sanchez. Edición e estudio (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).

Arbor Aldea, M. (2008a): “Estevan Perez, merino maor por el Infante don Sancho en terra de Leon e de Asturias... Edición e anotación da súa cantiga Senhor, se o outro mundo pasar (B 923, V 511)”, Revista Galega de Filoloxía 9, 11-42.

Arbor Aldea, M. (2008b): Cancioneiro da Ajuda (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia).

Arbor Aldea, M. (2013): “Edición e edicións: a propósito de crítica textual e lírica medieval (profana) galego-portuguesa (I)”, Revista Galega de Filoloxía 14, 11-41.

Arbor Aldea, M. (2016a): “Andamos fazendo dança, cantando nosas bailadas. Notas críticas a O Maroot aja mal grado (B 2, L 2)”, en Corral Díaz, E. / Fidalgo Francisco, E. / Lorenzo Gradín, P. (eds.), Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, 85-95 (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).

Arbor Aldea, M. (2016b): Cancioneiro da Ajuda. Transcrición e notas (Washington D.C.: Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric). Dispoñible en https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/files/2013/05/ArborAldea-Ajuda-Intro-Final2.pdf [consult. 26.08.2017].

Arbor Aldea, M. (coord.) (2016c): Pergamino Vindel (Barcelona: Moleiro Editor).

Arbor Aldea, M. / Ferreiro, M. (no prelo): “Universo Cantigas: work in progress”, en Coloquio Internacional AHLM: Literatura Medieval (Hispánica). Nuevos Enfoques Metodológicos y Críticos (Catania, 27-30 de septiembre de 2016) (Catania: Asociación Hispánica de Literatura Medieval-Università degli Studi di

Catania).

Arias Freixedo, X. B. (1998): As cantigas de Johan de Cangas (Vigo: Universidade de Vigo).

Arias Freixedo, X. B. (2010): As cantigas de Roi Fernandiz de Santiago (Vigo: Universidade de Vigo) [edición en CD; foi presentada en 1998 como tese de doutoramento baixo o título O cancioneiro de Roy Fernandiz (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela)].

Askins, A. L.-F. (1991): “The Cancioneiro da Bancroft Library (previously, the Cancioneiro de um Grande d’Hespanha): a copy, ca. 1600, of the Cancioneiro da Vaticana”, en Actas do Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval,

vol. I, 43-47 (Lisboa: Edições Cosmos).

Askins, A. L.-F. (1993): s.v. “Cancioneiro da Bancroft Library”, en DLMGP, 118-119.

Azevedo Filho, L. A. de (1974): As Cantigas de Pero Meogo (Rio de Janeiro: Edições Gernasa e Artes Gráficas Ltda.) [2ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1981; 3ª ed., revisada, Santiago de Compostela: Laiovento, 1995].

Barberini, F. (2014): “Pois m’ en tal coita ten Amor (A185)”, Cultura Neolatina 74,1/4, 157-180.

Barberini, F. (2016): “Anonimi irremediabili nel Cancioneiro da Ajuda: Senhor fremosa, pois me vej’aqui (A277)”, Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos 5, 64-77.

Barberini, F. (2017): “Cancioneiro da Ajuda: cantigas 180-183”, Verba 44, 317-346.

Barbieri, M. (1980): “Le poesie di Roy Paez de Ribela”, Studi Mediolatini e Volgari 27, 7-104.

Barbieri, M. (1999): “Le cantigas d’amigo di Fernan Froyaz”, en Lancastre, M. J. de / Peloso, S. / Serani, U. (eds.), E vós, Tágides minhas. Miscellanea in onore di Luciana Stegagno Picchio, 81-99 (Viareggio-Lucca: Mauro Baroni Editore).

Beltrami, P. G. (1974): “Pero Viviaez e l’amore per udita”, Studi Mediolatini e Volgari 22, 43-65.

Beltrami, P. G. (1978-1979): “Pero Viviaez: poesie “d’amigo” e satiriche”, Studi Mediolatini e Volgari 26, pp. 107-124.

Beltran, V. (1985): “La cantiga de Alfonso XI y la ruptura poética del siglo XIV”, El Crotalón. Anuario de Filología Española 2, 259-273 [agora recollido en Poética, poesía y sociedad en la lírica medieval. Anexo 59 de Verba. Anuario galego de filoloxía, 105-117 (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de

Compostela)].

Beltran, V. (1991): “Tipos y temas trovadorescos. VII. Leonoreta / fin roseta, la corte poética de Alfonso XI y el orígen del Amadís”, Cultura Neolatina 51, 47-64, 341 [agora recollido en Poética, poesía y sociedad en la lírica medieval. Anexo 59 de

Verba. Anuario galego de filoloxía, 119-132 (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela)].

Beltran, V. (2007): “Introducción”, en Poética, poesía y sociedad en la lírica medieval. Anexo 59 de Verba. Anuario galego de filoloxía, 5-9 (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).

Bertolucci Pizzorusso, V. (1961): “A proposito di una recente edizione di Johan Ayras de Santiago”, Studi Mediolatini e Volgari 9, 71-100.

Bertolucci Pizzorusso, V. (1962): “Le poesie di Martin Soares”, Studi Mediolatini e Volgari 10, 9-160 [2ª ed. Bologna: Libreria Antiquaria Palmaverde, 1963; tradución ao galego en 1992: As poesías de Martin Soares (Vigo: Galaxia)].

Bertolucci Pizzorusso, V. (1966): “Le postille metriche di Angelo Colocci ai canzonieri portoghesi”, Annali dell’Istituto Universitario Orientale – Sezione Romanza 7,1, 13-30.

Bertolucci Pizzorusso, V. (1972): “Note linguistiche e letterarie di Angelo Colocci in margine ai canzonieri portoghesi”, en Atti del Convegno di studi su Angelo Colocci. Jesi, 13-14 settembre 1969, 197-203 (Jesi: Amministrazione Comunale di Jesi).

Bertolucci Pizzorusso, V. (1993): “Pellegrini, Silvio”, en DLMGP, 531-533.

Bertolucci Pizzorusso, V. / Pellegrini, G. B. (1972): “Ricordo di Silvio Pellegrini (e bibliografia dei suoi scritti), Studi Mediolatini e Volgari 20, 7-36.

Boni, G. (1999): “Luciana Stegagno Picchio. Una bibliografia tematica”, en Lancastre, M. J. de / Peloso, S. / Serani, U. (eds.), E vós, Tágides minhas. Miscellanea in onore di Luciana Stegagno Picchio, 23-47 (Viareggio-Lucca: Mauro Baroni Editore).

Blasco, P. (1984): Les chansons de Pero Garcia Burgalês, troubadour galicien-portugais du XIIIe siècle (Paris: Fondation Calouste Gulbenkian-Centre Culturel Portugais).

Braga, T. (1878): Cancioneiro Portuguez da Vaticana. Edição critica restituida sobre o texto diplomatico de Halle, acompanhada de um glossario e de uma introducção

sobre os trovadores e cancioneiros portuguezes (Lisboa: Imprensa Nacional).

Brea, M. (coord.) (1996): Lírica profana galego-portuguesa, 2 vols. (Santiago de Compostela: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro).

Brea, M. / Tarrío, A. (1991), “Con Giuseppe Tavani, en Compostela”, Boletín Galego de Literatura 6, 125-137.

Camargo, C. de Oliveira / Iannone, C. A. / Cury, J. (1985): Textos Medievais Portugueses. Cantigas de Pero Gomes Barroso (Araraquara: Instituto de Letras, Ciências Sociais e Educação-Campus de Araraquara-UNESP-Centro de Estudos Portugueses Jorge de Sena).

Camargo, C. de Oliveira / Iannone, C. A. / Cury, J. / Pereira, S. R. (1990): Textos Medievais Portugueses. Cantigas de João Servando (Araraquara: Faculdade de Ciências e Letras-Centro de Estudos Portugueses Jorge de Sena-UNESP).

Camargo, C. de Oliveira / Iannone, C. A. / Gobbi, M. V. Zamboni (1992): Textos Medievais Portugueses. Cantigas de Bernal de Bonaval (Araraquara: Faculdade de Ciências e Letras-Departamento de Literatura-Centro de Estudos Portugueses Jorge de Sena-UNESP).

Camargo, C. de Oliveira / Iannone, C. A. / Campos, L. de / Gobbi, M. V. Zamboni / Junqueira, R. Soares (1995): Textos Medievais Portugueses. Cantigas de Nuno Fernandes Torneol (Araraquara: Faculdade de Ciências e Letras-Departamento de Literatura-Centro de Estudos Portugueses Jorge de Sena-UNESP).

Cancioneiro da Biblioteca Nacional (Colocci-Brancuti). Cod. 10991, 1982 (Lisboa: Biblioteca Nacional, Imprensa Nacional-Casa da Moeda).

Cancioneiro Português da Biblioteca Vaticana (Cod. 4803), 1973 (Lisboa: Centro de Estudos Filológicos-Instituto de Alta Cultura).

Carter, H. H. (1941): Cancioneiro da Ajuda. A Diplomatic Edition (New York-London: Modern Language Association of America-Oxford University Press) [reimpresión, 1975 (New York: Kraus Reprint Co.); 2007: Cancioneiro da Ajuda. Reimpressão da Edição Diplomática de Henry H. Carter (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda)].

Cohen, R. (1987): Thirty-two “Cantigas d’amigo” of Dom Dinis: Typology or a Portuguese Renunciation (Madison: The Hispanic Seminary of Medieval Studies, Ltd.).

Cohen, R. (1996): “Joan Garcia de Guilhade. 22 cantigas d’amigo”, Separata de Colóquio/Letras 142 [sen paxinación].

Cohen, R. (2003): 500 Cantigas d’ Amigo (Porto: Campo das Letras).

Cohen, R. (2010): “Three Early Galician-Portuguese Poets: Airas Moniz d’Asme, Diego Moniz, Osoir’Anes. A Critical Edition”, Revista Galega de Filoloxía 11, 11-59.

Cohen, R. (2013): The Cantigas d’Amigo of Pero Meogo. A Critical Edition with Metrical Analysis and Translation (Washington D.C.: Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric). Dispoñible en https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/files/2013/07/PERO-MOOGUS-4.pdf [consult. 26.08.2016].

Cohen, R. (2014): The Cantigas of Pero Meogo. Edited with Introduction and Commentary (Washington D.C.: Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric). Dispoñible en https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/files/2013/05/Cohen-Meogo-NOVISSIMA-EDITIO-371a-rev3-Edition-mjf.pdf

[consult. 26.08.2016].

Cohen, R. (2016a): “As cantigas de Martin Codax. Edición e comentario”, en Arbor Aldea, M. (coord.), Pergamino Vindel, 183-204 (Barcelona: Moleiro Editor) [edición en galego; o volume contén tamén versión castelá e inglesa do traballo].

Cohen, R. (2016b): aaBB Cantigas d’Amigo. A Critical Edition with a synopsis of strophic design and metrics (Washington D.C.: Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric). Dispoñible en https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/files/2013/05/aaBB-Cantigas-d-Amigo-edition-and-translations-11-Feb-2017.pdf [consult. 26.08.2016].

Coiradas Martínez, I. (2013): A Mediación na lírica galego-portuguesa. Edición e anotación das rúbricas explicativas. Tese de doutoramento inédita (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago).

Correia, A. (2001): As cantigas de Amor de D. Joam Soares Coelho e o “Ciclo da ‘Ama’”. Tese de doutoramento inédita (Lisboa: Universidade de Lisboa).

Correia, A. (2016): Ama. A Importância de um Nome no Conhecimento sobre os Trovadores Medievais Galego-Portugueses, Versão 2 (Lisboa: Bibliotrónica

Portuguesa). Dispoñible en http://www.bibliotronicaportuguesa.pt/wp-content/

uploads/2015/03/Angela_Correia_Ama_A_Importancia_de_um_Nome_V2.pdf [consult. 29.08.2017].

Coutinho, M. (2009): “Luciana Stegagno Picchio, tributo a uma Medievalista”, Medievalista online 5,6, 1-4. Dispoñible en http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA6/medievalista-coutinho.htm [consult. 28.08.2017].

De Cesare, G. B. / Grossi, G. (1993): “Insegnamenti di iberistica nell’Istituto Universitario Orientale di Napoli”, en Grilli, G. (ed.), L’apporto italiano alla tradizione degli studi ispanici – Nel ricordo di Carmelo Samonà, atti del Congresso dell’Associazione Ispanisti Italiani, Napoli 30 e 31 gennaio, 1° febbraio 1992, 121-124 (Roma: Instituto Cervantes). Dispoñible en https://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/05/05_119.pdf [consult. 25.08.2017].

Del Río Riande, G. (2010): El Cancionero del rey Don Denis de Portugal (Edición crítica y estudio filológico), 2 vols. Tese de doutoramento inédita (Madrid: Universidad Complutense de Madrid).

D’Heur, J.-M. (1973a): Troubadours d’oc et troubadours galiciens-portugais (Paris: Fundação Calouste Gulbenkian-Centro Cultural Português).

D’Heur, J.-M. (1973b): “Nomenclature des troubadours galiciens-portugais (XIIe-XIVe siècles). Table de concordance de leurs chansonniers, et liste des incipit de leurs compositions”, Arquivos do Centro Cultural Português 7, 17-100.

D’Heur, J.-M. (1974): “Sur la tradition manuscrite des chansonniers galiciens-portugais. Contribution à la Bibliographie Générale et au Corpus des troubadours”, Arquivos do Centro Cultural Português 8, 3-43.

D’Heur, J.-M. (1975a): “L’Art de trouver du Chansonnier Colocci-Brancuti. Édition et analyse”, Arquivos do Centro Cultural Português 9, 321-398.

D’Heur, J.-M. (1975b): Recherches internes sur la lyrique amoureuse des troubadours galiciens-portugais (XIIe-XIVe siècles). Contribution à l’étude du “corpus des troubadours” (Liège: Université de Liège).

D’Heur, J. M. (1984): “Sur la généalogie des chansonniers portugais d’Ange Colocci”, Boletim de Filologia. Homenagem a Manuel Rodrigues Lapa, vol. II, 29,1/4, 23-34.

Díez de Revenga, F. J. (2007): “Recordatorio de Jesús Montoya Martínez”, Tonos. Revista Electrónica de Estudios Filológicos 14, 1-3. Dispoñible en https://www.um.es/tonosdigital/znum14/secciones/Perfiles-2-Montoya.htm [consult. 26.08.2017].

Dionísio, J. (1992): As cantigas de Fernan Soarez de Quinhones. Tese de mestrado inédita (Lisboa: Universidade de Lisboa).

Donati, C. (1979): “Pero Goterres, cavaliere e trovatore”, Romanica Vulgaria Quaderni. Studi Francesi e Portoghesi 79, 67-92.

Eirín García, L. (2015): A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edición de 33 cantigas de amor (Santiago de Compostela: Laiovento).

Eirín García, L. (no prelo): “Editar poesía profana galego-portuguesa no século XXI”, en Coloquio Internacional AHLM: Literatura Medieval (Hispánica). Nuevos Enfoques Metodológicos y Críticos (Catania, 27-30 de septiembre de 2016) (Catania: Asociación Hispánica de Literatura Medieval-Università degli Studi di Catania).

Eirín García, L. / Ferreiro, M. (2014): O cancioneiro de Pero Mafaldo (Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades).

Fassanelli, R. (2009): Don Denis. Poesie d’amore. Tese de doutoramento inédita (Padova: Università degli Studi di Padova).

Fernández Campo, F. (2012): As cantigas de Pero d’Armea. Edición crítica e estudo. Tese de doutoramento inédita (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).

Fernández Graña, D. M. (2008): Edición crítica e estudo dos textos anónimos da lírica profana medieval galego-portuguesa. Tese de doutoramento inédita (A Coruña: Universidade da Coruña).

Fernández Guiadanes, A. / Magán Abelleira, F. / Rodiño Caramés, I. / Rodríguez Castaño, M. / Ron Fernández, X. X. / Vázquez Pacho, M. C. (1998): Cantigas do Mar de Vigo. Edición crítica das cantigas de Meendinho, Johan de Cangas e Martin Codax (Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades).

Fernández Pousa, R. (1959): “Cancionero gallego de Joán Airas, burgués de Santiago (s. XII-XIII)”, Compostellanum 4,2, 251-290; 4,4, 615-673.

Ferrari, A. (1979): “Formazione e struttura del Canzoniere Portoghese della Biblioteca Nazionale di Lisbona (Cod. 10991: Colocci-Brancuti). Premesse codicologiche alla critica del testo (Materiali e note problematiche)”, Arquivos do Centro Cultural

Português 14, 27-142.

Ferrari, A. (1991): “Le chansonnier et son double”, en Tyssens, M. (ed.), Lyrique Romane Médiévale: la tradition des chansonniers. Actes du Colloque de Liège, 1989, 303-327 (Liège: Université de Liège).

Ferrari, A. (2010): “Perché non possiamo non dirci eterotopici ed eteronomici”, en Arbor Aldea, M. / F. Guiadanes, A. (eds.), Estudos de edición crítica e lírica galegoportuguesa. Anexo 67 de Verba. Anuario galego de filoloxía, 103-113 (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).

Ferreira, M. P. (1986): O Som de Martin Codax. Sobre a dimensão musical da lírica galego-portuguesa (séculos XII-XIV) (Lisboa: UNISYS / Imprensa Nacional-Casa da Moeda).

Ferreiro, M. (1992): As cantigas de Rodrigu’Eanes de Vasconcelos (Santiago de Compostela: Laiovento).

Ferreiro, M. / Martínez Pereiro, C. P. / Tato Fontaíña, L. (2007): Normas de edición para a poesía trobadoresca galego-portuguesa medieval (A Coruña: Universidade da Coruña).

Fidalgo, E. / Lorenzo Gradín, P. (1994): Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani (Santiago de Compostela: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro).

Finazzi-Agrò, E. (1975-1976): “Le due cantigas di Roy Gomez de Briteyros”, Estudos Italianos em Portugal 38-39, 183-206.

Finazzi-Agrò, E. (1979): Il canzoniere di Johan Mendiz de Briteyros (L’Aquila: Japadre Editore).

Finazzi Agrò, E. (1997): Per via. Miscellanea di studi in onore di Giuseppe Tavani (Roma: Bulzoni Editore).

Fragmento do Nobiliário do Conde Dom Pedro. Cancioneiro da Ajuda. Edição facsimilada do códice existente na Biblioteca da Ajuda, 1994 (Lisboa: Edições Távola Redonda, Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, Biblioteca da Ajuda).

Franco, H. Jr. / Vieira, Y. Frateschi / Mongelli, L. M. de Medeiros (2008): “Estudos medievais no Brasil”, Revista de Poética Medieval 21, 177-219.

Fregonese, R. (2007): Joham Vaazquiz de Talaveyra. Poesie e tenzoni [e-book] (Roma: Edizioni Spolia).

Gonçalves, E. (1976): “La Tavola Colocciana Autori Portughesi”, Arquivos do Centro Cultural Português 10, 387-448 [agora recollido en De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses, 2016, 5-87 (A Coruña: Real Academia Galega)].

Gonçalves, E. (1983a): “José Luis Rodríguez. El cancionero de Joan Airas de Santiago. Edición y estudio. Anexos de “Verba, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago / 1980”, Revista Colóquio/Letras 71, 108-110.

Gonçalves, E. (1983b): “Rec. a Anna Ferrari. “Formazione e struttura del Canzoniere Portoghese della Biblioteca Nazionale di Lisbona (Cod. 10991: Colocci-Brancuti). Premesse codicologiche alla critica del testo (Materiali e note problematiche)””, Romania 104, 403-412 [agora recollido en De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses, 2016, 89-98 (A Coruña: Real Academia Galega)].

Gonçalves, E. (1993): s.v. “Tradição manuscrita da poesia lírica”, en DLMGP, 627-632.

Gonçalves, E. (1991): Poesia de Rei. Três Notas Dionisinas (Lisboa: Edições Cosmos) [agora recollido en De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galegoportugueses, 2016, 147-218 (A Coruña: Real Academia Galega)].

Gonçalves, E. (1995): “Tradição manuscrita e edição de textos: experiências ecdóticas no campo da lírica galego-portuguesa”, en Atas do I Encontro Internacional de Estudos Medievais (4, 5, e 6 Julho/95), 36-51 (São Paulo: USP-UNICAMP-ENESP) [agora recollido en De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galegoportugueses, 2016, 283-301 (A Coruña: Real Academia Galega)].

Gonçalves, E. (1999): Celso Cunha. Cancioneiros dos Trovadores do Mar (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda).

Gonçalves, E. (2007a): “Sobre edições da lírica galego-portuguesa: uma reflexão”, en Correia, Â. / Sobral, C. (coords.), Edição de Texto. II Congresso Virtual do Departamento de Literaturas Românicas / Textual editing. Second Virtual Congress

of the Romance Literature Department, Lisboa, 16 a 20 de Abril de 2007 [agora recollido en De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses, 2016, 455-500 (A Coruña: Real Academia Galega)].

Gonçalves, E. (2007b): “Sobre a tradição manuscrita da lírica galego-portuguesa: conjecturas e contrariedades”, eHumanista 8, 1-27. Dispoñible en http://www.ehumanista.ucsb.edu/volumes/8 [consult. 25.08.2016] [agora recollido en De Roma

ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses, 2016, 501-533 (A Coruña: Real Academia Galega)].

Gonçalves, E. (2016): De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galegoportugueses (A Coruña: Real Academia Galega).

González Martínez, D. (2012a): O cancioneiro de Fernan Fernandez Cogominho. Estudo e edición crítica. Anexo 69 de Verba. Anuario galego de filoloxía (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).

González Martínez, D. (2012b): “As tensos de Paai Soares de Taveiros. Edición e estudo de B142 e B144”, Verba 39, 245-272.

González, D. (2016): “As cantigas de Pero Velho de Taveirós. Edición e estudo”, en Corral Díaz, E. / Fidalgo Francisco, E. / Lorenzo Gradín, P. (eds.): Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, 445-455 (Santiago de Compostela:

Universidade de Santiago de Compostela).

Indini, M. L. (1978): Bernal de Bonaval. Poesie (Bari: Adriatica Editrice).

Juárez Blanquer, A. (1988): Cancionero de Pero da Ponte (Granada: Ediciones TAT).

Lagares, X. C. (2000): E por esto fez este cantar. Sobre as rubricas explicativas dos cancioneiros profanos galego-portugueses (Santiago de Compostela: Laiovento).

Lancastre, M. J. de / Peloso, S. / Serani, U. (eds.) (1999): E vós, Tágides minhas. Miscellanea in onore di Luciana Stegagno Picchio (Viareggio-Lucca: Mauro Baroni Editore).

Lanciani, G. (1974): “Ayras Veaz o il trovatore dimezzato”, Cultura Neolatina 34, 99-115.

Lanciani, G. (1977): Il canzoniere di Fernan Velho (L’Aquila: Japadre Editore).

Lanciani, G. (1981): “José Luis Rodríguez, El Cancionero de Joan Airas de Santiago, Santiago de Compostela, 1980, 407 pp. (Verba, Anexo 12)”, Romanistisches Jahrbuch 32, 404-406.

Lanciani, G. / Tavani, G. (orgs. e coords.) (1993): Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa (Lisboa: Caminho) (DLMGP).

Lapa, M. Rodrigues (1965): Cantigas d’escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses (Vigo: Galaxia) [2ª ed., revisada e aumentada, Vigo: Galaxia, 1970; 3ª ed., ilustrada, Vigo-Lisboa: Ir Indo-Edições João Sá da Costa, 1995].

Livermore, H. V. (1988): “The formation of the Cancioneiros”, Arquivos do Centro Cultural Português 25, 107-147.

Longo, N. (2002): Dom Afonso Sanchez. Le poesie (Roma: Bagatto Libri).

Lopes, G. Videira (2002): Cantigas de Escárnio e Maldizer dos Trovadores e Jograis Galego-Portugueses (Lisboa: Editorial Estampa).

Lopes, Graça Videira (ed. coord.) (2016): Cantigas medievais galego-portuguesas. Corpus integral profano, 2 vols. (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda).

Lorenzo, R. (1994): “Giuseppe Tavani. Biobibliografía”, en Fidalgo, E. / Lorenzo Gradín, P. (eds.), Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani, 15-35 (Santiago de Compostela: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro).

Lorenzo Gradín, P. (1996): “Gomez Garcia, abade de Valadolide”, en Alvar, C. / Lucía Mejías, J. M. (coords.), La literatura en la época de Sancho IV. Actas del Congreso Internacional La Literatura en la Época de Sancho IV (Alcalá de Henares, 21-24 de febrero de 1994), 213-226 (Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares).

Lorenzo Gradín, P. (2008): Don Afonso Lopez de Baian. Cantigas (Alessandria: Edizioni dell’Orso).

Lorenzo Gradín, P. (2009): “Giulia Lanciani, bibliografía”, en Brea, M. (coord.), Pola melhor dona de quantas fez nostro Senhor. Homenaxe á Profesora Giulia Lanciani, 13-22 (Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades).

Lorenzo Gradín, P. / Marcenaro, S. (2010): Il canzoniere del trovarore Roi Queimado (Alessandria: Edizioni dell’Orso).

Machado, E. Paxeco-Machado, J. P. (1949-1964): Cancioneiro da Biblioteca Nacional (Antigo Colocci-Brancuti), 8 vols. (Lisboa: Edição da Revista de Portugal).

Macchi, G. (1966): “Le poesie di Roy Martinz do Casal”, Cultura Neolatina 26, 129-157.

Majorano, M. (1979): Il canzoniere di Vasco Perez Pardal (Bari: Adriatica Editrice).

Marcenaro, S. (2012a): Osoiro Anes. Cantigas (Roma: Carocci).

Marcenaro, S. (2012b): Pero Garcia Burgalés. Canzoniere. Poesie d’amore, d’amico e di scherno (Alessandria: Edizioni dell’Orso).

Marcenaro, S. (2013): Trovatori alla corte di Alfonso X. Afonso Mendez de Besteiros e Estevan Faian (Roma: Aracne Editrice).

Marcenaro, S. (2015): Afonso Anes do Coton. Cantigas (Roma: Carocci).

Marroni, G. (1968): “Le poesie di Pedr’Amigo de Sevilha”, Annali dell’Istituto Universitario Orientale – Sezione Romanza, 10,2, 189-339.

Marroni, G. (1970): “Afonso Fernández Cebolhilha e il suo minuscolo canzoniere”, Studi Mediolatini e Volgari 18, 71-75.

Martínez Pereiro, C. P. (1992): As cantigas de Fernan Paez de Tamalancos (Santiago de Compostela: Laiovento).

Mauro, A. (2001): A língua outra. Uma fotobiografia de Luciana Stegagno Picchio, com uma bibliografia temática portuguesa e brasileira por Guia Boni ([Lisboa]: Ministério dos Négocios Estrangeiros-Instituto Camões).

Méndez Ferrín, X. L. (1966): O cancioneiro de Pero Meogo (Vigo: Galaxia).

Minervini, V. (1974): “Le poesie di Ayras Carpancho”, Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli – Sezione Romanza 16,1, 21-113 [publicado como volume autónomo en Nápoles nese mesmo ano].

Miranda, J. C. Ribeiro (2004): Aurs mesclatz ab argen. Sobre a primeira geração de trovadores galego-portugueses (Porto: Edições Guarecer).

Molteni, E. (1880): Il Canzoniere Portoghese Colocci-Brancuti, pubblicato nelle parti che completano il codice vaticano 4803 (Halle: Max Niemeyer).

Monaci, E. (1875): Il Canzoniere Portoghese della Biblioteca Vaticana (Halle: Max Niemeyer).

Monteagudo Romero, E. (1984): “Prólogo”, “Apéndice I: Textos e Notas”, “Apéndice II: Cadros e Bibliografía”, en A. Cotarelo Valledor. Cancionero de Payo Gómez Chariño, almirante y poeta (siglo XIII). Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1934,

IX-XXIII, 305-372, 373-381 [edición facsimilar] (Santiago de Compostela: Xunta de Galicia).

Monteagudo Romero, X. H. / Arias Freixedo, X. B. (1990): “Conversa con Elsa Gonçalves e Anna Ferrari en Compostela”, Grial 108,28, 477-490.

Montero Santalla, J.-M. (2000): As Rimas da Poesia Trovadoresca Galego-Portuguesa: Catálogo e Análise. Tese de dutoramento inédita (A Coruña: Universidade da Coruña).

Morabito, M. T. (1987): “Le due cantigas d’amigo di Estevam Coelho”, Revista da Biblioteca Nacional, Série 2, 2,1, 7-21.

Moretti, F. (2007): “Bibliografia degli scritti di Valeria Bertolucci Pizzorusso”, en Beltrami, P. G. / Capusso, M. G. / Cigni, F. / Vatteroni, S. (eds.), Studi di Filologia romanza offerti a Valeria Bertolucci Pizzorusso, vol. I, XIX-XXXIV (Pisa: Pacini Editore).

Nunes, J. J. (1971): Cantigas d’Amor dos trovadores galego-portugueses. Edição crítica acompanhada de introdução, comentário, variantes, e glossário (New York: Kraus Reprint C.O.) [1ª ed. 1932].

Nunes, J. J. (1973): Cantigas d’Amigo dos trovadores galego-portugueses. Edição crítica acompanhada de introdução, comentário, variantes, e glossário, 3 vols. (Lisboa: Centro do Livro Brasileiro) [1ª ed. 1926-1928].

Oliveira, A. Resende de (1994): Depois do espectáculo trovadoresco. A estrutura dos cancioneiros peninsulares e as recolhas dos séculos XIII e XIV (Lisboa: Edições Colibri).

Pagani, W. (1971): “Il canzoniere di Estevan da Guarda”, Studi Mediolatini e Volgari 19, 51-179.

Panunzio, S. (1967): Pero da Ponte. Poesie (Bari: Adriatica Editrice) [con tradución ao galego en 1992: Pero da Ponte. Poesías (Vigo: Galaxia)].

Paredes Núñez, J. (1988): Alfonso X el Sabio. Cantigas Profanas (Granada: Universidad de Granada).

Paredes, J. (2001): El cancionero profano de Alfonso X el Sabio (Roma: Japadre Editore).

Paredes, J. (2010): El cancionero profano de Alfonso X el Sabio. Anexo 66 de Verba. Anuario galego de filoloxía (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).

Pellegrini, S. (1927): Don Denis (Belluno: Tip. Ed. La Cartolibraria).

Pellegrini, S. (1928a): Auswahl altportugiesischer Lieder (Halle-Saale: Niemeyer Verlag).

Pellegrini, S. (1928b): “I “lais” portoghesi del codice vaticano lat. 7182”, Archivum romanicum 12, 303-317 [posteriormente en Studi su trove e trovatori della prima lirica ispano-portoghese, 1937, 41-54 (Torino: Casa Editrice Giuseppe Gambino, S. A.); na segunda edición, corrixida e aumentada, de 1959 (Bari: Adriatica Editrice), ocupa as pp. 184-199].

Pellegrini, S. (1930): “Cantigas d’amigo dos trovadores galego-portugueses. Edição crítica acompanhada de introdução, comentário, variantes e glossário por José Joaquim Nunes”, Archivum romanicum 14, 275-322 [posteriormente publicado

como “Intorno alle cantigas d’amigo” en Studi su trove e trovatori della prima lirica ispano-portoghese, 1937, 19-40 (Torino: Casa Editrice Giuseppe Gambino, S. A.); na segunda edición, corrixida e aumentada, de 1959 (Bari: Adriatica

Editrice), ocupa as pp. 23-63].

Pellegrini, S. (1937): Studi su trove e trovatori della prima lirica ispano-portoghese (Torino: Casa Editrice Giuseppe Gambino, S. A.) [2ª ed., corrixida e aumentada, publicada en 1959 (Bari: Adriatica Editrice)].

Pellegrini, S. (1939): Repertorio bibliografico della prima lirica portoghese (Modena: Società Tipografica Modenese).

Pellegrini, S. (1953): “Due poesie d’Alfonso X”, Studi Mediolatini e Volgari 1, 167-186 [despois recollido en Studi su trove e trovatori della prima lirica ispano-portoghese, 1959, 94-116 (Bari: Adriatica Editrice)].

Pellegrini, S. (1960): “Una “cantiga de maldizer” di Alfonso X (B 476)”, Studi Mediolatini e Volgari 8, 165-172 [posteriormente en Varietà romanze, 1977, 20-29 (Bari: Adriatica Editrice)].

Pellegrini, S. (1961): “Pero da Ponte e il provenzalismo di Alfonso X”, Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli – Sezione Romanza 3, 127-137 [recollido despois en Varietà romanze, 1977, 30-43 (Bari: Adriatica Editrice)].

Pellegrini, S. (1962): “Arnaut (Catalan?) e Alfonso X di Castiglia”, en Saggi e ricerche in memoria di Ettore Li Gotti, vol. II, 480-486 (Palermo: Centro di Studi filologici e linguistici siciliani) [despois recollido en Varietà romanze, 1977, 185-193 (Bari: Adriatica Editrice)].

Pellegrini, S. (1969): “Il Canzoniere di D. Lopo Liáns”, Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli – Sezione Romanza 11, 155-192 [recollido posteriormente en Varietà romanze, 1977, 44-82 (Bari: Adriatica Editrice)].

Pellegrini, S. (1977): Varietà romanze, a cura di G. E. Sansone (Bari: Adriatica Editrice).

Pellegrini, S. / Marroni, G. (1981): Nuovo repertorio bibliografico della prima lirica galego-portoghese (1814-1977) (L’Aquila: Japadre Editore).

Piccat, M. (1989): “Le «cantigas d’amor» di Bonifacio Calvo”, Zeitschrift für Romanische Philologie 105,1/2, 161-177.

Piccat, M. (1995): Il canzoniere di Don Vasco Gil (Bari: Adriatica Editrice).

Piccolo, F. (1951): Antologia della lirica d’amore gallego-portoghese (Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane).

Pousada Cruz, M. A. (2013): O cancioneiro de Nuno Fernandez Torneol. Edición crítica (en formato impreso e electrónico) e estudo. Tese de doutoramento inédita (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).

Pousada Cruz, M. A. (2015): “Las “cantigas” de Sancho Sanchez, Clérigo”, Estudios Románicos 24, 173-197.

Pousada Cruz, M. A. (2016): “Mercedes Brea. Nota bibliográfica”, en Corral Díaz, E. / Fidalgo Francisco, E. / Lorenzo Gradín, P. (eds.), Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, 19-37 (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).

Querido, A. (2016): O cancioneiro de Airas Engeitado, trovador (Lisboa: Bibliotrónica Portuguesa). Dispoñible en http://www.bibliotronicaportuguesa.pt/originais/ [consult. 29.08.2017].

Radulet, C. M. (1979): Estevam Fernandez d’Elvas. Il canzoniere (Bari: Adriatica Editrice).

RAG (2014): Aventuras e desventuras da transmisión manuscrita da lírica medieval galega. Discurso lido o día 7 de marzo de 2014 no acto da súa recepción, pola excelentísima señora dona Giulia Lanciani e resposta da excelentísima señora dona Rosario Álvarez (A Coruña: Real Academia Galega).

Ramos, M. A. (1994): “O Cancioneiro da Ajuda. História do manuscrito, descrição e problemas”, en Fragmento do Nobiliário do Conde Dom Pedro. Cancioneiro da Ajuda. Edição fac-similada do códice existente na Biblioteca da Ajuda, 27-47 (Lisboa: Edições Távola Redonda, Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, Biblioteca da Ajuda).

Reali, E. (1962): “Il canzoniere di Pedro Eanes Solaz”, Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli – Sezione Romanza 4, 167-195.

Reali, E. (1964): “Le “cantigas” di Juyão Bolseyro”, Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli – Sezione Romanza 6,2 [publicado como volume autónomo nese mesmo ano, Napoli: Pubblicazioni della Sezione Romanza dell’Istituto Universitario Orientale [(…)], dirette da Giuseppe Carlo Rossi, Testi, Volume III].

Rodríguez, J. L. (1980): El cancionero de Joan Airas de Santiago. Anexo 12 de Verba. Anuario galego de filoloxía (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).

Rossi, L. (1995): Cantarem d’aquestz trobadors. Studi occitanici in onore di Giuseppe Tavani (Alessandria: Edizioni dell’Orso).

Rossi, L. / Rossi, C. (2015): Il nome dell’autore. Studi per Giuseppe Tavani (Roma: Viella).

Russo, M. (1990): “Pero de Veer poeta galego”, Cultura Neolatina 50,2/4, 165-194.

Sansone, G. E. (1974): “Note testuali a una nuova edizione del canzoniere portoghese Colocci-Brancuti”, en Saggi Iberici, 271-293 (Bari: Adriatica Editrice) [publicado inicialmente en Filologia Romanza 1, 1954, 89-101].

Sansone, G. E. (1961): “Temi e tecniche delle cantigas d'amor di Joan de Guilhade”, Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli – Sezione Romanza 3, 165-189.

Sansone, G. E. (1990): Diorama lusitano. Poesie d’amore e di scherno dei trovatori galego-portoghesi (Milano: Rizzoli).

Sharrer, H. L. (1991): “Fragmentos de Sete Cantigas d’Amor de D. Dinis, Musicadas –uma descoberta”, en Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval (Lisboa, 1-5 Outubro 1991), vol. I, 13-29 (Lisboa: Edições Cosmos).

Sharrer (1993): “Pergaminho Sharrer”, en DLMGP, 534-536.

Silva, M. A. Ferreira da (1993): A tenção galego-portuguesa. Estudo de um género e edição dos textos. Dissertação de mestrado inédita (Lisboa: Universidade de Lisboa).

Simões, M. (1991): Il canzoniere di D. Pedro, Conte di Barcelos (L’Aquila: Japadre Editore).

Simões, M. G. / Castro, I. / Correia, J. D. Pinto (2001): Memória dos afectos. Homenagem da Cultura Portuguesa a Giuseppe Tavani (Lisboa: Edições Colobri).

Spaggiari, B. (1980a): “Il canzoniere di Martim Codax”, Studi medievali, 3ª serie, 21, 367-409.

Spaggiari, B. (1980b): “Un esempio di struttura poetica medievale: le “cantigas de amigo” di Martim Codax”, Arquivos do Centro Cultural Português 15, 749-839.

Spampinato Beretta, M. (1987): Fernan Garcia Esgaravunha. Canzoniere (Napoli: Liguori Editore).

Spina, S. (1983): As cantigas de Pero Mafaldo (Rio de Janeiro-Fortaleza: Tempo Brasileiro-Edições Universidade Federal do Ceará).

Stegagno Picchio, L. (1960): “In margine all’edizione di antichi testi portoghesi”, Studi Mediolatini e Volgari 8, 255-273.

Stegagno Picchio, L. (1962): “Le poesie d’amore di Vidal, giudeo di Elvas”, Cultura Neolatina 22, 40-61 [recollido posteriormente en A lição do texto. Filologia e literatura. I. Idade Média, 1979, 67-93 (Lisboa: Edições 70)].

Stegagno Picchio, L. (1968): Martin Moya. Le poesie (Roma: Edizioni dell’Ateneo).

Stegagno Picchio, L. (1979): A lição do texto. Filologia e literatura. I. Idade Média (Lisboa: Edições 70).

Stegagno Picchio, L. (1980): “Sulla lirica galego-portoghese: un bilancio”, en D’Heur, J.-M. / Cherubini, N. (eds.), Études de Philologie Romane et d’Histoire Littérarie offertes à Jules Horrent à l’occasion de son soixantième anniversaire, 333-350 (Liège).

Tato Fontaíña, L. (2007): O Cancioneiro de Pero Meendiz da Fonseca (Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades).

Tavani, G. (1961): “Spunti narrativi e drammatici nel canzoniere di Joam Nunes Camanês”, Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli – Sezione Romanza, 2,2, 47-70 [posteriormente recollido en Ensaios portugueses. Filologia e Linguística, 244-257 (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda)].

Tavani, G. (1964a): Lourenço. Poesie e tenzoni (Modena: Società Tipografica Editrice Modenese) [edición revisada e recomendada polo autor; 1ª ed. en Cultura Neolatina 19, 1959, 5-33, e 22, 1962, 62-113].

Tavani, G. (1964b): Le poesie di Ayras Nunez (Milano: Ugo-Merendi Editore) [con tradución ao galego en 1992: A poesía de Airas Nunez (Vigo: Galaxia)].

Tavani, G. (1967a): Repertorio metrico della lirica galego-portoghese (Roma: Edizione dell’Ateneo).

Tavani, G. (1967b): “La tradizione manoscritta della lirica galego-portoghese”, Cultura Neolatina 28, 41-94.

Tavani, G. (1969): Poesia del Duecento nella Penisola Iberica. Problemi della lirica galego-portoghese (Roma: Edizioni dell’Ateneo).

Tavani, G. (1979): “A proposito della tradizione manoscritta della lirica galegoportoghese”, Medioevo Romanzo 6, 372-418.

Tavani, G. (1983), “José Luis Rodríguez, El Cancionero de Joan Airas de Santiago. Edición y estudio (Verba, Anuario Galego de Filoloxía, Anexo 12). Universidade de Santiago de Compostela, 1980. 407 S.”, Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 135,220, 467-474.

Tavani, G. (1986): A poesía lírica galego-portuguesa (Vigo: Galaxia).

Tavani, G. (1988): Ensaios portugueses. Filologia e Linguística (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda).

Tavani, G. (1999a): “Ancora sulla tradizione manoscritta della lirica galego-portoghese (quarta e ultima puntata)”, Rassegna Iberistica 65, 3-12.

Tavani, G. (1999b): Arte de Trovar do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa (Lisboa: Edições Colibri).

Tavani, G. (2002a): Tra Galizia e Provenza. Saggi sulla poesia medievale galegoportoghese (Roma: Carocci).

Tavani, G. (2002b): Trovadores e jograis. Introdução à poesia medieval galegoportuguesa (Lisboa: Caminho).

Toriello, F. (1976): Fernand’Esquyo. Le poesie (Bari: Adriatica Editrice).

Vallín, G. (1996): Las cantigas de Pay Soarez de Taveirós (Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares).

Vatteroni, S. (1988): “Appunti sul testo delle due cantigas di Caldeyron”, Studi Mediolatini e Volgari 34, 155-181.

Viera, Y. Frateschi / Rodríguez, J. L. / Morán Cabanas, M. I. / Souto Cabo, J. A. (2004): Glosas Marginais ao Cancioneiro Medieval Português de Carolina Michaëlis de Vasconcelos (Coimbra: Universidade).

Vieira, Y. Frateschi (2007): Oskar Nobiling. As cantigas de D. Joan Garcia de Guilhade e estudos dispersos (Niterói: EdUFF).

Vieira, Y. Frateschi / Mongelli, L. M. (2010): Henry R. Lang. Cancioneiro d’El Rei Dom Denis e estudos dispersos (Niterói: EdUFF).

Víñez Sánchez, A. (2004): El trovador Gonçal’Eanes Dovinhal. Estudio histórico y edición. Anexo 55 de Verba. Anuario galego de filoloxía (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela) [tese de doutoramento, Don Gonçal’Eanes do Vinhal: reconstrucción histórico-biográfica y edición crítica de su obra, 1993 (Cádiz: Universidad de Cádiz)].

VV. AA. (1991): Estudos portugueses. Homenagem a Luciana Stegagno Picchio (Lisboa: Difel).

Willi, C. (2010): “Professor Harold Livermore: Historian of Iberia who wrote the prizewinning ‘A History of Portugal’”, Independent, 05.03.2010. Dispoñible en http://www.independent.co.uk/news/obituaries/professor-harold-livermore-historian-of-iberia-whowrote-

the-prize-winning-a-history-of-portugal-1916406.html [consult. 29.08.2017].

Zilli, C. (1977): Johan Baveca. Poesie. Bari: Adriatica Editrice.

Bases de datos

GLOSSA = Ferreiro, M. (dir.) (2014-): Glosario da poesía medieval galego-portuguesa (A Coruña: Universidade da Coruña). Dispoñible en http://glossa.gal [consult. 30.08.2017].

Littera = Lopes, G. Videira / Ferreira, M. P. et alii (2011-): Cantigas Medievais Galego Portuguesas [base de dados online] (Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, FCSH/NOVA). Dispoñible en http://cantigas.fcsh.unl.pt [consult. 30.08.2017].

MedDB = Brea, M. (dir.) (1998-): Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa [base de datos en liña]. Versión 3.1 (Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades). Dispoñible en http://www.cirp.gal/meddb [consult. 30.08.2017].

Universo Cantigas = Ferreiro, M. (dir.) (2017-): Universo Cantigas. Edición crítica da poesía medieval profana galego-portuguesa (A Coruña: Universidade da Coruña). Dispoñible en http://universocantigas.gal [acceso restrinxido momentameamente].

Bibliografías electrónicas

BILEGA2 = García Gondar, F. (dir.) (2006-): Bibliografía informatizada da lingua galega (Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades). Dispoñible en http://www.cirp.gal/bdo/bil/bilega.html [consult. 30.08.2017].

BiRMed2 = Brea, M. / Fidalgo, E. / Lorenzo Gradín, P. (dirs.) (2009): Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval (Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades). Dispoñible en http://www.cirp.gal/pls/bdo2/f?p=birmed2 [consult. 30.08.2017].

BITAGAP = Askins, A. L-F. (dir.) (1997): Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses (Berkeley: The Bancroft Library, University of California). Dispoñible en http://vm136.lib.berkeley.edu/BANC/philobiblon/bitagap_en.html

[consult. 30.08.2017].

Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Barcelona: Asociación Hispánica de Literatura Medieval), 1987-. Dispoñible en http://www.ahlmboletin.es/buscador/firstsearch.asp [consult. 30.08.2017].

Publicado
2017-12-12
Como citar
Arbor Aldea, M. (2017). Edición e edicións: a propósito de crítica textual e lírica medieval (profana) galego-portuguesa (II). Revista Galega De Filoloxía, 18, 11-47. https://doi.org/10.17979/rgf.2017.18.0.3178
Sección
Artigos